KSPA 48 INS 2286/2012-A-29
Č.j.: KSPA 48 INS 2286/2012-A-29

USNESENÍ Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Jaroslavou Zuskovou v insolvenční věci dlužnice GICO SYSTEMS LIMITED, reg. č. 88991, se sídlem Hadfield House, Library Street, Suite 7, Gibraltar, zastoupené Mgr. Emanuelem Fuchsem, advokátem se sídlem Polská 54, 120 00 Praha 2, vedené k návrhům věřitelů a) DIALCORP s.r.o., IČ 62061127, se sídlem U stadionu 1555, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, b) Ing. Petra Tůmy, nar. 28. listopadu 1942, bytem Kyjevská 504/37, Hradec Králové (jako nástupce navrhovatelky Investmedica a.s., IČ 27548490, se sídlem Třída Míru 92, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí), a c) Libora Adamčiaka, nar. 4. července 1951, bytem Mánesova 697, 517 41 Kostelec nad Orlicí, o návrhu na předběžné opatření,

takto:

Návrh věřitele Ing. Petra Tůmy, nar. 28. listopadu 1942, bytem Kyjevská 504/37, Hradec Králové, datovaný dne 19. března 2012, doručený soudu dne 20. března 2012, na nařízení předběžného opatření, jimž by insolvenční soud dlužnici zakázal bez předchozího souhlasu soudu uzavírat do doby jmenování insolvenčního správce jakékoliv smlouvy zatěžující majetkovou podstatu dlužnice a současně přijímat jakákoliv rozhodnutí v souvislosti s postavením dlužnice jako společnice dalších obchodních společností s podílem ve výši alespoň 10 % základního kapitálu, s e z a m í t á .

Odůvodnění:

Dne 31. ledna 2012 bylo k návrhu věřitelky DIALCORP s.r.o. u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích (dále jen insolvenční soud ), zahájeno insolvenční řízení ve věci shora uvedené dlužnice. Dne 2. února 2012 do řízení jako další navrhovatelka b) přistoupila věřitelka Investmedica a.s., a dne 7. února 2012 do řízení jako další navrhovatel přistoupil věřitel Libor Adamčiak.

Všichni tři navrhující věřitelé vzali své insolvenční návrhy na dlužnici zpět, a to podáními doručenými soudu dne 7. února 2012 (navrhovatelka DIALCORP s.r.o.) a 24. února 2012 (Libor Adamčiak a Investmedica a.s.). O zastavení řízení pro zpětvzetí návrhů podaných insolvenčními navrhovateli nebylo soudem dosud pravomocně rozhodnuto.

Podáním datovaným dne 19. března 2012 doručeným soudu dne 20. března 2012 navrhl Ing. Petr Tůma, nar. 28. listopadu 1942, bytem Kyjevská 504/37, Hradec Králové, aby insolvenční soud dlužnici předběžným opatřením zakázal bez předchozího souhlasu soudu uzavírat do doby jmenování insolvenčního správce jakékoliv smlouvy zatěžující její majetkovou podstatu a současně přijímat jakákoliv rozhodnutí v souvislosti s postavením dlužnice jako společnice obchodních společností s podílem ve výši alespoň 10 % základního kapitálu. Návrh zdůvodnil obavou, že dlužnice k tíži věřitelů převede majetek v České republice a provede z titulu společnice změny ve statutárních orgánech společností, na nichž má podíl. Uspokojení do insolvenční řízení přihlášených pohledávek tak nebude možné. K osvědčení svých tvrzení přiložil navrhovatel nepodepsanou a neparafovanou listinu nazvanou Dohodu o narovnání mezi účastníky Mgr. Klárou Duškovou Jelínkovou, Karlem Knopem, Luborem Jelínkem a dlužnicí. Své oprávnění podat insolvenční návrh dovozoval navrhovatel předběžného opatření Ing. Petr Tůma z titulu singulárního právního nástupnictví do práv navrhovatelky Investmedica a.s., když současně s návrhem na předběžné opatření byl soudu doručen návrh navrhující věřitelky b) Investmedica a.s. na vstup nabyvatele pohledávky Ing. Petra Tůmy do insolvenčního řízení na její místo. Návrh nabyvatele pohledávky na vstup do řízení obsahoval i souhlas Ing. Petra Tůmy se vstupem do řízení a přílohou k návrhu byl stejnopis smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 22. února 2012 obsahující ověřené podpisy účastníků (resp. osob jednajících jejich jménem).

