KSPA 48 INS 22081/2011
4 VSFH ZláU/ZUl'l-ti I'JÉJ

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Markéty Hudečkové a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Alexandry jiříčkové v insolvenční věci věřitele Tomáš anonymizovano , anonymizovano bytem Prokopa Velikého 310, 250 82 Uvaly zastoupeného advokátem JUDr. Tomášem Těmínem, Ph.D. sídlem Karlovo náměstí 28, 120 00 Praha 2 dlužníka: Ing. Milan anonymizovano , anonymizovano bytem Sedivéc 44, 564 01 Sedivec o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové pobočka Pardubice ze dne

17. února 2017, č. j. KSPA 48 INS 22081/2011 3 160 takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka Pardubice ze dne 17. února 2017,

č. j. KSPA 48 INS 22081/ 2011-B-160 se v bodě 1. výroku potvrzuje.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové pobočka Pardubice zrušil konkurs vedený na majetek dlužníka Ing. Milana anonymizovano (dále jen dlužník), neboť pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačujicí (bod 1. výroku) av souvislosti s tím uložil insolvenčnímu správci (dále jen správce) povinnosti uvedené v bodě II. výroku.

Vodůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že dne ne 18. 11. 2016 předložil insolvenční správce Ing. Karel Kuna (dále jen správce) konečnou zprávu s vyúčtováním své odměny a výdajů ve znění doplnění ze dne 18. 1. 2016 Konečná zpráva byla schválena výrokem [. usnesení ze dne 23. 5. 2016 (Ii-135), vbodě II. výroku pak soud stanovil, že část odměny insolvenčního správce ve výši 54 140 Kč a část hotových výdajů ve výši 14 239 Kč budou uhrazeny z rozpočtových prostředků soudu. K odvolání zástupce věřitelů a věřitele Tomáše Brichty (dále jen odvolatel) rozhodl Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 21. 12. 2016, (B 156) tak, že vbodě výroku II. změnil Výši odměny hrazené msolvenčnímu správci z rozpočtových prostředků soudu na částku 50 000 Kč, v bodě výroku I. a ve zbytku bodu II. výroku Vrchní soud v Praze usnesení potvrdil; usnesení o schválení konečné zprávy nabylo právní moci dne 22. 12. 2016. Ze schválené konečné zprávy vyplývá, že příjmy majetkové podstaty činily 15 000 Kč, správce vynaložil náklady na zpeněženi ve Výši 2 200 Kč, vyúčtoval odhlénu ve Výši 54 450 Kč, hotové výdaje ve výši 12 239 Kč a částku určenou na předpokládané výdaje spojené sukončenírn konkursu ve výši 2 000 Kč, zajištěnému věřiteli bylo vyplaceno 12 490 Kč a krozdělení mezi věřitele tedy nezbyly žádné finanční prostředky. Proto soud I. stupně podle Š 308 odst. 1 písm. d) insolvenčního zákona (dále jen IZ) zrušil konkurs neboť pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačujicí a správci uložil povinnosti podle 5 313 odst. 2 IZ.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové pobočka Pardubice, a to podle obsahu jen proti bodu I. výroku, se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení. Zopakoval námitky, jež opakovaně vznášel v průběhu

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

4 VSPH 2150/201? insolvenčního řízení, naposledy v odvolání proti usnesení o schválení konečné zprávy, spočívající zejména v tom, že odvolatel u orgánů státní správy požadoval prošetření majetku a finančních toků dlužníka, jeho manželky i společnosti VIZ ART s.r.o., o čemž soud i správce opakovaně informoval, podle odvolatele soud I. stupně ani správce jeho podněty náležitě neprošetřili, což odvolatel namítá od počátku řízení stejně jako skutečnost, že správce obchodní podíl dlužníka ve společnosti VIZ-ART s.r.o. vyřadil z majetkové podstaty. Rovněž byla (nikoli zmajetkové podstaty) uhrazena pohledávka věřitele č. 1 a dlužník tak podle odvolatele v průběhu insolvenčního řízení nedovoleně prostřednictvím třetí osoby plnil své závazky, z rozvahy SunAir s.r.o. (jež je vlastnictvím dlužníkovy dcery a jejímž je dlužník jednatelem) přitom neplyne, že by taková transakce byla řádně zaúčtována. Dovozoval, že správce podával zprávy o průběhu insolvenčního řízení liknavě, tyto obsahovaly neúplné údaje a vdůsledku toho trpěl soud I. stupně při svém rozhodování informačni deficitem.

