KSPA 48 INS 22407/2011-B-41
Č.j.: KSPA 48 INS 22407/2011-B-41

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, rozhodl vyšší soudní úřednicí Mgr. Marcelou Ročňákovou v insolvenční věci dlužníka Vladimíra Urlicha, rč: 760126/3098, IČ 62709381, 533 16 Strašov 100, o povolení výjimky ze zákazu nabývaní majetku z majetkové podstaty a o žádosti insolvenčního správce

takto:

Soud povoluje výjimku k nabytí movitého majetku, tj. jídelní stůl + 4 ks židlí, z majetkové podstaty dlužníka Vladimíra Urlicha, rč: 760126/3098, IČ 62709381, 533 16 Strašov 100, a to osobou blízkou-bývalou manželkou dlužníka Petrou anonymizovano , anonymizovano , Stašov 35, 533 16 Vápno.

Od ůvo d ně n í:

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, č.j. KSPA 48 INS 22407/2011-A-19, ze dne 24. dubna 2012, soud zjistil úpadek dlužníka a současně na jeho majetek prohlásil konkurs. Insolvenční správkyní byla ustanovena Mgr. Tereza Vodičková, Jindřišská 1441, 530 02 Pardubice. Podáním ze dne 16. prosince 2015 požádala insolvenční správkyně o udělení souhlasu s prodejem ve výroku uvedeného movitého majetku za kupní cenu 1.500,-Kč mimo dražbu paní Petře Urlichové. Současně doložila souhlas zástupce věřitelů s prodejem tohoto majetku paní Urlichové ze dne 11. prosince 2015. S ohledem na skutečnost, že z insolvenčního spisu vyplynulo, že paní Petra Urlichová je manželkou dlužníka a vztahují se na ni omezení při nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka dle ust. § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení-insolvenční zákon (dále jen IZ ), soud sdělil insolvenční správkyni, aby paní Urlichovou informovala o nutnosti podat žádost o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Dne 19. ledna 2016 pak byla soudu doručena žádost paní Petry Urlichové o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Paní Urlichová požádala o povolení výjimky a současně o souhlas s koupí ve výroku uvedeného movitého majetku, tj. jídelního stolu a 4 ks židlí, z majetkové podstaty jejího bývalého manžela za cenu ve výši 1.500,-Kč, přičemž se jedná o starý majetek, které nemá v podstatě žádnou hodnotu. Soud posoudil žádost paní Petry Urlichové, anonymizovano , Stašov 35, 533 16 Vápno, bývalé manželky dlužníka, a s přihlédnutím k ust. § 295 odst. 3 IZ, a s i ohledem na souhlas zástupce věřitelů udělil paní Petře Urlichové výjimku k nabytí ve výroku uvedeného majetku z majetkové podstaty dlužníka. Pro úplnost soud konstatuje, že o žádosti správkyně o udělení souhlasu s prodejem mimo dražbu bude rozhodnuto samostatně.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Pardubicích dne 21. ledna 2016 Mgr. Marcela Ročňáková v. r. vyšší soudní úřednice

Za správnost vyhotovení: Marie Severinová