KSPA 44 INS 25752/2014-P29-4
Č. j.: KSPA 44 INS 25752/2014-P29-4

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Bulisovou v insolvenční věci dlužníků Milana Holého, rč: 670813/0132, Bratroňov 8, 538 25, Ctětín a Pavlíny Holé, rč: 705403/3305, Bratroňov 8, 538 25, Ctětín, o odvolání věřitele D&I Consulting Limited, reg. č. 04867734, Dunstan Close 10 London N2OUX, zastoupen Mgr. Petrem Budzinskim, Letenská 121/8, 118 00 Praha, proti usnesení ze dne 2.6.2017, čj. KSPA 44 INS 25752/2014-P 29-2

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, čj. KSPA 44 INS 25752/2014-P 29-2 ze dne 2.6.2017 se mění tak, že se přihláška pohledávek P 29 D&I Consulting Limited, reg. č. 04867734, Dunstan Close 10 London N2OUX ze dne 8.1.2015 ve výši 50.170,27 Kč vůči dlužníkům Milanu Holému, rč: 670813/0132, Bratroňov 8, 538 25, Ctětín a Pavlíně Holé, rč: 705403/3305, Bratroňov 8, 538 25, Ctětín neodmítá a účast D&I Consulting Limited, reg. č. 04867734, Dunstan Close 10 London N2OUX v insolvenčním řízení nekončí.

Odůvodnění:

Usnesením č. j.-A-8 ze dne 8.12.2014 soud zjistil úpadek dlužníků a povolil řešení úpadku oddlužením. Toto usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku 8.12.2014, přičemž tímto dnem nastaly účinky rozhodnutí o úpadku.

Dlužníci v insolvenčním návrhu uvedli, že vůči věřiteli D&I Consulting Limited mají závazky. Soud tohoto věřitele, který má sídlo v členském státu Evropské unie, nevyrozuměl o zahájení insolvenčního řízení a o vydání rozhodnutí o úpadku.

Dne 8.1.2015 byla na pobočku soudu v Pardubicích doručena přihláška pohledávky věřitele D&I Consulting Limited ve výši 50.170,27 Kč. Soud vydal dne 2.6.2017 napadené usnesení, neboť měl za to, že přihláška byla doručena opožděně.

Dne 6.6.2017 podal věřitel D&I Consulting Limited proti usnesení ze dne 2.6.2017 odvolání.

Podle ust. § 430 odst. 1 insolvenčního zákona známé věřitele dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska, vyrozumí insolvenční soud neprodlené o zahájení insolvenčního řízení a o vydání rozhodnutí o úpadku.

Podle ust. § 95 insolvenčního zákona rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Dušková. isir.justi ce.cz

Odvolání věřitele je důvodné, a proto je třeba na jeho přihlášku pohledávky pohlížet jako na včasnou. Soud tak odvolání věřitele v celém rozsahu vyhověl a rozhodl tak, že se přihláška neodmítá a účast věřitele v insolvenčním řízení nekončí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

Pardubice 15. března 2018

JUDr. Ivana Bulisová v. r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Dušková.