KSPA 44 INS 19024/2011-B-17
Č. j.: KSPA 44 INS 19024/2011-B-17

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Bulisovou v insolvenční věci dlužníka Pavola anonymizovano , anonymizovano , 561 51 Letohrad, Ústecká 234, IČO 68240171,

takto:

Insolvenční soud povoluje panu Jozefu Kusalovi, nar. 16. února 1963, bytem Kaštielska 632/24, Moravany nad Váhom, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka Pavola anonymizovano , anonymizovano , 561 51 Letohrad, Ústecká 234, IČO 68240171, a to nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví č. 155 pro obec a katastrální území Moravany nad Váhom, okres Piešťany, Slovenská republika.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích č. j. KSPA 44 INS 19024/2011-A-17 ze dne 15. května 2012 soud zjistil úpadek dlužníka, současně na jeho majetek prohlásil konkurs a insolvenčním správcem ustanovil JUDr. Jarmilu Cindrovou. Dne 8. července 2014 soud obdržel souhlas zástupce věřitelů České spořitelny, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO 45244782, s udělením výjimky na odkup nemovitostí v majetkové podstatě dlužníka jeho bratrovi Jozefu Kusalovi, spoluvlastníkovi těchto nemovitostí (zveřejněno na B-14). Dne 1. září 2014 byla soudu doručena žádost Jozefa anonymizovano o udělení této výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, a to konkrétně nemovitostí, které jsou v podílovém spoluvlastnictví dlužníka a Jozefa anonymizovano (dlužník vlastní 1/4 těchto nemovitostí). Soudu je známo, že žadatel je osobou blízkou ve smyslu § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení-insolvenční zákon (dále jen IZ ) vůči dlužníkovi, je vlastníkem 3/4 předmětných nemovitostí v obci Maravany nad Váhom, a tudíž má soud za to, že jsou dány důvody pro povolení výjimky pro žadatele Jozefa anonymizovano ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Předmětem prodeje jsou tedy v rozsahu ideálního podílu o velikosti 1/4 k celku nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 155 pro obec a k. ú. Moravany nad Váhom. Nad rámec výše uvedeného soud upozorňuje, že podíl na předmětných nemovitostech bude prodán zájemci za nejvyšší nabízenou kupní cenu.

Poučení: Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze osoba, která návrh podala, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích do patnácti dnů ode dne, kdy mu usnesení bylo doručeno (ust. § 295 odst. 3 IZ).

V Pardubicích dne 10. září 2014 JUDr. Ivana Bulisová v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Iveta Popílková