KSPA 44 INS 32946/2013-Bw23
J ? earn LUD/ LULG'D'JU

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Michala Kubína a Mgr. Věry Modlitbové v insolvenční věci dlužnice: Miluše anonymizovano , anonymizovano bytem náměstí T. G. Masaryka 37/ 19, 571 01 Moravská Třebová o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích ze dne 11. prosince 2017, č. j. KSPA 44 INS 32946/2013-Bw23, takto:

Odvolání se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové pobočkou v Pardubicích (dále též jen soud prvního stupně, insolvenční soud) usnesením č. j.B 23 ze dne 11. prosince 2017 (dále též jen Usnesení B) zamítl návrh dlužnice Miluše anonymizovano (dále jen Dlužnice) na spojení jejího insolvenčního řízení ke společnému projednání s insolvenčním řízením jejího manžela Josefa Koláře (dále též jen Manžel) vedeným insolvenčním soudem pod sp. zn. KSPA 44 INS 25559/2013.

V odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že mu byl dne 16. 9. 2013 doručen insolvenční návrh Manžela spojený s návrhem na povolení oddlužení. jelikož tehdy platná právní úprava neupravovala společný insolvenční návrh manželů, dotázal se přípisem doručeným jí 24. 9. 2013 Dlužnice, zda i ona bude podávat insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, a vyzval ji, aby tak případně učinila neprodleně; takto zahájená insolvenční řízení by mohla být spojena ke společnému projednání. Usnesením č. j. KSPA 44 INS 25559/2013 A 8 ze dne 1. 10. 2013 insolvenční soud zjistil úpadek Manžela a povolil jeho řešení oddlužením a ustanovil insolvenčním správcem ]UDr. Milana Švába (dále jen Správce). Dlužnice podala vlastní insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení až dne 20. 11. 2013. Usnesením ze dne 30, 12. 2013 na č. d. 151 9 insolvenční soud zjistil úpadek Dlužnice, povolil jeho řešení oddlužením a ustanovil Správce. Oddlužení Manžela i Dlužnice byla schválena plněním splátkového kalendáře. Dne 24. 11. 2017 požádali Dlužnice a Manžel o spojení svých insolvenčních řízení ke společnému projednání.

Odkázav na Š 83a zákona č. 182 / 2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon + dále též jen IZ), dospěl soud prvního stupně k závěru, že platné znění insolvenčního zákona spojení různých insolvenčních řízení zakazuje, přičemž konstatoval, že Dlužnice a Manžel včas nevyužili možnost společného řízení, jež jim byla nabídnuta přípisem ze dne 19. 9. 2013.

V písemném vyhotovení Usnesení B poučil soud prvního stupně účastníky řízení o oprávnění podat proti němu odvolání.

Proti Usnesení B se Dlužnice odvolala a navrhla, aby je odvolací soud změnil tak, že insolvenční řízení Dlužnice a Manžela spojí ke společnému projednání. Soudu prvního stupně výtkla nesprávný postup při posouzení návrhu na spojení obou insolvenčních věcí, namítnuvši nepřípustnou tvrdost zákona, jež nemůže jít k její tíži.

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

3-3 sss-' . nl: '

10.

11.

12.

13.

ůF-ULLL L.. 'Iu u_i ..u-|. LIM U.

3 VSPH 208/2018

Odvolací soud se v prvé řadě zabýval otázkou, zda je odvolání proti Usnesení B přípustné, a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Podle Š 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční sporý přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkaj icí se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdý, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle Š 112 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále též jen osř.), v zájmu hospodárnosti řízení může soud spojit ke společnému řízení věci, které býlý u něho zahájený a skutkové spolu souvisí nebo se týkají týchž účastníků.

Podle 5 83a IZ nenívli dále stanoveno jinak, není v insolvenčním řízení přípustné spojení věcí různých dlužníků ke společnému řízení.

Podle 5 11 odst. 1 IZ při výkonu dohlédací činnosti insolvenční soud rozhoduje o záležitostech, které se týkají průběhu insolvenčního řízení, činí opatření potřebná k zajištění jeho účelu a ukládá povinnosti, týkající se činnosti jednotlivých subjektů řízení. Podle 5 91 IZ proti rozhodnutím, která insolvenční soud učinil při výkonu dohlédací činnosti včetně předběžných opatření, není odvolání přípustné, pokud zákon nestanoví jinak.

V projednávané věci podala Dlužnice odvolání proti rozhodnutí, jímž insolvenční soud rozhodl negativně o jejím podnětu k postupu dle 5 112 o.s.ř. Zamítavé rozhodnutí soudu prvního stupně přitom vychází z negativního stanoviska k podnětu Dlužnice k posouzení skutečností, na základě kterých bý býlo lze spojit její insolvenční věc svěcí Manžela. Zuvedeného lze dovodit, že na Usnesení B, jež se týká vedení insolvenčního řízení, je třeba nahlížet jako na rozhodnutí Výdané při výkonu dohlédací činnosti insolvenčního soudu, jež nelze napadnout odvoláním. Na uvedeném závěru nemůže nic změnit ani skutečnost, že účastníkům řízení býlo poskýtnuto nesprávné poučení o opravném prostředku.

Odvolací soud proto postupoval podle 5 218 písm. c) o.s.ř. za použití $ 7 IZ a odvolání Dlužnice odmítl.

Pro úplnost považoval odvolací soud za potřebné doplnit, že s přihlédnutím k dikci čl. II. přechodného ustanovení zákona č. 294/2013 Sb., jímž byl s účinností od 1. 1. 2014 novelou insolvenčního zákona zakotven g 83a IZ, není pochyb o tom, že v době od 1. 1. 2014 nebylo přípustné (s výjimkou podávající se z dikce Š 394a IZ ve znění účinném od 1. 1. 2014 pro společný návrh manželů na povolení oddlužení) spojení věcí různých dlužníků ke společnému řízení i v těch insolvenčních řízeních, jež býla zahájena před 1. 1. 2014, Přiměřenou aplikaci ustanovení Š 112 o.s.ř. (o spojení věcí) vylučoval od uvedeného data 5 '? IZ, jelikož insolvenční zákon (již) stanovil jinak ve svém Š 8351.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí není přípustné dovolání [Š 238 odst. 1 písm. e) o.s.ř.].

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku

(Š 71 odst. 2 IZ). Praha 19. února 2018

]UDr. Jindřich Havlovec vr. předseda senátuShodu s prvopisem potvrzuje Petr V jta