KSPA 44 INS 7914/2012-c1-3
(44 lCm 2244/2012-33) KSPA 44 INS 7914/2012-c1-3

ČESKÁ REPUBLIKA

,ROZSUDEK JMENEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích rozhodl samosoudkyní JUDr. lvanou Bulisovou vprávní věci žalobkyně lng. Jany Vodrážkové, se sídlem

Sladkovského 756, Chrudim ll, zastoupené Mgr. Martinem Červinkou, advokátem v České Třebové, Čechova 396, insolvenční správkyně dlužnice Ludmily Markové proti žalovanému PROFI CREDIT Czech, a. s., se sídlem Praha 1, Jindřišská 24/941, IČO 61860069 o určení pohledávky ta kto:

Určuje se, že vykonatelná pohledávka žalovaného přihlášená do insolvenčního řízení vedeného u zdejšího soudu pod sp.zn. KSPA 44 INS 7914/2012 sLudmilou Machovou není ve výši 24 696,-Kč po právu.

Žaloba o určení, že vykonatelná pohledávka žalovaného přihlášená do insolvenčního řízení vedeného u zdejšího soudu pod sp.zn. KSPA 44 INS 7914/2012 s Ludmilou Machovou není co do částky 8 579,-Kč po právu, se zamítá.

Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni k rukám Mgr. Martina Červinky, advokáta v Ceské Třebové, Cechova 396 na náhradu nákladů řízení 9 491,-Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku.

Žalovaný je povinen zaplatit České republice na účet Krajského soudu v Hradci Králové za soudní poplatek 5 000,-Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku.

() Odůvodnění:

Žalobou doručenou zdejšímu soudu 30. 7. 2012 se žalobkyně domáhala určení, že vykonatelná pohledávka žalovaného ve výši 33.275,-Kč není po právu. Při přezkumném jednání žalobkyně popřela pohledávku žalovaného ve výši 92.256,-Kč, neboť směnku označenou žalovaným považovala za neplatnou. Žalovaný podle jejího názoru doplnil do zajišťovací blankosměnky částku, na kterou neměl nárok. Směnečná suma se kromě jiného skládala ze smluvní pokuty ve výši 29.088,-Kč podle čl. 13.4. Žalobou se domáhala určení, že pohledávka není po právu v rozsahu uvedené smluvní pokuty a úroku se sazbou 6 % ročně ztéto částky ve výši 4.187,-Kč. Smluvní pokuta je podle názoru žalobkyně neplatná pro rozpor se zákonem, žalovaný vyplnil blankosměnku excesivně, vrozporu se směnečným vyplňovacím prohlášením.

Žalovaný navrhl žalobu zamítnout. Zejména uvedl, že výše pohledávky je důsledkem závažného porušení smlouvy dlužnicí, a žalovanému tak vzniklo právo na zaplacení smluvních pokut. Jinak žalovaný odkázal ve svém obsáhlém vyjádření na unijní právo, pokud se týká sjednání rozhodčí doložky, a na judikaturu českých soudů.

V projednávané věci bylo možné rozhodnout na základě účastníky předložených a označených listinných důkazů, a proto se soud dotázal účastníků podle ust. § 115a o.s.ř., zda souhlasí s rozhodnutím ve věci bez nařízení jednání. Protože oba účastníci s takovým postupem souhlasili, soud rozhodl bez nařízení jednání.

Soud zjistil tento skutkový stav:

-usnesením zdejšího soudu ze dne 1. června 2012, č.j. KSPA 44 lNS 7914/2012-A-9 byl zjištěn úpadek dlužnice Ludmily Markové, povoleno řešení úpadku oddlužením a insolvenčním správcem byla ustanovena žalobkyně,

-při přezkumném jednání dne 26. 7. 2012 žalobkyně popřela pohledávku žalobce co do pravosti stím, že směnka je absolutně neplatná, na směnce je uvedena částka, na kterou nemá věřitel nárok,

