KSPA 44 INS 19015/2016-B-28
Č. j.: KSPA 44 INS 19015/2016-B-28

USNESENÍ Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Bulisovou, v právní věci dlužnice: Veroniky anonymizovano Nekvapilové, r. č. 915125/3573, IČO 74739492, Živanice 157, 533 42 Živanice, zastoupené Marcelou Nekvapilovou, bytem Živanice 157, obecným zmocněncem o návrhu na nařízení předběžného opatření

takto:

Návrh dlužnice na nařízení předběžného opatření, aby bylo insolvenčnímu správci zakázáno disponovat s majetkovou podstatou dlužnice Veroniky anonymizovano Nekvapilové, a to s nemovitými věcmi zapsanými na listu vlastnictví č. 123 pro k. ú. a obec Živanice zapsaných u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Pardubice, a insolvenčnímu správci přikázáno zdržet se výkonu práva prodeje uvedených nemovitých věcí jiné osobě, než je Michal anonymizovano , anonymizovano , Živanice 157, a to do doby ukončení řízení o žalobě na neplatnost smlouvy o budoucí smlouvě kupní o převodu vlastnictví k uvedeným nemovitým věcem ze dne 13. 12. 2017, se zamítá.

Odůvodnění:

1. Dne 17. srpna 2016 byl insolvenčnímu soudu doručen insolvenční návrh dlužnice Veroniky anonymizovano Nekvapilové (dále jen dlužnice) spojený s návrhem na povolení oddlužení. Usnesením č. j.-A-10 ze dne 29. listopadu 2016 soud zjistil úpadek dlužnice, povolil řešení úpadku oddlužením a insolvenčním správcem ustanovil správce Administrace insolvencí City Tower, v. o. s. Tento insolvenční správce byl schůzí věřitelů 2. února 2017 odvolán a novým insolvenčním správcem byl ustanoven JUDr. Petr Bohatý. 2. Dne 20. února 2018 byl soudu doručen návrh dlužnice na nařízení předběžného opatření postupem podle ust. § 74 o. s. ř. a podle ust. § 76 odst. 1 o.s.ř., kterým se dlužnice domáhala zakázat insolvenčnímu správci disponovat s majetkovou podstatou dlužnice, tj. nemovitými věcmi na listu vlastnictví č. 123 pro k. ú. a obec Živanice a zároveň, aby se insolvenční správce zdržel prodeje těchto nemovitých věcí jiné osobě, než kupujícímu Michalu Málkovi, to vše do doby rozhodnutí o žalobě na určení neplatnosti smlouvy o budoucí smlouvě kupní ze dne 13. prosince 2017. V návrhu dlužnice uvedla, že v červnu 2017 uzavřela sňatek s Michalem Málkem, mezi nimi je manželský majetkový režim oddělených jmění po dobu trvání jejich manželství, k tomu odkázala na notářský zápis ze dne 14. června 2017 již dříve předložený soudu a založený ve spisu. Dále odkázala na usnesení zdejšího soudu ze dne 5. září 2017, č. j.-B-22, kterým insolvenční soud povolil Michalu Málkovi, nar. 10. března 1989 výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice, tj. nemovitých věcí zapsaných na listu

