KSPA 48 INS 16409/2011
NEJVYŠŠÍ SOUD ýESKÉ REPUBLIKY KSPA 48 INS 16409/2011 29 NSýR 70/2016-P5-21

USNESENÍ

Nejvyšší soud ýeské republiky rozhodl p edsedou senátu JUDr. Zde kem Krmá em v insolvenní vČci dlužníka Jana Hejla, narozeného 11. listopadu 1980, bytem v DamníkovČ 8, PSý 561 23, zastoupeného Mgr. Martinem ýervinkou, advokátem, se sídlem v ýeské T ebové, ýechova 396, PSý 560 02, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové-poboky v Pardubicích pod sp. zn. KSPA 48 INS 16409/2011, o p ihlášce pohledávky vČ itele . 4, o dovolání vČ itele . 4 ýeskoslovenské obchodní banky, a. s., se sídlem v Praze 5, Radlická 333/150, PSý 150 57, identifikaní íslo osoby 00001350, zastoupeného Mgr. Petrem Olejárem, advokátem, se sídlem v BrnČ, Vinohrady 794/45, PSý 639 00, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 1. íjna 2015, . j. KSPA 48 INS 16409/2011, 1 VSPH 1226/2015-P5-8, takto:

Dovolací ízení se zastavuje.

Od vodnČní:

Proti usnesení odvolacího soudu oznaenému v záhlaví podal vČ itel . 4 dovolání (P5-11), které posléze vzal zpČt podáním datovaným 28. ledna 2016 (P5-14). P edseda senátu Nejvyššího soudu tudíž na základČ tohoto dispozitivního úkonu zastavil dovolací ízení dle § 243c odst. 3 vČty druhé, ve spojení s § 243f odst. 2 zákona . 99/1963 Sb., obanského soudního ádu, ve znČní pozdČjších p edpis . Toto usnesení se považuje za doruené okamžikem zve ejnČní v insolvenním rejst íku; dovolateli, dlužníku, insolvennímu správci, vČ itelskému výboru (zástupci vČ itel ) a státnímu zastupitelství, které (p ípadnČ) vstoupilo do insolvenního ízení, se však doruuje i zvláštním zp sobem. Proti tomuto rozhodnutí není p ípustný opravný prost edek.

V BrnČ 27. kvČtna 2016

JUDr. ZdenČk K r m á , v. r. p edseda senátu Za správnost vyhotovení: Monika Je ábková isir.justi ce.cz