KSPA 44 INS 30693/2013-P
Č.j.: KSPA 44 INS 30693/2013-P 10-4

USNESENÍ Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Bulisovou v insolvenční věci dlužníka Barbary anonymizovano , anonymizovano , Seč 329E, 538 07 Seč, o přihlášce pohledávky věřitele MULTICREDIT SE, IČO 29288657, se sídlem Sokolská třída 244/27, 702 00 Ostrava, ve výši 789.019 Kč,

takto:

Usnesení zdejšího soudu č.j.: KSPA 44 INS 30693/2013-P 10-4 ze dne 20. ledna 2014 se zrušuje.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-A-10 ze dne 13. prosince 2013 soud zjistil úpadek dlužnice a současně povolil řešení úpadku oddlužením. Toto usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 1. listopadu 2013, přičemž tímto dnem nastaly účinky rozhodnutí o úpadku. V rozhodnutí o úpadku soud zároveň vyzval věřitele, aby ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku, tj. do 13. ledna 2014, přihlásili své pohledávky na předepsaném formuláři a poučil je, že k přihláškám, které budou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují; věřitelé byli rovněž poučení, že přihlášky se podávají u insolvenčního soudu. Jelikož v daném případě bylo s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, byla lhůta k přihlášení pohledávek stanovena v souladu s ust. § 136 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon (dále jen IZ ) v délce 30 dnů. Dne 15. ledna 2014 byla insolvenčnímu soudu doručena přihláška věřitele MULTICREDIT SE, IČO 29288657, se sídlem Sokolská třída 244/27, 702 00 Ostrava, ve výši 789.019 Kč. Z připojené obálky a z podacího razítka soud zjistil, že tato přihláška byla odevzdána k poštovní přepravě dne 14. ledna 2014. Lhůta pro podání přihlášek však uplynula již 13. ledna 2014, tj. přihláška byla podána až po uplynutí lhůty stanovené k podání přihlášek. Na základě těchto zjištění soud vydal usnesení č.j.10-4 ze dne 20. ledna 2014, jímž odmítl přihlášku pohledávky pro opožděnost a ukončil účast věřitele v insolvenčním řízení dlužnice. Z technických důvodů na straně soudu tento nezaznamenal včas podání věřitele MULTICREDIT SE doručené do datové schránky Krajského soudu v Hradci Králové dne 13. ledna 2014, kterým věřitel podal přihlášku výše uvedené pohledávky. Přihláška pohledávky tak byla podána ve lhůtě k tomu určené. Usnesení o odmítnutí přihlášky ze dne 20. ledna 2014 je proto nesprávné. S ohledem na uvedené skutečnosti rozhodl soud za analogického využití ustanovení § 9 odst. 1 zák. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších

úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů v platném znění tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze věřitel, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích do patnácti dnů ode dne, kdy mu usnesení bylo doručeno. Lhůta k podání odvolání začíná přihlášenému věřiteli běžet ode dne, kdy mu bude písemnost doručena zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ).

V Pardubicích dne 22. ledna 2014

JUDr. Ivana Bulisová v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Petra Bláhová