KSPA 44 INS 6662/2015-B-61
Č. j. KSPA 44 INS 6662/2015-B-61

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Bulisovou v insolvenční věci dlužníků: a) Ing. František Chaloupský, r. č. 371118/068, IČO 67476287, a b) Marie Chaloupská, r. č. 405912/054, oba bytem Kosmonautů 251/16, 530 09 Pardubice, o návrhu dlužníků na vydání předběžného opatření

takto: Návrh dlužníků na vydání předběžného opatření, kterým by se insolvenčnímu správci uložilo vzít zpět návrh na vklad vlastnického práva v řízení vedeném u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim pod sp.zn. V-9937/2017- 603, vzít zpět návrh na vklad vlastnického práva v řízení vedeném u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim pod sp.zn. V-9743/2017- 603 a do doby, než bude dlužníkům umožněno zaplatit do majetkové podstaty řádně vyčíslenou částku, která bude odpovídat součtu pohledávek přihlášených věřitelů, nákladů a zákonné odměny insolvenčního správce, uložilo nepodat nový návrh na vklad, se zamítá.

Odůvodnění: 1. Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích č. j. KSPA 44 INS 6662/2015-A-10 ze dne 18. srpna 2015 soud zjistil úpadek dlužníků a insolvenčním správcem ustanovil 1. správcovskou a konkurzní v.o.s. Usnesením č. j.-B-14 ze dne 11. února 2016 soud neschválil oddlužení dlužníků a na jejich majetek prohlásil konkurs. Toto rozhodnutí bylo pravomocně potvrzeno usnesením Vrchního soudu v Praze č.j. , 4 VSPH 493/2016-B-27 ze dne 21. června 2016. Proti tomuto rozhodnutí podali dlužníci dne 22. srpna 2016 dovolání a požádali o odklad vykonatelnosti výroku I., II., III, IV. a V. usnesení o prohlášení konkursu. O podaném dovolání nebylo k dnešnímu dni rozhodnuto, přípisem ze dne 13. března 2017 na č.l. B-37 insolvenčního spisu Nejvyšší soud dlužníkům sdělil, že dle ust. § 90 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále též jen IZ ) se ustanovení občanského soudního řádu o odkladu vykonatelnosti v insolvenčním řízení nepoužijí. 2. Dne 21. listopadu 2017 byl soudu doručen návrh dlužníků na vydání předběžného opatření, kterým by se insolvenčnímu správci uložilo vzít zpět návrh na vklad vlastnického práva v řízení vedeném u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim pod sp.zn. V-9937/2017-603, vzít zpět návrh na vklad vlastnického práva v řízení vedeném u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim pod sp.zn. V- 9743/2017-603 a do doby, než bude dlužníkům umožněno zaplatit do majetkové podstaty řádně vyčíslenou částku, která bude odpovídat součtu pohledávek přihlášených věřitelů, nákladů a zákonné odměny insolvenčního správce, uložilo nepodat nový návrh na vklad. 3. Dlužníci v návrhu uvedli, že insolvenční správce do majetkové podstaty sepsal mimo jiné stavební parcelu č. 83 (zastavěná plocha a nádvoří), jejíž součástí je stavba č. p. 67 (rodinný dům), pozemkovou parcelu č. 473 (ovocný sad), na LV č. 125 pro obec a katastrální území Tuněchody, pozemky parc.č. 236/4, 387, 397, 406, 424, 481/1, 481/2 na LV č. 246 pro obec a isir.justi ce.cz