-podle seznamu přihlášených pohledávek žalovaný přihlásil pohledávku ve výši 92.256,-Kč jako nedoplatek na směnečné sumě ze zajišťovací směnky, pohledávka byla popřena co do pravosti,

-přihláškou doručenou zdejšímu soudu 11.6.2012 žalovaný přihlásil pohledávku ve výši 92.256,-Kč jako pohledávku nezajištěnou, vykonatelnou podle rozhodčího nálezu, jako nedoplatek na směnečné sumě ze zajišťovací směnky podle smlouvy o revolvingovém úvěru, dlužnice byla ručitelem ze směnky, jistina činila 79.131,-Kč a příslušenství, tj. směnečný úrok a náklady rozhodčího řízení činily 13.125,-Kč,

-podle smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100235993 ze dne 9.1.2009 (dále jen smlouva o úvěru) se žalovaný zavázal poskytnout Pavlu Markovi a Ludmile Markové jako spoludlužníkovi standardní úvěr včástce určené kvyplacení 80.000,-Kč, dodatkem ke smlouvě o úvěru se změnila částka k vyplacení na 25.000,-Kč, výše splátky činila 1.212,-Kč měsíčně,

()

-podle bodu 6 smluvních ujednání smlouvy o úvěru byla jako zajištění Pavlem Markem vystavena blankosměnka bez údaje splatnosti, bez směnečné sumy a bez uvedení platebního místa, tyto údaje mohl doplnit žalovaný podle zmocnění v čl. 6.4., blankosměnka byla vystavena k zajištění pohledávek ze smlouvy o úvěru,

-podle čl. 13.4. smluvních ujednání smlouvy o úvěru se dlužník zavázal zaplatit za porušení smlouvy smluvní pokutu ve výši 50 % maximální výše úvěru uvedené vbodě lV. smlouvy o úvěru, maximální výše úvěru činila podle dodatku ke smlouvě o úvěru 58 176,-Kč,

-oznámením ze dne 27.12.2009 sdělil žalovaný dlužnici Ludmile Markové, že učinil úvěr splatným, a vyzval dlužnici jako ručitele ze směnky zaplatit kromě jiného i smluvní pokutu ve výši 50 % z výše úvěru, tedy ve výši 29.088,-Kč, celková výše pohledávky činila 79.131,-Kč,

-z kopie směnky vystavené 9. ledna 2009 v Poličce výstavcem Pavlem Markem vyplývá, že se zavázal zaplatit 7. ledna 2010 částku 79.131,-Kč žalovanému, jako směnečný rukojmí se na směnku podepsala Ludmila Marková,

-rozhodčím nálezem Mgr. Marka Landsmanna ze dne 18.5.2010, č.j. La 1473/10-17 bylo uloženo Pavlu Markovi a Ludmile Markové zaplatit žalovanému 79.131,-Kč s6 % úrokem p.a. od 8.1.2010 do zaplacení a nahradit náklady řízení, nárok vyplýval ze směnky vlastní stím, že směnečný peníz 79.131,-Kč obsahoval kromě jiného i smluvní pokutu dle č. 13.4 smluvních ujednání ve výši 29.088,-Kč, rozhodčí nález nabyl právní moci 19.5.2010,

-podle karty klienta Pavla Marka a Ludmily Markové bylo na zaplacení úvěru poskytnuto 8 splátek po 1.212,-Kč, naposledy bylo placeno 16.10.2009.

Přezkumné jednání se konalo 26.7.2012, žaloba byla soudu doručena 30.7.2012, žaloba byla podána ve lhůtě 30 dnů od přezkumného jednání, žaloba byla podána včas.

