KSPA 44 INS 6462/2017-B-17
Č. j.: KSPA 44 INS 6462/2017-B-17

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Bulisovou v insolvenční věci dlužníka: Juraj anonymizovano , anonymizovano Náměstí Dukelských hrdinů 2158, 530 02 Pardubice, o rozvrhu výtěžku ze zpeněžení majetkové podstaty

takto: Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích č.j. KSPA 44 INS 6462/2017-B-5 ze dne 30. srpna 2017 se ve výroku II. opravuje tak, že správně zní:

Při oddlužení bude zpeněžena tato majetková podstata: nemovité věci-spoluvlastnický podíl ve výši ideálních 2/3 celku: -na jednotce 2158/7 (byt) v budově č. p. 2156, 2157, 2158 (budova určená k bydlení), postavené na stavební parcele č. 3701, 3702, 3703 (LV 13685), v obci a katastrálním území Pardubice, zapsaný na listu vlastnictví č. 5711, vedeném u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, -na spoluvlastnickém podílu ve výši 200/10000 na společných částech budovy č. p. 2156, 2157, 2158, postavené na stavební parcele č. 3701, 3702, 3703, -na spoluvlastnickém podílu ve výši 200/10000 na pozemcích-stavební parcele č. 3701 p výměře 370 m2, stavební parcele číslo 3702 o výměře 368 m2, stavební parcele číslo 3703 o výměře 372 m2, movité věci: -osobní automobil Škoda Octavia, SPZ 3L4 2211, -osobní automobil Škoda 105L, SPZ PUH 2380.

Odůvodnění: Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích č. j. KSPA 44 INS 6462/2017-A-9 ze dne 17. května 2017 soud zjistil úpadek dlužníka, současně povolil řešení tohoto úpadku oddlužením a insolvenčním správcem ustanovil společnost Záveská a spol. v.o.s. Usnesením č.j.-B-5 ze dne 30. srpna 2017 soud schválil oddlužení dlužníka zpeněžením majetkové podstaty (výrok I.), označil majetek, který ke dni vydání rozhodnutí náležel do majetkové podstaty (výrok II.), uvedl informaci, kdo je insolvenčním správcem (výrok III.), uvedl potvrzenou volbu zástupce věřitelů (výrok IV.) Dne 18. dubna 2018 bylo soudu doručeno podání insolvenčního správce, kterým doplnil původní soupis majetkové podstaty, neboť původně nedopatřením došlo k neúplnému soupisu, kde nebyly uvedeny podíly dlužníka na spoluvlastnickém podílu na pozemcích pod budovou, které jsou nerozlučně spojené s bytovou jednotkou Současně insolvenční správce požádal o vydání opravného usnesení, protože tyto spoluvlastnické podíly na pozemcích absentují i v rozhodnutí o schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty.

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Dušková. isir.justi ce.cz

Podle ustanovení § 164 zákona číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění (dále jen o.s.ř. ) ve spojení s ustanovením § 167 o.s.ř. a ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení-insolvenční zákon (dále jen IZ ), předseda senátu opraví kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům, jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci. Jelikož v tomto případě se jedná o opravu zjevné nesprávnosti ve výroku rozhodnutí (s bytovou jednotkou nerozlučně souvisí nejen podíl na společných částech budovy, ale též na pozemcích pod touto budovou), vydal insolvenční soud v souladu s ust. § 164 o.s.ř. toto opravné usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu do patnácti dnů ode dne doručení usnesení. Lhůta k podání opravného prostředku začíná běžet ode dne, kdy bude toto usnesení doručeno zvláštním způsobem (ustanovení § 74 odst. 2 insolvenčního zákona).

Pardubice 26. dubna 2018

JUDr. Ivana Bulisová v. r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Dušková.