Shodu s prvopisem potvrzuje Marie Hordějčuková. isir.justi ce.cz

vlastnictví č. 123 pro k. ú. a obec Živanice osobami blízkými. Důvod pro podání návrhu na nařízení předběžného opatření shledávala v tom, že insolvenční správce uzavřel s Michalem Málkem 13. prosince 2017 smlouvu o budoucí kupní smlouvě o převodu vlastnictví k nemovitým věcem na listu vlastnictví č. 123 pro k. ú. a obec Živanice (dále jen smlouva), která obsahovala ujednání o povinnosti Michala Málka zaplatit smluvní pokutu 300 000 Kč, pokud neuhradí celou kupní cenu ve lhůtě 30 dnů po dni podpisu smlouvy, a zároveň, že smlouva marným uplynutím lhůty zaniká. Ačkoliv Michal anonymizovano jednal nejprve s Raiffeisen Stavební spořitelnou, a. s., Českou spořitelnou, a. s. a dále s Českomoravskou stavební spořitelnou, a. s., do 30 dnů od podpisu smlouvy se mu nepodařilo sjednanou kupní cenu zaplatit. Následně insolvenční správce vyzval 24. ledna 2018 Michala Málka k zaplacení smluvní pokuty. Ujednání o smluvní pokutě považovala za neplatné pro rozpor s dobrými mravy. Navrhla, aby byl JUDr. Petr Bohatý zproštěn funkce insolvenčního správce. Uvedla, že v pondělí (pravděpodobně 19.2.2018) umožnila prohlídku domu s tím, že má být znovu podána nabídka společnosti Fortino s.r.o. 3. Návrhem na nařízení předběžného opatření se domáhala zabránit prozatímní úpravou nepříznivým následkům spočívajícím v tom, že by nemovité věci byly prodány jiné osobě, než Michalu Málkovi, a jemu by tak bylo znemožněno naplnění úvěrové smlouvy s Českomoravskou stavební spořitelnou, a. s. 4. Soudu je známo ze své činnosti, že se dlužnice dne 17. 6. 2017 vdala a její příjmení zní anonymizovano Nekvapilová. 5. Podle ust. § 82 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen insolvenční zákon) předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník. 6. Podle ust. § 82 odst. 2 insolvenčního zákona předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také a) ustanovit předběžného správce, b) omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů a podle písm. c) uložit insolvenčnímu navrhovateli, který není zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka vůči dlužníkovi nespočívá pouze v pracovněprávních nárocích, aby složil jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by dlužníku vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení a opatřenými přijatými v jeho průběhu. 7. Podle ust. § 82 odst. 3 insolvenčního zákona může insolvenční soud, neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů, z důvodů hodných zvláštního zřetele předběžným opatřením rovněž za a) udělit souhlas se započtením vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele v době trvání moratoria, nebo za b) udělit souhlas se započtením vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele i po okamžiku zveřejnění návrhu na povolení reorganizace v insolvenčním rejstříku, anebo za c) zakázat pro určité případy nebo na určitou dobu započtení vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele. 8. Podle ust. § 113 odst. 1 insolvenčního zákona, je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, insolvenční soud může i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi, nebo právy náležícími do jeho majetkové podstaty, nebo

Shodu s prvopisem potvrzuje Marie Hordějčuková.

rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně ustanoví předběžného správce, pokud tak neučinil dříve. 9. Předběžné opatření může soud vydat rovněž v průběhu insolvenčního řízení, je-li již v jeho průběhu zřejmé, že věřiteli vznikla škoda nebo jiná újma porušením povinnosti podat insolvenční návrh. Takový postup předpokládá ust. § 100 insolvenčního zákona a soud tak může učinit pouze na návrh oprávněného věřitele. 10. Jak vyplynulo z elektronické zprávy ze dne 18. července 2017 adresované insolvenčnímu správci, Michal anonymizovano zastoupený Marcelou Nekvapilovou navrhl kupní cenu za nemovité věci ve výši 2 400 000 Kč s tím, že si již zajišťuje finanční prostředky. Podle rezervační smlouvy ze dne 29. srpna 2017 se společností Fortino, s. r. o. měl Michal anonymizovano rezervované nemovité věci na listu vlastnictví č. 123 pro k. ú. a obec Živanice do 27. října 2017. Z další zprávy vyplývá, že 27. října 2017 požádal o prodloužení rezervační smlouvy a insolvenční správce ho 2. listopadu 2017 požádal o zaslání potvrzení o úhradě jistoty podle rezervační smlouvy a o zaslání dokladu, že bude mít nejpozději do 15. listopadu 2017 připraveny finanční prostředky podle nabídky ze dne 7. srpna 2017. Z návrhu dohody na ukončení smlouvy ze dne 3. října 2017 vyplývá, že Raiffeisen Stavební spořitelna, a. s. ukončila ke dni 17. října 2017 smluvní vztah s Michalem Málkem. Ten následně 30. prosince 2017 uzavřel s Českomoravskou stavební spořitelnou, a. s. úvěrovou smlouvu o poskytnutí meziúvěru/úvěru. Z přípisu dlužnice ze dne 30. ledna 2018 insolvenčnímu správci vyplývá, že se Michal anonymizovano intenzivně snažil získat včas finanční prostředky na zaplacení kupní ceny, zástupkyně dlužnice z toho důvodu prodala byt, avšak nepodařilo se finanční prostředky zaslat ve sjednané lhůtě, a proto žádala o posečkání se zaplacením celé kupní ceny. Michal anonymizovano dále požádal 13. února 2018 Českomoravskou stavební spořitelnu, a. s. jako zástupce věřitelů a zajištěného věřitele o prodloužení lhůty k doplacení chybějící částky 150 000 Kč a zrušení pokuty kvůli rozporu s dobrými mravy. 11. Z obsahu spisu soud zjistil, že usnesením ze dne 29. listopadu 2016, č. j. KSPA 44 INS 19015/2016-B-8 soud schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře, přičemž do něj bylo zahrnuto celkem 13 přihlášených věřitelů s jejich nezajištěnými pohledávkami v celkové výši 382 599,79 Kč. Vedle těchto nezajištěných pohledávek se do insolvenčního řízení přihlásil věřitel Českomoravská stavební spořitelna, a. s., který přihlásil pohledávku v celkové výši 3 908 513,70 Kč, zajištěnou nemovitými věcmi ve vlastnictví dlužnice zapsanými na listu vlastnictví č. 123 pro k. ú. a obec Živanice. Insolvenční správce ani dlužnice pohledávku jediného zajištěného věřitele nepopřeli. 12. Povinností dlužnice vyplývající z řešení oddlužení plněním splátkového kalendáře je úhrada pravidelných měsíčních splátek v takovém rozsahu, aby za dobu 5 let trvání oddlužení bylo uhrazeno alespoň 30 % objemu zjištěných nezajištěných pohledávek přihlášených věřitelů, věřitelé zajištěných pohledávek v souladu s ust. § 398 odst. 3 věta třetí insolvenčního zákona se uspokojí jen z výtěžku zpeněžení zajištění, neboť tito věřitelé mají podle ust. § 298 odst. 1 insolvenčního zákona právo, aby jejich pohledávka byla uspokojena z výtěžku zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla zajištěna.

