KSPA 48 INS 16868/2011-B-157
Č.j.: KSPA 48 INS 16868/2011-B-157

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Schreierem v insolvenční věci dlužnice: Ing. Zuzana Zemanová, rč: 645314/1442, Hromádkova 56, 530 03, Pardubice-Bílé Předměstí, o odvolání člena věřitelského výboru,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, č.j. KSPA 48 INS 16868/2011-B-141 ze dne 5.11.2015, se zrušuje.

Odůvodnění:

Před Krajským soudem v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, jako soudem insolvenčním, probíhá insolvenční řízení ve věci shora uvedené dlužnice. U dlužnice byl zjištěn úpadek a na její majetek byl prohlášen konkurs.

Usnesením č.j.-B-141 ze dne 5.11.2015, soud vyzval společnost DEMVED a.s. k uhrazení soudního poplatku ve výši 2.000,--Kč za odvolání proti usnesení zdejšího soudu č.j.-B-133 ze dne 21.9.2015.

Vrchní soud v Praze ve svém usnesení č.j. 2 VSPH 659/2016-B-154 ze dne 15.4.2016 vyslovil názor, že usnesení o odvolání věřitele z funkce člena věřitelského výboru dle § 63 odst. 3 insolvenčního zákona je rozhodnutí jen procesní povahy, ohledně něhož se soudní poplatek za odvolání nevybírá.

S ohledem na shora uvedený právní názor soud dle § 12 odst. 1 zákona o soudních poplatcích zrušil shora uvedené usnesení o uložení povinnosti zaplatit soudní poplatek za odvolání.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Pardubicích dne 6. června 2016

Mgr. Martin Schreier v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Marie Severinová isir.justi ce.cz