Správce ve vyjádření k odvolání plně odkázal na obsah svých ůvějších podání-vyjádření kpodáním dlužníka vprůběhu insolvenčního řízení-a doplnil, že podle údajů vkatastru nemovitostí manželka dlužníka v průběhu insolvenčního řízení do žádné nemovitostní transakce neinvestovala, ani žádné nemovitosti v této době nenabyla.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání, přezkoumal podle 5 212 a 212a o.s.ř. usnesení v napadeném rozsahu i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle Š 308 IZ insolvenční soud rozhodne i bez návrhu o zrušení konkursu a) zjistí li, že nebyl ani dodatečně osvědčen dlužníkův úpadek; to neplatí, došlo li již ke zpeněžení podstatné části majetkové podstaty, b) zjistí li, že zde není žádný přihlášený věřitel a všechny pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na roveň jsou uspokojeny, c) po obdržení zprávy insolvenčního správce o splnění rozvrhového usnesení, d) zjistí-li, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující; přitom se nepřihHži k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty (odst. 1). Insolvenční soud rozhodne o zrušení konkursu též na návrh dlužníka, jestliže dlužník k tomuto návrhu připojil listinu, na které všichni věřitelé a insolvenční správce vyslovili se zrušením konkursu souhlas a na které je úředně ověřena pravost podpisu osob, které ji podepsaly (odst. 2).

Odvolací soud považuje za nutné zdůraznit, že vydání usnesení o zrušení konkursu pro nedostatek majetku vdaném případě logicky předcházely ty fáze konkursu, které slouží kpřezkoumání správnosti postupu správce při provádění soupisu majetkové podstaty, zpeněžováni majetkové podstaty a při vynakládání prostředků z majetkové podstaty (završené přezkoumáním správcem předkládané konečné zprávy o zpeněžováni majetku z podstaty avyůčtování odměny a výdajů správce, přičemž z konečné zprávy lze proto zjistit, jaké prostředky jsou vtéto fázi konkursu k dispozici k uspokojení pohledávek v konkursu), ik přezkoumání jak konkursních pohledávek, tak pohledávek za majetkovou podstatou (přehled 0 přihlášených pohledávkách, o výsledku jejich přezkoumání a míře uspokojení podává upravený seznam přihlášených pohledávek).

Pokud jde o zrušení konkursu z důvodu absence postačujíciho majetku dlužníka, je třeba připomenout, že pravomocným schválením konečné zprávy se definitivně uzavírá fáze zjišťování a zpeněžování podstaty a sumarizuji se výdaje a odměna správce, jež se odvíjí od výše výtěžku zpeněžení. Tím se staví najisto výsledky konkursu (co do aktiv i pasiv), jež pak indikují další postup konkursu; budí poměrné uspokojení pohledávek za podstatou (Š 297 ve spojení s Š 305 odst. 2 IZ) a poté zrušení konkursu pro nedostatek majetku, nebo zrušení konkursu bez dalšího (není-li to žádný nepoužitý výtěžek), s případným použitím zálohy na náklady insolvenčního řízení, anebo rozvrh.

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

10.

LI-35231111 ÁlJU/ LUl !

V posuzované věci vyšel odvolací soud ze skutkových zjištění soudu I. stupně, jež odvoláním nebyla nijak zpochybněna a dle nichž byla pravomocně schválena konečná zpráva, z níž nesporně plyne, že k rozdělení mezi věřitele nezbývaji žádné finanční prostředky a že k dispozici není žádný další majetek dlužníka. Za takového stavu věci soud I. stupně nepochybil, když napadeným usnesením konkurs zrušil poté, co byly splněny veškeré předpoklady pro jeho vydání, jak uvedeno výše. Za situace, kdy na základě schválené konečné zprávy zde není žádný majetek, jenž by bylo lze ještě zpeněžit, ani peněžní prostředky, jež by zbývalo přerozdělit mezi věřitele, je věcně správný závěr soudu I. stupně, že absence majetku dlužníka brání dalšímu pokračování konkursu, jenž tak nezbývá, než zrušit. Pokud jde o odvolací argumentaci odvolatele, zabýval se jí odvolací soud již dříve při přezkumu věcné správnosti usnesení o schválení konečné zprávy; v podrobnostech tedy lze odvolatele pro stručnost odkázat na odůvodnění usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 12. 2016 (B-156), pro posouzení věcné správnosti napadeného usnesení o zrušení konkursu je však bezcenná.

Proto odvolací soud postupoval podle 5 219 o.s.ř. a usnesení vnapadeném bodě I. výroku jako věcně správné potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka Pardubice dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praze dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (5 237, $ 239 a 5 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku ($ 71 odst. 2 IZ); lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem ($ 74 odst. 2 IZ).

Praha 13. února 2018

Mgr. Markéta Hudečková v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Voth