KSPA 48 INS 1611/2012-B-38
Č.j.: KSPA 48 INS 1611/2012-B-38

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, rozhodl vyšší soudní úřednicí Mgr. Marcelou Ročňákovou v insolvenční věci dlužníků Petra anonymizovano , rč: 530414/020, a Stanislavy anonymizovano , rč: 545427/1042, oba bytem 569 32 Staré Město 124, o povolení výjimky ze zákazu nabývaní majetku z majetkové podstaty

takto:

Soud, který současně vykonává působnost věřitelského výboru, povoluje výjimku k nabytí majetku, tj. podílu ve výši ideální 1/2 na nemovitostech nacházejících se v k.ú. Staré Město u Moravské Třebové zapsaných na LV č. 36 vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, a to:

pozemku p.č.st. 172/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 124, rodinný dům, pozemku p.č. 1942/9, zahrada, pozemku p.č. 1942/12, ovocný sad,

z majetkové podstaty dlužníků Petra anonymizovano , rč: 530414/020, a Stanislavy anonymizovano , rč: 545427/1042, oba bytem 569 32 Staré Město 124,, a to osobami blízkými-syny dlužníků Radkem anonymizovano , anonymizovano , 569 32 Staré Město 124, a Jiřím anonymizovano , anonymizovano , 569 32 Staré Město 124.

Odůvodnění:

Dne 24. ledna 2012 byla zahájena insolvenční řízení ve věcech shora uvedených dlužníků. Soud spojil obě věci ke společnému projednání. Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, č.j.-A-14, ze dne 11. září 2012, soud zjistil úpadek dlužníků a současně povolil řešení úpadku oddlužením. Insolvenčním správcem byla ustanovena GESTORE v.o.s., Čechyňský 361/16, 602 00 Brno. Usnesením ze dne 1. února 2013, č.j.-B-11, soud schválil oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře.

Podáním ze dne 14. listopadu 2017 a k výzvě soudu doplněným dne 28. listopadu 2017 požádal pan Radek anonymizovano , anonymizovano , 569 32 Staré Město 124, syn dlužníků, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků, s tím že má zájem koupit ve výroku uvedené nemovitosti z majetkové podstaty dlužníků.

Podáním ze dne 15. listopadu 2017 a k výzvě soudu doplněným dne 28. listopadu 2017 požádal pan Jiří anonymizovano , anonymizovano , 569 32 Staré Město 124, syn dlužníků, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků, s tím že má zájem koupit ve výroku uvedené nemovitosti z majetkové podstaty dlužníků. isir.justi ce.cz

Usnesením ze dne 4. prosince 2017, č.j.-B-36, soud vyzval insolvenčního správce, aby se vyjádřil k žádostem synů dlužníků, uvedl, zda souhlasí s udělením výjimky a zajistí stanoviska zajištěných věřitelů.

Podáním ze dne 21. prosince 2017 insolvenční správce v souvislosti s žádostí synů dlužníků sdělil, že dne 9. července 2015 obdržel pokyny ke zpeněžení předmětu zajištění od všech přihlášených zajištěných věřitelů a v závislosti na těchto pokynech činil další kroky vedoucí ke zpeněžení, tj. obrátil se na zprostředkovatele prodeje s žádostí o vyhotovení znaleckého posudku a o následnou inzerci, která stále trvá. Současně správce uvedl, že dle sdělení zprostředkovatele prodeje je vzhledem k existenci věcného břemena dožití matky dlužnice proces prodeje značně zkomplikovaný, a proto souhlasí s povolením výjimky ze zákazu nabývání majetku, aby oba synové dlužníků mohli v souladu s pokyny zajištěných věřitelů nabývat z majetkové podstaty dlužníků. Správce dále uvedl, že po povolení výjimky je okamžitě připraven přistoupit k podpisu kupních smluv.

Vzhledem k tomu, že žádný z věřitelů neprojevil zájem vykonávat svá práva ve věřitelském orgánu, vykonává činnost věřitelského výboru insolvenční soud, a to do doby, než bude případně věřitelský orgán zvolen. Souhlas soudu s povolení výjimky k nabytí majetku z majetkové podstaty dlužníka osobou blízkou tak nahrazuje souhlas věřitelského orgánu.

Soud posoudil žádosti pana Radka anonymizovano , anonymizovano , 569 32 Staré Město 124, a pana Jiřího anonymizovano , anonymizovano , 569 32 Staré Město 124, synů dlužníků, a s přihlédnutím k ust. § 295 odst. 3 ve spojení s ust. § 66 odst. 3 IZ a s ohledem na vyjádření insolvenčního správce povolil Radku anonymizovano a Jiřímu anonymizovano výjimku k nabytí ve výroku uvedeného majetku z majetkové podstaty dlužníků. Pro úplnost pak soud uvádí, že udělení výjimky znamená pouze to, že se synové dlužníků mohou o koupi nemovitostí ucházet, nikoli, že jim budou nutně prodány. Záviset v daném případě bude i na pokynech zajištěných věřitelů a splnění podmínek, které v rámci pokynů správci v souvislosti se zpeněžením předmětných nemovitostí udělili.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Pardubicích dne 10. ledna 2018 Mgr. Marcela Ročňáková v. r. vyšší soudní úřednice

Za správnost vyhotovení: Ing. Lenka Novotná