Shodu s prvopisem potvrzuje Marie Hordějčuková.

13. Soud se předně zabýval oprávněností prodeje nemovitých věcí a postupem insolvenčního správce. Z obsahu spisu má soud za prokázané, že se do řízení přihlásil zajištěný věřitel, že soud povolil výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobě blízké dlužnici, že již od července 2017 Michal anonymizovano jednal o poskytnutí úvěru na zaplacení kupní ceny za nemovité věci, že až dne 13. prosince 2017 uzavřel s insolvenčním správcem smlouvu. Ze smlouvy je prokázáno, že Michala Málka stíhá povinnost zaplatit smluvní pokutu, nebudou-li finanční prostředky rovnající se kupní ceně zaplaceny na účet majetkové podstaty do 30 dnů od 13. prosince 2017, tedy do 12. ledna 2018. Teprve dne 30. prosince 2017 uzavřel Michal anonymizovano s Českomoravskou stavební spořitelnou, a. s. úvěrovou smlouvu. 14. Úpadek dlužnice byl soudem zjištěn již usnesením ze dne 29. listopadu 2016, o způsobu řešení tohoto úpadku bylo rozhodnuto následně usnesením ze dne 3. března 2017. V současné době již nelze aplikovat ust. § 82 ani § 113 insolvenčního zákona, neboť obě tato ustanovení míří na situace nastalé před rozhodnutím o úpadku. Ani poslední citované ustanovení § 100 insolvenčního zákona není naplněno, neboť jej lze vydat pouze na návrh oprávněného věřitele. Z návrhu dlužnice vyplývá nesouhlas s prodejem nemovitých věcí sloužících k zajištění pohledávky Českomoravské stavební spořitelny, a. s. jiné osobě, než Michalu Málkovi ve stavu, kdy soud povolil výjimku ze zákazu nabývání majetku osobě blízké dlužnici. Soudu je známo ze své činnosti, že věřitel Českomoravská stavební spořitelna, a. s. jako zástupce věřitelů souhlasil 1. června 2017 s udělením výjimky ze zákazu nabývání majetku panu Michalu Málkovi. 15. Z listin vyplývá, že nejméně od 18. července 2017 bylo vedeno jednání mezi Michalem Málkem, zastoupeným Marcelou Nekvapilovou a insolvenčním správcem, neboť uvedeného dne zástupkyně Michala Málka navyšuje nabídku kupní ceny za nemovité věci na 2 400 000 Kč s tím, že si Michal anonymizovano finanční prostředky již zajišťuje. Přitom až dne 5. září 2017 soud povolil výjimku ze zákazu nabývání majetku osobou blízkou. Jestliže smlouva byla uzavřena až 13. prosince 2017, pak podle názoru soudu měl Michal anonymizovano dostatečně dlouhý čas na získání finančních prostředků pro zaplacení kupní ceny podle ujednání obsaženého ve smlouvě. 16. Pokud jde o právní posouzení, soud má za to, že ust. § 82 a ust. § 113 insolvenčního zákona předpokládají nařízení předběžného opatření zejména v případě potřeby omezení dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou, nebo potřeby uložení povinnosti třetím osobám, nikoliv však vůči insolvenčnímu správci, jehož povinnosti jsou vymezeny insolvenčním zákonem a nemohou být omezeny vydáním předběžného opatření insolvenčním soudem, jenž vykonává nad činnosti správce dohledovou činnost podle ust. § 10 a § 11 insolvenčního zákona. Při dohledové činnosti může soud vydat jen taková rozhodnutí, které insolvenční zákon ukládá nebo předpokládá, mezi něž však nepatření omezení insolvenčního správce navrhované dlužnicí. Pokud insolvenční správce nejedná s odbornou péčí nebo závažně porušuje své povinnosti, lze použít jiný procesní postup, který ovšem také dlužnice navrhla. 17. Pokud tedy insolvenční správce přistoupil k vymáhání smluvní pokuty a k prohlídce nemovitých věcí třetími osobami, má soud za to, že neporušil své povinnosti insolvenčního správce, a to zejména s přihlédnutím k poměrně dlouhé době, kterou měl Michal anonymizovano k dispozici k zajištění finančních prostředků a s přihlédnutím k tomu, že se smluvně zavázal k zaplacení pokuty. Soud má za to, že Michal anonymizovano má právo na to, aby

