KSPA 44 INS 24010/2014-P
Č. j.: KSPA 44 INS 24010/2014-P 4-3 /

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Bulisovou v insolvenční věci dlužnice Vlasty Pekové, r. č. 545922/0646, IČO 41249402, T. G. Masaryka 105, 562 01 Ústí nad Orlicí o přihlášce pohledávek věřitele Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 1350, zastoupen Mgr. Jiřím Žákem, advokátem se sídlem Národní 28, 110 00 Praha 1, ve výši 216.284,87 Kč, takto:

Usnesení zdejšího soudu č. j.: KSPA 44 INS 24010/2014-P 4-2 ze dne 4. listopadu 2014 se zrušuje. Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích č. j. KSPA 44 INS 24010/2014-A-6 ze dne 19. září 2014 soud zjistil úpadek dlužnice a současně povolil řešení úpadku oddlužením. Podáním doručeným soudu dne 21. října 2014 přihlásil věřitel Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 1350, do insolvenčního řízení na majetek dlužnice své pohledávky ve výši 216.284,87 Kč. Lhůta pro podání přihlášek dle rozhodnutí o úpadku skončila již dne 20. října 2014. Soud proto usnesením č. j.4-2 ze dne 4. listopadu 2014 rozhodl o odmítnutí přihlášky pro opožděnost a ukončení účasti věřitele v insolvenčním řízení dlužnice. Insolvenční soud však nezaznamenal skutečnost, že z technických důvodů na straně provozovatele insolvenčního rejstříku v důsledku jeho nefunkčnosti nedošlo ke zveřejnění rozhodnutí o úpadku (stanovujícího počátek běhu lhůt pro přihlášení pohledávek) dle data vydání rozhodnutí a jeho odeslání ke zveřejnění. Namísto toho dané rozhodnutí čekalo 3 dny ve frontě ke zveřejnění a následně bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dostupném na stránkách www.justice.cz až dne 22. září 2014 v 10:14 hodin. Od tohoto data začala běžet lhůta 30 dnů pro podání přihlášek věřitelů. Přihláška pohledávek věřitele Československá obchodní banka, a.s. tak byla podána včasně, usnesení o odmítnutí přihlášky ze dne 4. listopadu 2014 je proto nesprávné. S ohledem na uvedené skutečnosti rozhodl soud za analogického využití ustanovení § 9 odst. 1 zák. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů v platném znění tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze věřitel, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích do patnácti dnů ode dne, kdy mu usnesení bylo doručeno. Lhůta k podání odvolání začíná přihlášenému věřiteli běžet ode dne, kdy mu bude písemnost doručena zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ).

V Pardubicích dne 13. listopadu 2014 JUDr. Ivana Bulisová v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Iveta Popílková