V projednávané věci žalobkyně popřela pohledávku žalovaného vyplývající z vykonatelného rozhodčího nálezu, podle kterého byla dlužnice a dlužník Pavel Marek povinni zaplatit i částku 29.088,-Kč s 6 % úrokem p.a. od 8.1.2010 do zaplacení. Soud má za prokázané, že tuto částku tvoří smluvní pokuta podle čl. 13.4 smluvních ujednání smlouvy o úvěru ve výši 50 % z maximální výše úvěru, která vtomto případě činila 58.176,-Kč. Dlužníci zaplatili na dluh ve skutečně poskytnuté výši 25 000,-Kč osm splátek po 1.212,-Kč, tedy částku 9.696,-Kč. Dlužníci neplnili své závazky podle smlouvy o úvěru. Žalovanému tak vzniklo právo na smluvní pokutu podle smluvních ujednání smlouvy o úvěru.

Fakticky půjčená částka činila 25.000,-Kč, dlužníci zaplatili částku 9.696,-Kč. Soud dospěl kzávěru, že smluvní pokuta je přiměřená ve výši 30 % zfakticky půjčené částky, tj. smluvní pokuta je přiměřená ve výši 7.500,-Kč (viz také rozsudek Vrchního soudu v Praze, č.j. 101VSPH 324/2012-67,. KSPA 44 lCm 467/2012). Úpadek dlužnice Ludmily Markové byl zjištěn 1.6.2012, úrok se sazbou 6 % p.a. z částky 7.500,-Kč od 8.1.2010 do 31.5.2012 činí 1.079,-Kč. Pohledávka žalovaného je tak po právu, pokud jde o smluvní pokutu a příslušný

úrok celkem ve výši 8.579,-Kč. Žalobkyně se domáhá určení, že pohledávka není po právu ve výši 33.275,-Kč. Vzhledem k výše uvedenému soud dospěl k závěru,

() že pohledávka ve výši 8.579,-Kč je po právu, po právu není pohledávka ve výši 24.696,-Kč, a proto žalobě vyhověl jen do částky 24.696,-Kč a žalobu o určení 8.579,-Kč zamítl.

Vdané věci se jedná o kauzální námitku žalobkyně, vztahující se ke směnce, předložené vrozhodčím řízení žalovaným. Vincidenčním řízení může být na návrh insolvenčního správce námitka posouzena ve stejném rozsahu, jak by mohla být posuzována ve směnečném řízení na základě námitek samotného dlužníka (viz také shora uvedený rozsudek Vrchního soudu v Praze). Soud však přisvědčil námitce žalobkyně pouze částečně, v rozsahu smluvní pokuty odpovídající podílu 30 % ze skutečně poskytnutého úvěru s příslušným úrokem.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle § 142 odst. 2 o.s.ř. ve spojení s § 202 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon v platném znění. Každý z účastníků měl úspěch ve věci jen částečný. Žalobkyně měla úspěch v rozsahu 74 %, žalovaný v rozsahu 26 %. Soud přiznal žalobkyni náhradu nákladů řízení v rozsahu 74 %, neboť podle názoru soudu nelze náhradu nákladů tzv. kompenzovat s ohledem na ust. § 202 odst. 1 věta prvá o.s.ř., podle kterého ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Žalobkyně byla zastoupena advokátem, a proto jí náleží odměna advokáta podle vyhl. č. 484/2000 Sb., ve výši 10 000,-Kč, náhradu za dva režijní paušály po 300,-Kč podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif a náhradu za daň z přidané hodnoty se sazbou 21 % zodměny a náhrad, daň činí 2 226,-Kč, náhrada nákladů činí celkem 12826,-Kč. Ztéto částky pak podíl 74 % činí 9 491 ,-Kč.

Žalobkyně je osvobozena od soudního poplatku podle § 11 odst. 2 písm. r) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v platném znění. S odkazem na § 2 odst. 3 téhož zákona soud uložil žalovanému zaplatil soudní poplatek, a to ve výši 5.000,-Kč podle položky 13 bod 1 písm. a) Sazebníku soudních poplatků. Lhůta 3 dnů je stanovena podle § 160 odst. 1 o.s.ř.

PoučenL Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení erchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na výkon rozhodnutí.

V Pardubicích dne 7. března 2013

JUDr. Ivana Bulisová, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: lveta Popílková