Shodu s prvopisem potvrzuje Marie Hordějčuková.

s ním insolvenční správce uzavřel kupní smlouvu týkajících se nemovitých věcí zapsaných na listu vlastnictví č. 123 pro k. ú. a obec Živanice, avšak insolvenční správce není povinen s ním kupní smlouvu uzavřít, pokud Michal anonymizovano sám neplní sjednané povinnosti. Postupu insolvenčního správce nelze bránit předběžným opatřením ani podle § 102 odst. 1 o. s. ř., neboť právní úprava provedená v § 82 a § 113 insolvenčního zákona je úpravou speciální, jež vylučuje použití občanského soudního řádu postupem podle § 7 insolvenčního zákona. 18. Soud nemá osvědčeno, že by byla podána žaloba na neplatnost smlouvy. Přesto má soud za to, že insolvenční správce by měl posečkat s prodejem nemovitých věcí jiné osobě než Michalu Málkovi, a to s přihlédnutím k osobním poměrům dlužnice. V průběhu insolvenčního řízení byl soud opakovaně informován o tom, že dlužnice požádala o invalidní důchod (ve zprávě insolvenčního správce na čl. B-3/3), následně na schůzi věřitelů dlužnice uvedla, že invalidní důchod jí byl přiznán (čl. B-5/5). 19. Vzhledem k výše uvedenému zjištění a právnímu posouzení soud dospěl k závěru, že nejsou splněny podmínky pro nařízení předběžného opatření ve znění, v jakém se jej dlužnice domáhala. Soud proto návrh zamítl. 20. Na okraj soud považuje za nezbytné uvést, že dlužnice ke dni vydání tohoto usnesení neplní podmínky oddlužení, za dobu od 1. záři 2017 do 20. února 2018 uhradila jedinou splátku ve výši 20 000 Kč dne 2. listopadu 2017, ačkoliv podle darovací smlouvy ze dne 29. srpna 2016, na základě které soud oddlužení schválil, měla platit každý měsíc 8 000 Kč, avšak dne 2. dubna 2017 smlouvu zrušila a předložila novou darovací smlouvu jen na 3 000 Kč. Očekávaná míra uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů činí 12,17 % za pět let.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

Pardubice 26. února 2018

JUDr. Ivana Bulisová v. r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Marie Hordějčuková.