KSPA 44 INS 7722/2013
NEJVYŠŠÍ SOUD ýESKÉ REPUBLIKY KSPA 44 INS 7722/2013 44 ICm 143/2014 29 ICdo 38/2014-36

USNESENÍ

Nejvyšší soud ýeské republiky rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Ji ího Zavázala a soudc JUDr. Filipa Cileka a JUDr. Petra Šuka v právní vČci žalobce Romana Poštulky, narozeného 28. b ezna 1976, bytem v ýeské T ebové, U Podhorky 197, PSý 560 02, zastoupeného JUDr. Zdenkem Poštulkou, advokátem, se sídlem v ýeské T ebové, U Javorky 976, PSý 560 02, proti žalovanému Insolvency Project v. o. s., se sídlem v Hradci Králové, Dukelská t ída 15/16, PSý 500 02, identifikaní íslo osoby 28860993, jako insolvennímu správci dlužníka Ing. Jaroslava Pospíšila, o urení pravosti pohledávky, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové-poboky v Pardubicích pod sp. zn. 44 ICm 143/2014, jako incidenní spor v insolvenní vČci dlužníka Ing. Jaroslava Pospíšila, narozeného 16. dubna 1963, bytem v ýeské T ebové, U KoupalištČ 1246, PSý 560 02, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové-poboky v Pardubicích pod sp. zn., o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 6. kvČtna 2014, . j. 44 ICm 143/2014, 101 VSPH 187/2014-25 (), takto:

Dovolání se odmítá.

Od vodnČní:

Krajský soud v Hradci Králové-poboka v Pardubicích (dále jen insolvenní soud ) usnesením ze dne 24. b ezna 2014, . j. 44 ICm 143/2014-19, nep iznal žalobci osvobození od soudních poplatk . Vrchní soud v Praze v záhlaví oznaeným usnesením k odvolání žalobce potvrdil usnesení insolvenního soudu. Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, jež Nejvyšší soud odmítl podle § 243c odst. 1 a 2 zákona . 99/1963 Sb., obanského soudního ádu (dále též jen o. s. . ). Uinil tak proto, že dovolání nesmČ uje proti žádnému z usnesení vypotených v § 238a o. s. . a není p ípustné ani podle § 237 o. s. . Nejvyšší soud v usnesení ze dne 17. ervence 2013, sp. zn. 29 Cdo 1301/2013, uve ejnČném pod íslem 99/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, vyložil, že úastníku ízení nesmí být jen pro jeho nep íznivou majetkovou situaci znemožnČno uplat ovat nebo bránit své právo u soudu a naplnit své právo na právní pomoc v obanském soudním ízení od poátku ízení. P i rozhodování o osvobození od soudních poplatk soud p ihlíží k celkovým majetkovým pomČr m žadatele, k výši soudního poplatku, k náklad m, které si pravdČpodobnČ vyžádá dokazování, k povaze uplatnČného nároku a k dalším podobným okolnostem. U fyzických osob bere v úvahu také jejich sociální pomČry, zdravotní stav apod. P ihlédne nejen k výši p íjm žadatele a množství disponibilních finanních prost edk , ale též k jeho možnosti si tyto prost edky opat it, jakož i k d sledk m, které by pro jeho pomČry mohlo mít zaplacení p íslušného soudního poplatku (nebo jiných plateb v p íslušném ízení p edpokládaných). U právnických osob a u fyzických osob, které jsou podnikateli, lze vzít v úvahu rovnČž povahu jejich podnikatelské nebo jiné innosti, stav a strukturu majetku, platební (ne)schopnost; je však též nutno p ihlížet k tomu, zda se spekulativnČ nezbavily majetku i jiných výhod, aby se poplatkové povinnosti vyhnuly. Soud tedy zkoumá nejen faktické pomČry žadatele v dobČ podání žádosti, ale musí zvažovat, zda ze strany žadatele nejde o obcházení zákona za úelem získání neoprávnČné výhody (osvobození od soudních poplatk ). Celkové zhodnocení všech okolností, které vypovídají o pomČrech úastníka, se pak musí promítnout do závČru, zda úastník (vedlejší úastník) je s ohledem na své pomČry schopen zaplatit soudní poplatky a nést další výdaje spojené s ízením, vetnČ náklad spojených s poskytnutím právní pomoci (se zastoupením). Jestliže mu to jeho pomČry nedovolují, je soud povinen mu p iznat tomu odpovídající osvobození od soudních poplatk (v plném rozsahu, zásti, pro ást ízení nebo jen pro nČkteré úkony). Úastník je p itom povinen soudu prokázat vČrohodným zp sobem své pomČry, které jsou rozhodné pro posouzení d vodnosti jeho žádosti. Nezbytnost verifikace majetkových pomČr úastníka ízení p i rozhodování o jeho návrhu na p iznání osvobození od soudních poplatk , pak byla Nejvyšším soudem zd raznČna také v celé adČ jeho dalších rozhodnutí (srov. nap . usnesení ze dne 19. ervna 2008, sp. zn. 21 Cdo 3676/2007, usnesení ze dne 18. zá í 2013, sp. zn. 30 Cdo 2643/2013, nebo usnesení ze dne 29. dubna 2015, sp. zn. 29 Cdo 511/2015). Shora uvedená kritéria soudy nižších stup p i posuzování p edpoklad pro osvobození dovolatele od soudních poplatk plnČ respektovaly, p iemž závČru, podle kterého žádosti žalobce o p iznání osvobození od soudních poplatk není možné v pomČrech dané vČci vyhovČt, nebo žalobce nedoložil své majetkové pomČry, nelze nic vytknout. O nákladech dovolacího ízení Nejvyšší soud nerozhodoval (k tomu srov. závČry usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. ervence 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uve ejnČného pod íslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Proti tomuto rozhodnutí není p ípustný opravný prost edek.

V BrnČ dne 28. 1. 2016

JUDr. Ji í Z a v á z a l, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Ingrid Rafajová, DiS.