KSPA 44 INS 20154/2012-P
Č. j.: KSPA 44 INS 20154/2012-P 1-5

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Bulisovou v insolvenční věci dlužnice Hany anonymizovano , anonymizovano , Ležáků 665, 566 01 Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí, zastoupené Mgr. Martinem Červinkou, advokátem se sídlem 560 02 Česká Třebová, Čechova 396, o přihlášce P 1 věřitele Wüstenrot-stavební spořitelna a.s., Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO 47115289,

takto:

Usnesení zdejšího soudu č. j. KSPA 44 INS 20154/2012-P 1-3 ze dne 20. června 2014 se zrušuje.

Odůvodnění:

Usnesením č.j. KSPA 44 INS 16990/2012-A-7 ze dne 19. září 2012 Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích (dále jen insolvenční soud ) spojil případ dlužnice a jejího manžela ke společnému projednání. Následně soud usnesením č.j. KSPA 44 INS 16990/2012-A-10 ze dne 13. listopadu 2012 zjistil úpadek dlužníků, současně povolil řešení tohoto úpadku oddlužením a insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Jana Urbana.

Podáním doručeným soudu dne 13. prosince 2012 přihlásil ve výroku uvedený věřitel do insolvenčního řízení na majetek dlužnice svou nezajištěnou pohledávku ze smlouvy o úvěru č. 20207703 vedenou pod č. P 1 ve výši 134.117,58 Kč. Pohledávka byla zjištěna v plné výši.

Dne 20. června 2014 vydal insolvenční soud usnesení, kterým vzal na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky věřitele Wüstenrot-stavební spořitelna a.s. ve výši 134.117,58 Kč ze dne 18. června 2014 (výrok I.) a uvedl, že právní mocí tohoto usnesení věřitelova účast v insolvenčním řízení zcela končí (výrok II.). Toto usnesení bylo vydáno na základě mylně založeného podání věřitele Wüstenrot-stavební spořitelna a.s. ze dne 18. června 2014 zveřejněného na č. l. P 1-2, které je svým obsahem zpětvzetím přihlášky pohledávky ze smlouvy o úvěru č. 20207711, tedy přihlášky P 2 dlužnice Hany anonymizovano a přihlášky P 8 dlužníka Dušana anonymizovano .

Rozhodnutí o vzetí na vědomí zpětvzetí přihlášky vydala asistentka samosoudkyně. Samosoudkyně za použití ust. § 9 odst. 1 zák. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednicích a o vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů v platném znění a podle ust. § 36 a) zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích v platném znění rozhodnutí asistentky samosoudkyně zrušila. Rozhodnutí samosoudkyně je rozhodnutí soudu prvního stupně a je proti němu přípustné odvolání.

Z důvodu právní jistoty soud konstatuje, že věřitel Wüstenrot-stavební spořitelna a.s. zůstává v řízení dlužnice se zjištěnou nezajištěnou pohledávkou P 1 ze smlouvy o úvěru č. 20207703 ve výši 134.117,58 Kč.

Poučení: Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze věřitel, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích do patnácti dnů ode dne, kdy mu usnesení bylo doručeno. Lhůta k podání odvolání začíná přihlášenému věřiteli běžet ode dne, kdy mu bude písemnost doručena zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ).

V Pardubicích dne 30. října 2014

JUDr. Ivana Bulisová v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Iveta Popílková