KSPA 44 INS 19018/2013-P
Č.j.: KSPA 44 INS 19018/2013-P 1-5

USNESENÍ Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Bulisovou v insolvenční věci dlužnice Ivety anonymizovano , anonymizovano , 569 53 Cerekvice nad Loučnou 28, o přihlášce pohledávek věřitele PROFI CREDIT Czech, a.s., Jindřišská 24/941, 110 00 Praha 1, IČO 61860069,

takto:

Usnesení zdejšího soudu č.j.: KSPA 44 INS 19018/2013-P 1-3 ze dne 15. ledna 2014 se zrušuje.

Odůvodnění:

Usnesením č.j. KSPA 44 INS 19018/2013-A-7 ze dne 5. srpna 2013 soud zjistil úpadek dlužnice, současně povolil řešení tohoto úpadku oddlužením a insolvenčním správcem ustanovil JUDr. Milana Švába. Podáním doručeným soudu dne 13. srpna 2013 přihlásil výše uvedený věřitel do insolvenčního řízení své nevykonatelné nezajištěné pohledávky v celkové výši 97.156 Kč (pohledávka č. 1 ve výši 8.088 Kč, pohledávka č. 2 ve výši 292 Kč, pohledávka č. 3 ve výši 68.432 Kč, pohledávka č. 4 ve výši 18.291 Kč, pohledávka č. 5 ve výši 2.053 Kč). Na přezkumném jednání konaném dne 10. října 2013 insolvenční správce pohledávku č. 1 popřel do výše 2.732,40 Kč, pohledávku č. 3 popřel do výše 37.536 Kč, pohledávku č. 4 popřel do výše 17.108 Kč a pohledávku č. 5 popřel v plné přihlášené výši. Ve zbylých částech byly pohledávky insolvenčním správcem a dlužníkem uznány. Jelikož věřitel nebyl na přezkumném jednání přítomen, vyrozuměl jej insolvenční správce o popření jeho přihlášených pohledávek v souladu s ustanovením § 197 odst. 2 zákona číslo 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení-insolvenční zákon (dále jen IZ ) písemně dne 6. prosince 2013 (datum doručení vyrozumění). Vzhledem k tomu, že ve lhůtě k tomu určené nebyla podána žaloba ve věci těchto pohledávek, soud rozhodl usnesením1-3 ze dne 15. ledna 2014 o odmítnutí těchto popřených částí pohledávek a v souvislosti s aplikací ust. § 178 IZ též o odmítnutí zjištěných částí pohledávek č. 3 a č. 4. Avšak z technických důvodů na straně soudu tento nezaznamenal včas podání věřitele PROFI CREDIT Czech, a.s. doručené soudu dne 6. prosince 2013 do datové schránky, kterým vzal věřitel zpět všechny své popřené části pohledávek. Usnesení o odmítnutí částí pohledávek je tak nesprávné, jelikož tyto pohledávky s ohledem na jejich zpětvzetí již v insolvenčním řízení nejsou. S ohledem na uvedené skutečnosti rozhodl soud za analogického využití ustanovení § 9 odst. 1 zák. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů v platném znění tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze věřitel, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích do patnácti dnů ode dne, kdy mu usnesení bylo doručeno. Lhůta k podání odvolání začíná přihlášenému věřiteli běžet ode dne, kdy mu bude písemnost doručena zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ).

V Pardubicích dne 21. ledna 2014

JUDr. Ivana Bulisová v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Iveta Popílková