KSPA 44 INS 30287/2013-B-13
Č. j.: KSPA 44 INS 30287/2013-B-13

USNESENÍ Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Bulisovou v insolvenční věci dlužnice Zdenky Burešové, r. č. 646215/1223, 533 42 Živanice 55

t a k t o:

I. Insolvenční soud vyslovuje souhlas s prodejem ideální jedné poloviny nemovitých věcí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Pardubice na listu vlastnictví č. 515 pro obec a katastrální území Živanice: pozemek parcela č. st. 147, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Živanice čp. 55, rodinný dům, pozemek p. č. 129/8, orná půda, a to sestře dlužnice Marii Mádrové, r. č. 615416/0804, bytem Živanice 55.

II. Insolvenční soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice Zdenky Burešové, r. č. 646215/1223, 533 42 Živanice 55, a to nemovitých věcí v podílu 1/2 zapsaných u Katastrálního řadu úpro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Pardubice na listu vlastnictví č. 515 pro obec a katastrální území Živanice: pozemek parcela č. st. 147, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Živanice čp. 55, rodinný dům, pozemek p. č. 129/8, orná půda, a to pro sestru dlužnice Marii Mádrovou, r. č. 615416/0804, bytem Živanice 55.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích ze dne 31. 12. 2013, č. j.-A-12 byl zjištěn úpadek dlužnice Zdenky Burešové, soud povolil řešení úpadku oddlužením a insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Terezu Vodičkovou.

Dne 1. 5. 2015 byl soudu doručen návrh Marie Mádrové, bytem Živanice 55 na udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobami blízkými dlužníkovi, a to nemovitých věcí uvedených ve výroku tohoto usnesení. Uvedla, že v domě čp. 55 v Živanicích bydlí s dlužnicí (se svou sestrou), je v současné době jediným zájemcem o koupi ideální poloviny nemovitých věcí a učinila cenovou nabídku 500 000,-Kč s tím, že uhradí i daň z převodu nemovitosti.

Soud má za to, že jsou dány důvody pro povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty pro žadatelku Marii Mádrovou. Výjimka se povoluje k prodeji nemovitých věcí uvedených ve výroku usnesení. Insolvenční soud zároveň vykonává funkci věřitelského orgánu a v této pozici vyslovil s prodejem nemovitých věcí žadatelce souhlas. Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Pardubicích dne 13. května 2016 JUDr. Ivana Bulisová v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Kristýna Vinšová, DiS.