katastrální území Tuněchody, pozemek parc. č. 1059 na LV č. 220 pro obec a katastrální území Úhřetice. O podaném dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu, který potvrdil rozhodnutí o prohlášení konkursu, dosud nebylo rozhodnuto (nebylo ani odmítnuto) a je tedy reálný předpoklad, že by dovolání mohlo být vyhověno. Dále uvedli, že dne 15. září 2017 sdělili, že zajistili třetí osobu, která je ochotna veškeré závazky uhradit a je tedy nadbytečné, aby došlo k prodeji jejich majetku. Insolvenční soud jim k jejich žádosti sdělil, že mají postupovat v součinnosti s insolvenčním správcem, který vyčíslí částku, kterou je nutné uhradit na účet majetkové podstaty. Insolvenční správce ovšem ani na jejich opakované žádosti nereagoval a uzavřel kupní smlouvy o převodu majetku č. 1, č. 4 a 5 oddílu A soupisu majetkové podstaty a až po uzavření těchto dvou kupních smluv dlužníkům sdělil, že na účtu majetkové podstaty je již 2 447 758,84 Kč. Následně byli katastrálním úřadem vyrozuměni o zahájení řízeních o vkladech pod sp.zn. V-9937/2017-603 a V-9743/2017-603. Dále vyjádřili přesvědčení, že postupem správce jim byl odňat bezdůvodně majetek, neboť jsou připraveni své závazky uhradit a dosud tak neučinili pouze z toho důvodu, že jim správce nezaslal vyčíslení. Navrhli tedy, aby do doby, než budou moci za součinnosti insolvenčního správce uhradit veškeré pohledávky svých věřitelů, byly zatímně upraveny poměry účastníků, aby nedošlo k nenávratné újmě-tedy bezdůvodného odejmutí majetku. Dále požádali, aby soud dle ust. § 75b odst. 3 písm. d) o.s.ř. nepožadoval složení jistoty. 4. Insolvenční soud se nejprve zabýval samotným návrhem na vydání předběžného opatření ze dne 21. listopadu 2017 s tím, zda tento splňuje všechny zákonné náležitosti. 5. Podle § 82 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ) předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník. Podle § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení. Právní úprava institutu předběžného opatření v ustanoveních IZ není úplná (resp. IZ upravuje několik konkrétních typů předběžných opatření, a to v ust. § 82 IZ, v ust. § 100 IZ a v ust. § 113 IZ), pro aplikaci předběžného opatření je tedy třeba podpůrně použít ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř.) k tomuto institutu, tj. § 75a a násl. této právní normy. Jelikož dlužníky podaný návrh na předběžné opatření ve vztahu ke zpeněžování majetku v průběhu pravomocně prohlášeného konkursu, není insolvenčním zákonem předpokládán, je třeba jej za použití ust. § 7 IZ posoudit dle obecné úpravy předběžného opatření uvedené v o.s.ř., konkrétně podle ust. § 102 o.s.ř., neboť jde o úpravu poměrů účastníků po zahájení řízení. Z výše uvedeného ustanovení § 82 IZ vyplývá, že dlužníci jako navrhovatelé předběžného opatření nemají povinnost složit jistotu. V dané souvislosti pak soud o žádosti dlužníku dle ust.§ 75b odst. 3 písm. d) o.s.ř. již nerozhodoval. Insolvenčnímu soudu tak za situace, kdy navrhovatel předběžného opatření nemá povinnost uhradit jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by mohla předběžným opatřením vzniknout, nic nebrání v tom, aby se návrhem na vydání předběžného opatření zabýval i po stránce věcné. 6. Z obsahu insolvenčního spisu soud konstatuje následující skutečnosti: -Dne 16.3.2015 byl soudu doručen společný návrh manželů Františka a Marie Chaloupských na povolení oddlužení. Dlužníci v návrhu uvedli, že mají 3 věřitele (Lubomíra Kyselu, INSTAL, spol. s r.o.-pohledávku neuznávají a Finanční úřad pro Pardubický kraj) s pohledávkami celkem ve výši 1 658 689 Kč, neuvedli žádné

závazky z podnikání, navrhli oddlužení plněním splátkového kalendáře s tím, že lze očekávat plnění ve výši 30,5 %. -Podáním doručeným soudu dne 2. dubna 2015 věřitel INSTAL, spol. s r.o. vyjádřil nesouhlas s řešením dlužníkova úpadku oddlužením. Podáním doručeným soudu dne 20. dubna 2015 vyjádřil též věřitel Finanční úřad pro Pardubický kraj nesouhlas s řešením úpadku oddlužením. -Usnesením č.j. č. j.-A-10 ze dne 18. srpna 2015 soud zjistil úpadek dlužníků a insolvenčním správcem ustanovil 1. správcovskou a konkurzní v.o.s. -Dne 9. listopadu 2015 se konalo přezkumné jednání, kde byly přezkoumány pohledávky 6 věřitelů s pohledávkami celkem ve výši 2 188 897,45 Kč, z toho 472 223,67 zajištěné majetkem ve vlastnictví dlužníků. Na schůzi věřitelů konané po přezkumném jednání byli přítomni zástupci věřitelů INSTAL, spol. s r.o. a Finanční úřad pro Pardubický kraj, přičemž INSTAL, spol. s r.o. opětovně vyjádřil nesouhlasné stanovisko k řešení úpadku oddlužením. Dlužníci doložili smlouvu o důchodu, jejíž plnění by zajistilo uspokojení nezajištěných věřitelů ve výši 31 % jejich pohledávek. Soud následně poskytl dlužníkům a věřiteli INSTAL lhůtu 10 dnů k přehodnocení popěrných úkonů či nesouhlasu s oddlužením. -Usnesením č. j.-B-14 ze dne 11. února 2016 soud neschválil oddlužení dlužníků a na jejich majetek prohlásil konkurs. Toto rozhodnutí bylo pravomocně potvrzeno usnesením Vrchního soudu v Praze č.j. KSPA 44 INS 6662/2015, 4 VSPH 493/2016-B-27 ze dne 21. června 2016. Usnesení o prohlášení konkursu je v právní moci. Dlužníci proti rozhodnutí podali dovolání, které nemá odkladný účinek. -Dne 12.12.2016 insolvenční správce soudu sdělil nové číslo účtu majetkové podstaty. V průběžné zprávě na č.l. B-35 insolvenční správce soudu sdělil, že jej dlužníci požádali o posečkání se zpeněžováním nemovitostí. -Dne 17. března 2017 dlužníci požádali soud, aby insolvenčnímu správci uložil povinnost zdržet se kroků směřujícím ke zpeněžení nemovitostí. -Podáním doručeným soudu dne 11. dubna 2017 insolvenční správce sdělil, že po negativním stanovisku NSČR k odkladu vykonatelnosti přistoupil ke zpeněžování nemovitostí, a to položek č. 1 a 2, když položka 1 slouží mj. k zajištění pohledávky věřitele V4 a bude zpeněžován v obou v úvahu připadajících způsobech řešení úpadku. -Dne 11. května 2017 soud dlužníkům sdělil, že k uložení dlužníky požadovanému pokynu insolvenčnímu správci zdržet se kroků ke zpeněžení neshledal důvod. -Usnesením č.j.-B-53 ze dne 13. září 2017 soud udělil insolvenčnímu správci souhlas ke zpeněžení nemovitostí na LV č. 125 k.ú. Tuněchody a usnesením č.j.-B-56 ze dne 24. října 2017 soud udělil insolvenčnímu správci souhlas ke zpeněžení nemovitostí na LV č. 246 k.ú. Tuněchody a LV 220 k.ú. Úhřetice. -Dne 15. září 2017 bylo soudu doručeno sdělení dlužníků, že zajistili osobu, která je připravena v plném rozsahu uhradit pohledávky všech přihlášených věřitelů. K tomu soud dlužníkům dne 26. září 2017 sdělil, že v takovém případě je třeba postupovat v součinnosti s insolvenčním správcem, který po úhradě bude soud neprodleně informovat. -Dne 26. října 2017 byla soudu doručena opětovná žádost dlužníků s tím, že požadovali udělení pokynu insolvenčnímu správci. K tomu soud dne 10. listopadu 2017 dlužníkům sdělil, že za dané procesní situace, kdy bylo pravomocně rozhodnuto o prohlášení konkursu, neshledává v postupu správce žádný rozpor s řádným výkonem funkce. Dlužníkům také sdělil, že nic nebrání případnému dárci finančních prostředků

