KSPA 44 INS 5283/2015-B-19
Č. j. KSPA 44 INS 5283/2015-B-19

USNESENÍ Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Bulisovou v insolvenční věci dlužnice Heleny Civáňové, r. č. 615531/0238, IČO 60922184, Pohledy 130, 568 02 Svitavy, o dovolání dlužnice proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze č. j. 4VSPH 593/2016-B-14 ze dne 25. července 2016,

takto:

I. Dovolání dlužnice Heleny Civáňové, r. č. 615531/0238, IČO 60922184, Pohledy 130, 568 02 Svitavy, se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání před soudem I. stupně.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích, č. j. KSPA 44 INS 5283/2015-A-20 ze dne 26. listopadu 2015 byl prohlášen úpadek dlužnice, bylo povoleno oddlužení a insolvenčním správcem byl ustanoven Ing. Martin Fořt. Usnesením č. j. KSPA 44 INS 5283/2015-B-8 ze dne 10. února 2016 soud neschválil oddlužení a prohlásil na majetek dlužnice konkurs. Dlužnice dne 23. února 2016 podala proti posledně citovanému usnesení (č.l. B-8) odvolání k Vrchnímu soudu v Praze, který svým rozhodnutím ze dne 25. července 2016 č. j. 4VSPH 593/2016-B-14 usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Dlužnice podala proti rozhodnutí Vrchního soudu v Praze dovolání, a to prostřednictvím svého právního zástupce JUDr. Rudolfa Skoupého, který zaslal dovolání do datové schránky Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, dne 31. října 2016. Soud se nejprve zabýval včasností podaného dovolání. Podle § 240 věta prvá zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o.s.ř. ) může účastník podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den a lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 o.s.ř.). V daném případě je z obsahu spisu, resp. z doručenky do vlastních rukou zřejmé, že napadené rozhodnutí Vrchního soudu v Praze bylo dlužnici doručeno dne 22. srpna 2016. Dvouměsíční lhůta k podání dovolání tedy uplynula dne 22. října 2016, respektive 24. října 2016, tj. nejblíže následující pracovní den. Dovolání bylo zasláno do datové schránky dne 31. října 2016, tedy po uplynutí zákonné lhůty. isir.justi ce.cz

Dle ust. § 241b o.s.ř. platí pro úkony soudu prvního stupně v řízení o dovolání obdobně ustanovení § 208 odst. 1, § 209 a 210. Dle ust. § 208 odst. 1 předseda senátu soudu prvního stupně opožděně podané odvolání odmítne.

Z výše uvedených důvodů soud prvního stupně dovolání jako opožděné podle § 241b ve spojení s § 208 odst. 1 o.s.ř. odmítl.

O náhradě nákladů řízení o odvolání před soudem I. stupně bylo rozhodnuto analogicky podle § 146 odst. 3 o.s.ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích.

V Pardubicích dne 10. listopadu 2016

JUDr. Ivana Bulisová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Zuzana Dušková