KSPA 44 INS 24118/2011-B-48
Č.j.: KSPA 44 INS 24118/2011-B-48

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Bulisovou v insolvenční věci dlužnice Hany anonymizovano , anonymizovano , 565 01 Běstovice 111 o návrhu Jana anonymizovano

t a k t o:

Insolvenční soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice Hany anonymizovano , bytem Běstovice 111, a to nemovitých věcí : stavební parcela č. 224, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 141 m2, jejíž součástí je na ní stojící rodinný dům čp. 111, pozemková parcela č. 83/4, zahrada o výměře 376 m2, pozemková parcela č. 469/5, orná půda o výměře 322 m2 a pozemková parcela č. 485/3, neplodná půda, ostatní plocha o výměře 27 m2, vše v obci a k.ú. Běstovice, zapsané na listu vlastnictví č. 227 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí pro syna dlužnice Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Běstovice 111 s povinností, že částka 2,000.000,-Kč bude složena v advokátní úschově před podáním návrhu Katastrálnímu úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 20.8. 2012, č.j.-A-16 soud zjistil úpadek dlužnice Hany anonymizovano (dále jen dlužnice), povolil řešení úpadku oddlužením a Mgr. Ing. Michaelu Jedličkovou ustanovil insolvenčním správcem.

Dne 24.6.2014 byl soudu doručen návrh syna dlužnice Jana anonymizovano na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobou blízkou. V podání, které podepsala dlužnice i její manžel, syn dlužnice uvedl, že v předmětném domě bydlí od narození, má zde trvalé bydliště a rád by v něm i nadále zůstal. Navrhl koupi nemovitých věcí za 1,600.000,-Kč, kupní cenu by zaplatil z hypotečního úvěru.

Z dalších listin vyplývá, že 8.7.2014 dlužnice telefonicky sdělila, že syn disponuje částkou 2,000.000,-Kč k zaplacení nemovitých věcí. Ze sdělení společnosti EKVITA MORAVIA B & K, a.s., se sídlem |Husovická 898/15, Brno ze dne 5.9.2014 pak soud zjistil, že tato společnost je připravena zapůjčit Janu | anonymizovano finanční hotovost v částce 2,000.000,-Kč na realizaci odkupu nemovitých věcí zapsaných na listu vlastnictví č. 227. K dalšímu dotazu soudu společnost dne 26.9.2014 potvrdila, že je stále připravena poskytnout Janu anonymizovano půjčku, pokud insolvenční soud povolí výjimku pro prodej osobě blízké.

Soud má za to, že jsou dány důvody pro povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty pro žadatele Jana anonymizovano . Výjimka se povoluje k prodeji nemovitých věcí uvedených ve výroku usnesení. Částka 2,000.000,-Kč výrazně přesahuje částku (1,600.000,-Kč), za kterou měly být nemovité věci již dříve prodány osobě nikoliv blízké. Soud v této souvislosti znovu zdůrazňuje, že řešení úpadku má sloužit kromě jiného i k co nejvyššímu uspokojení dlužníkových věřitelů /ust. § 1 písm.a) insolvenčního zákona/.

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Pardubicích dne 15.října 2014

JUDr. Ivana Bulisová v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Iveta Popílková