KSPA 44 INS 1913/2017-P2-5
Č. j.: KSPA 44 INS 1913/2017-P2-5

USNESENÍ Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Bulisovou v insolvenční věci dlužníka Vojtecha Matuse, r. č. 621226/6808, Škroupova 53, 537 01 Chrudim o odvolání věřitele JUSTRINON MANAGEMENT s.r.o., se sídlem U Vlečky 1749/4, 143 00 Praha 4, IČO 29216842, zastoupeného JUDr. Ing. Karlem Goláněm, Ph.D., advokátem v Praze 1, Letenská 121/8 proti usnesení ze dne 27. listopadu 2017, č. j. KSPA 44 INS 1913/2017-P2-3 takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, č. j. KSPA 44 INS 1913/2017-P2-3 ze dne 27. listopadu 2017 se mění tak, že se přihláška pohledávek P 2 věřitele JUSTRINON MANAGEMENT s.r.o., se sídlem U Vlečky 1749/4, 143 00 Praha 4, IČO 29216842 ze dne 9. listopadu 2017 ve výši 51 516,46 Kč vůči dlužníkovi Vojtechu Matusovi, r. č. 621226/6808, Škroupova 53, 537 01 Chrudim neodmítá a účast JUSTRINON MANAGEMENT s.r.o., se sídlem U Vlečky 1749/4, 143 00 Praha 4, IČO 29216842 v insolvenčním řízení nekončí.

Odůvodnění:

Dne 31. 1. 2017 bylo u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích zahájeno insolvenční řízení ve věci shora uvedeného dlužníka. Usnesením č. j.- A-6 ze dne 14. 2. 2017 soud zjistil úpadek dlužníka a současně povolil řešení úpadku oddlužením. Toto usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku 14. 2. 2017, přičemž tímto dnem nastaly účinky rozhodnutí o úpadku. Dne 13. 11. 2017 byla soudu doručena přihláška pohledávky věřitele JUSTRINON MANAGEMENT s.r.o. (dále jen věřitel), přihláška je evidována pod č. P2. Usnesením ze dne 27. 11. 2017 byla přihláška odmítnuta a rozhodnuto, že účast věřitele právní mocí usnesení končí. Usnesení vydala vyšší soudní úřednice. Usnesení nenabylo právní moci, neboť věřitel proti němu podal odvolání doručené soudu 12. 12. 2017.

V odůvodnění věřitel uvedl, že se o zahájení řízení nedozvěděl, neboť dlužník nebyl evidován v insolvenčním rejstříku pod svým rodným číslem. Jak soud zjistil, rodné číslo dlužníka bylo uvedeno současně s podáním insolvenčního návrhu, a to v prohlášení o pravosti podpisu na listině nesepsané advokátem, avšak do insolvenčního rejstříku nebylo zapsáno.

S ohledem na uvedené skutečnosti soud podle § 9 odst. 1 zák. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů v platném znění usnesení vyšší soudní úřednice ze dne 27. 11. 2017 změnil. Rozhodnutí samosoudkyně je rozhodnutím soudu prvního stupně.

Poučení: Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze věřitel, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu do 15 dnů ode dne doručení.

V Pardubicích 14. února 2018

JUDr. Ivana Bulisová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Zuzana Dušková isir.justi ce.cz