Pro účely rozhodnutí o návrhu se soud nejprve zabýval účastenstvím a od toho odvozenou legitimací navrhovatele Ing. Petra Tůmy podat v dané věci návrh na nařízení předběžného opatření.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti soud dopěl k závěru, že o návrhu na vstup Ing. Petra Tůmy na místo navrhující věřitelky Investmedica a.s., jež byl insolvenčnímu soudu doručen 20. března 2012, nebylo ve lhůtě stanovené ustanovení § 18 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) rozhodnuto, nastala tak zákonná fikce vyhovění tomuto návrhu, Ing. Petr Tůma tedy vstoupil na místo navrhující věřitelky Investmedica a.s. a je tedy jako účastník řízení legitimován k návrhu na nařízení předběžného opatření.

Dále se soud zabýval otázkou naplněním předpokladů pro nařízení předběžného opatření.

Dle ustanovení § 113 odst. 1 insolvenčního zákona, je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, insolvenční soud může i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně ustanoví předběžného správce, pokud tak neučinil dříve.

Dle ustanovení § 7 odst. 1 insolvenčního zákona se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li insolvenční zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Dle ustanovení § 75c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád předseda senátu nařídí usnesením předběžné opatření, jestliže bude prokázáno, že je třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo že je tu obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen, a jestliže budou alespoň osvědčeny skutečnosti, které jsou rozhodující pro uložení povinnosti předběžným opatřením.

Dle ustanovení § 130 odst. 1 insolvenčního zákona, je-li insolvenční návrh vzat zpět, insolvenční soud řízení zastaví.

Dle § 129 odst. 2 insolvenčního zákona věřitel, který vzal zpět insolvenční návrh, jej může pro tutéž pohledávku znovu podat až po 6 měsících ode dne jeho zpětvzetí. Totéž platí pro osobu, která pohledávku od věřitele nabyla.

S ohledem na výše citovaná ustanovení (resp. jejich části) dospěl soud k závěru, že v dané věci nejsou splněny předpoklady nařízení předběžného opatření tak, jak navrhl Ing. Petr Tůma.

V prvé řadě má soud za to, že z pouhé kopie listiny (smlouvy) bez podpisu nebo paraf jejich účastníků, nelze bez dalších tvrzení o podrobnostech o průběhu negociačních jednání (např. data jednání, identifikace na vyjednávání účastnících se osob, jejich stanovisek k návrhu, zdroj listiny) dospět k závěru, že v listině uvedená osoba má v úmyslu učinit uvedené úkony, neboť takovouto listinu lze vyhotovit i bez jejího vědomí a v rozporu s jejími úmysly. Insolvenční soud v tomto ohledu uzavírá, že vůle dlužnice uzavřít navrhovatelem tvrzenou dohodu o narovnání a převést tak svůj majetek na třetí osoby, nebyla soudu navrhovatelem dostatečným způsobem osvědčena.

Dále má insolvenční soud za to, že nařízení předběžného opatření tak, jak je navrhováno, není nutné k zabránění změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů uspokojovaných v rámci insolvenčního řízení. Pokud se navrhovatel předběžného opatření domáhal omezení dlužnice v jejím právu v dalších obchodních společnostech se jako společnice podílet na rozhodování o statutárních orgánech společností, je soud toho názoru, že změna statutárního orgánu nemá za důsledek změnu majetkové podstaty dlužnice a nelze ji tak ve výkonu těchto práv omezit. Současně insolvenční soud nepřehlédl skutečnost, že všichni navrhující věřitelé vzali své návrhy na zahájení insolvenčního řízení zpět, nové insolvenční návrhy tito věřitelé ani jejich právní nástupci (tedy ani Ing. Petr Tůma) s ohledem na § 128 odst. 2 insolvenčního zákona nemohou po dobu 6 měsíců podat. Insolvenčnímu soudu tedy nezbude, než insolvenční řízení ve věci dlužnice pro zpětvzetí insolvenčních návrhů zastavit. Žádní věřitelé tedy nebudou v insolvenčním řízení uspokojováni a není tedy namístě pro tyto účely majetek dlužnice předběžně zadržovat.

Veden názory vyjádřenými shora insolvenční soud návrh na nařízení předběžného opatření zamítl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze navrhovatel předběžného opatření (§ 113 odst. 4 IZ). Odvolání lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích.

V Pardubicích dne 26. března 2012

JUDr. Jaroslava Zusková, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Alena Vondráčková