KSPA 44 INS 2825/2015-B-22
Č. j.: KSPA 44 INS 2825/2015-B-22

USNESENÍ Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Bulisovou v insolvenční věci dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , Končinská 230, Litomyšl t a k t o:

Insolvenční soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , Končinská 230, Litomyšl, a to podílu o velikosti ideální 1/2 na nemovitých věcech -na bytové jednotce č. 960/4, byt v budově č.p. 959, 960 (byt.dům) na pozemku parc. č. st. 1460/1 o výměře 335 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), -na společných částech domu č.p. 959, 960 (byt.dům) na pozemku parc. č. st. 1460/1 ve výši 1/16, -na pozemku parc. č. st. 1460/1 o výměře 335 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) ve výši 1/16, zapsaných na listu vlastnictví č. 4827 a listu vlastnictví č. 3727 pro k.ú. Litomyšl, obec Litomyšl u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Svitavy pro sestru dlužníka Terezu Jirouškovou, nar. 24. 7. 1989, bytem Končinská 230, Zahájí, Litomyšl.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích ze dne 16. 3. 2015, č. j.:-A-8/1 byl zjištěn úpadek Petra anonymizovano , soud povolil řešení úpadku oddlužením a insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Tomáše Linhu.

Dne 28. 3. 2017 byl soudu doručen návrh Terezy Jirouškové na udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobami blízkými dlužníkovi, a to nemovitých věcí uvedených ve výroku tohoto usnesení. Uvedla, že je sestrou dlužníka a nemovité věci koupí za 600 000,-Kč a uhradí i daň z nabytí nemovitých věcí.

Zajištěný věřitel Česká správa sociálního zabezpečení souhlasil se zpeněžením uvedených nemovitých věcí za cenu 600 000,-Kč prodejem Tereze Jirouškové v podání ze dne 3. 3. 2017. Ze zprávy insolvenčního správce ze dne 8. 6. 2017 pak vyplývá, že znalec stanovil obvyklou cenu nemovitých věcí na 500 000,-Kč.

Soud má za to, že jsou dány důvody pro povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty pro žadatelku Terezu Jirouškovou. Výjimka se povoluje k prodeji nemovitých věcí uvedených ve výroku usnesení.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Pardubicích dne 14. června 2017

JUDr. Ivana Bulisová v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Zuzana Dušková isir.justi ce.cz