KSPA 44 INS 32784/2012-P
Č.j.: KSPA 44 INS 32784/2012-P 2-8

USNESENÍ Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Bulisovou v insolvenční věci dlužníka Romana anonymizovano , anonymizovano , Třebovice 255 o přihlášce pohledávky věřitele PROFI CREDIT Czech a.s., Klimentská 1216/46, Praha 1, IČO 618 60 069,

takto:

Usnesení zdejšího soudu č.j.: KSPA 44 INS 32784/2012-P 2-6 ze dne 30.7.2014 se zrušuje.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského osudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích č.j. KSPA 44 INS 32784/2012-P 2-5 ze dne 20.6.2014 soud rozhodl, že se k přihlášce pohledávky č. 3 ve výši 43 277,-Kč věřitele PROFI CREDIT Czech a.s. v řízení s dlužníkem Romanem Borkem nepřihlíží (výrok I.) a táž přihláška se odmítá (výrok II.). Usnesení nabylo právní moci 12.7.2014. Usnesení vydala asistentka samosoudkyně.

Dne 30.7.2014 vydala soudní tajemnice ve stejném senátu naprosto stejné rozhodnutí, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 31.7.2014. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí ze dne 30.7.2014 bylo vydáno nesprávně, neboť o téže věci bylo rozhodnuto již dne 20.6.2014, nezbylo, než rozhodnutí vydané dne 30.7.2014 zrušit.

S ohledem na uvedené skutečnosti rozhodl soud za analogického využití ustanovení § 9 odst. 1 zák. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů v platném znění a usnesení soudní tajemnice ze dne 30.7.2014 zrušil. Rozhodnutí samosoudkyně je rozhodnutím soudu prvního stupně.

Poučení: Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze věřitel, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích do patnácti dnů ode dne, kdy mu usnesení bylo doručeno. Lhůta k podání odvolání začíná přihlášenému věřiteli běžet ode dne, kdy mu bude písemnost doručena zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ).

V Pardubicích dne 20.srpna 2014

JUDr. Ivana Bulisová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Tereza Fialová