uhradit závazky dlužníků přímo věřitelům. Dále dlužníkům sdělil, kde v insolvenčním rejstříku mohou dohledat seznamy věřitelů a výši jejich pohledávek. 7. Ke shora uvedeným skutečnostem soud konstatuje, že pokud by věřitelé dlužníků nevyjádřili nesouhlas se schválením oddlužení, bylo by na místě rozhodnout, zda bude oddlužení realizováno formou zpeněžení majetkové podstaty, nebo plněním splátkového kalendáře. O tom by rozhodovali věřitelé, místo nich případně insolvenční soud. Za situace, kdy splátkovým kalendářem (postaveném z velké části na plnění smlouvy o důchodu) by dlužníci uhradili jen 31 % a zpeněžením majetkové podstaty 100 % pohledávek zajištěných i nezajištěných věřitelů, bylo by vysoce pravděpodobné, že by bylo realizováno zpeněžení majetkové podstaty. 8. Soud dále uvádí, že okruh věřitelů a výše jejich přihlášených pohledávek byl dlužníkům znám nejpozději při přezkumném jednání dne 9. listopadu 2015. Vzhledem k tomu, že nedošlo k výplatě věřitelům na základě částečného rozvrhu, ani uspokojení zajištěných věřitelů, výše přihlášených pohledávek se od přezkumného jednání nezměnila. 9. Číslo účtu majetkové podstaty, kam mohl dárce finančních prostředků dar k uhrazení pohledávek věřitelů zaslat, byl v insolvenčním rejstříku zveřejněn na č.l. B-34. 10. Povinností insolvenčního správce není dlužníkům na požádání vyčíslit aktuální výši pohledávek, tuto povinnost mu v rámci dohlédací činnosti ani neuložil insolvenční soud, protože k tomu neshledal důvody. Ke zpeněžení nemovitého majetku insolvenční soud udělil insolvenčnímu správci v obou případech souhlas. 11. Účelem insolvenčního řízení je dosažení rychlého, hospodárné a co nejvyššího uspokojení věřitelů. Konkurs je pravomocně prohlášen již od června 2016. Pokud by insolvenční správce v pravomocně prohlášeném konkursu nekonal, mohla by být v této jeho nečinnosti shledáno porušení jeho povinností. Dlužníci měli po celou tuto dobu možnost tvrzený dar složit na známý účet majetkové podstaty, nebo mohl dárce za ně plnit přímo věřitelům. Záměr insolvenčního správce zpeněžovat majetek byl znám nejpozději dle zprávy ze dne 11. dubna 2017. 12. Soud s ohledem na výše uvedené neshledal důvod k nařízení dlužníky navrženého předběžného opatření, a proto tento návrh v celém rozsahu zamítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích (ustanovení § 201 a § 204 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád). Lhůta k podání opravného prostředku začíná běžet ode dne, kdy bude toto usnesení doručeno účastníku zvláštním způsobem (ustanovení § 74 odst. 2 IZ).

Pardubice 23. listopadu 2017 JUDr. Ivana Bulisová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Kristýna Vinšová, DiS.