KSPA 44 INS 25223/2013-A-11
č.j.: KSPA 44 INS 25223/2013-A-11

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Bulisovou v insolvenční věci dlužníka Dalibora anonymizovano , anonymizovano , IČO 45568197, Větrná 619/7, 568 02 Svitavy-Lány, o odvolání dlužníka proti usnesení č.j. KSPA 44 INS 25223/2013-A-8 ze dne 18. prosince 2013,

takto:

I. Odvolání dlužníka Dalibora anonymizovano , anonymizovano , IČO 45568197, Větrná 619/7, 568 02 Svitavy-Lány, se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o odvolání před soudem I. stupně.

Odůvodnění:

Dne 11. září 2013 podal dlužník u insolvenčního soudu návrh na zahájení insolvenčního řízení. Usnesením č.j.-A-8 ze dne 18. prosince 2013 byla dlužníkovi uložena povinnost, aby zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 10.000 Kč. Toto usnesení bylo dlužníkovi doručeno dne 20. prosince 2013. Právní moci nabylo dne 7. ledna 2014. Dlužník měl zálohu uhradit ve lhůtě 15 dní od právní moci shora uvedeného usnesení, tj. do 22. ledna 2014. Dlužník zálohu neuhradil a podal dne 10. února 2014 (dáno na poštu dne 7. února 2014) odvolání proti usnesení č.j. KSPA 44 INS 25223/2012-A-8, jímž bylo rozhodnuto o povinnosti uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení. Podle ust. § 204 odst. 1 věta prvá zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o.s.ř. ) se odvolání podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje. Do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den a lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 o.s.ř.). Dle ust. § 208 odst. 1 o.s.ř. opožděně podané odvolání předseda senátu soudu prvního stupně usnesením odmítne. Jak je uvedeno výše, usnesení, proti němuž se dlužník odvolal, nabylo právní moci již dne 7. ledna 2014. Odvolání tak bylo podáno po uplynutí lhůty pro jeho podání. Na základě výše uvedeného rozhodl soud s přihlédnutím k ust. § 208 odst. 1 o. s. ř. o odmítnutí odvolání, aniž se zabýval jeho věcnými námitkami. Soud dle ust. § 146 odst. 3 o.s.ř. nepřiznal náhradu nákladů řízení žádnému z účastníků, neboť žádné takové náklady nevznikly.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích.

V Pardubicích dne 19. února 2014

JUDr. Ivana Bulisová v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Petra Bláhová