KSPA 44 INS 17788/2012
NEJVYŠŠÍ SOUD ýESKÉ REPUBLIKY KSPA 44 INS 17788/2012 44 ICm 1517/2013 29 ICdo 41/2015-98

USNESENÍ

Nejvyšší soud ýeské republiky rozhodl p edsedou senátu JUDr. Ji ím Zavázalem v právní vČci žalobce Davida Kubatky, narozeného 31. íjna 1976, bytem v Cerekvici nad Lounou 60, PSý 569 53, zastoupeného Mgr. Martinem ýervinkou, advokátem, se sídlem v ýeské T ebové, ýechova 396, PSý 560 02, proti žalovanému Ing. Františku Míšovi, narozenému 8. zá í 1942, bytem v Praze 9, Drahobejlova 30/1226, PSý 190 00, zastoupenému Mgr. Michalem Kojanem, advokátem, se sídlem v Praze 3, Kolínská 1686/13, PSý 130 00, o urení výše pohledávky, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové-poboky v Pardubicích pod sp. zn. 44 ICm 1517/2013, jako incidenní spor v insolvenní vČci dlužníka Davida Kubatky, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové-poboky v Pardubicích pod sp. zn. KSPA 44 INS 17788/2012, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 2. b ezna 2015, . j. 44 ICm 1517/2013, 104 VSPH 473/2014-74 (), takto:

I. Dovolání se odmítá. II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradČ náklad dovolacího ízení ástku 4.114 K, do t í dn od právní moci tohoto usnesení, k rukám jeho zástupce.

Od vodnČní:

Rozsudkem ze dne 10. dubna 2014, . j. 44 ICm 1517/2013-53, Krajský soud v Hradci Králové-poboka v Pardubicích (dále jen insolvenní soud ) uril, že pohledávka . 2, p ihlášená žalovaným do insolvenního ízení vedeného na majetek dlužníka Davida Kubatky, není co do výše 59.000 K po právu (výrok I.), rozhodl o nákladech ízení (výrok II.) a uložil žalovanému povinnost zaplatit soudní poplatek ve výši 5.000 K (výrok III.). K odvolání žalovaného Vrchní soud v Praze v záhlaví oznaeným rozsudkem potvrdil rozsudek insolvenního soudu (první výrok) a rozhodl o nákladech odvolacího ízení (druhý výrok). Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, které Nejvyšší soud odmítl podle ustanovení § 243c odst. 1 vČty první zákona . 99/1963 Sb., obanského soudního ádu (dále jen o. s. . ), nebo neobsahuje vymezení toho, v em dovolatel spat uje splnČní p edpoklad p ípustnosti dovolání (srov. § 241a odst. 2 o. s. .), a v dovolacím ízení pro tuto vadu nelze pokraovat.

Podle ustanovení § 241a odst. 2 o. s. . v dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí smČ uje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, vymezení d vodu dovolání, v em dovolatel spat uje splnČní p edpoklad p ípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) a eho se dovolatel domáhá (dovolací návrh). Dle ustanovení § 237 o. s. . pak platí, že není-li stanoveno jinak, je dovolání p ípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací ízení koní, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak. Požadavek, aby dovolatel v dovolání uvedl, v em spat uje splnČní p edpoklad p ípustnosti dovolání, je podle § 241a odst. 2 o. s. . obligatorní náležitostí dovolání. M že-li být dovolání p ípustné jen podle § 237 o. s. . (jako v této vČci), je dovolatel povinen v dovolání vymezit, které z tam uvedených hledisek považuje za splnČné, p iemž k projednání dovolání nepostauje pouhá citace textu ustanovení § 237 o. s. . i jeho ásti. K tomu srov. nap . usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. kvČtna 2013, sp. zn. 29 Cdo 1172/2013, uve ejnČné pod íslem 80/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, jakož i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. srpna 2013, sen. zn. 29 NSýR 55/2013, a ze dne 29. srpna 2013, sp. zn. 29 Cdo 2488/2013, a usnesení Ústavního soudu ze dne 21. ledna 2014, sp. zn. I. ÚS 3524/13, ze dne 12. února 2014, sp. zn. IV. ÚS 3982/13, ze dne 17. dubna 2014, sp. zn. III. ÚS 695/14, a ze dne 13. listopadu 2014, sp. zn. III. ÚS 3892/13. Tomuto požadavku p itom dovolatel, neuvádČje v podaném dovolání ohlednČ p edpoklad jeho p ípustnosti (kromČ citace ásti textu ustanovení § 237 o. s. .) nieho, zjevnČ nedostál. P itom má-li být dovolání p ípustné podle ustanovení § 237 o. s. . proto, že napadené rozhodnutí závisí na ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu (jak by se naznaovalo z dovolatelem užité citace ásti textu ustanovení § 237 o. s. .), musí být z obsahu dovolání patrno, o kterou otázku hmotného nebo procesního práva jde a od které ustálené rozhodovací praxe" se ešení této právní otázky odvolacím soudem odchyluje (srov. shodnČ usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. zá í 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, uve ejnČné pod íslem 4/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Takové údaje se ovšem z dovolání (posuzovaného potud z obsahového hlediska) nepodávají, když dovolatel v nČm nevymezuje ani žádnou konkrétní otázku, jejímž ešením by se mČl Nejvyšší soud zabývat, ani blíže neoznauje judikaturu dovolacího soudu, od níž se mČl odvolací soud odchýlit. Pro úplnost Nejvyšší soud dodává, že vytýká-li dovolatel odvolacímu soudu, že zatížil ízení vadou, která mČla za následek nesprávné rozhodnutí ve vČci, a polemizuje-li se skutkovými závČry soud nižších stup , nevystihuje ani p ípustný dovolací d vod (srov. § 241a odst. 1 o. s. .). Výrok o náhradČ náklad dovolacího ízení se opírá o ustanovení § 243c odst. 3, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ., když dovolání žalovaného bylo odmítnuto a vznikla mu tak povinnost hradit žalobci jeho náklady ízení. Ty v daném p ípadČ sestávají z mimosmluvní odmČny za zastoupení advokátem za jeden úkon právní služby (vyjád ení k dovolání ze dne 44 ICm 1517/2013 29 ICdo 41/2015

12. ervna 2015), která podle ustanovení § 7 bodu 5., § 9 odst. 4 písm. c) a § 11 odst. 1 písm. k) vyhlášky Ministerstva spravedlnosti . 177/1996 Sb., o odmČnách advokát a náhradách advokát za poskytování právních služeb (advokátní tarif), iní (z tarifní hodnoty ve výši 50.000 K) ástku 3.100 K, dále z paušální ástky náhrady hotových výdaj ve výši 300 K (§ 13 odst. 3 advokátního tarifu) a z náhrady za 21% da z p idané hodnoty (§ 137 odst. 1, 3 o. s. .) ve výši 714 K. Celkem iní p iznaná náhrada náklad dovolacího ízení ástku 4.114 K. K urení výše odmČny za zastupování advokátem podle advokátního tarifu srov. d vody rozsudku velkého senátu obanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 15. kvČtna 2013, sp. zn. 31 Cdo 3043/2010, uve ejnČného pod íslem 73/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. Toto usnesení se považuje za doruené okamžikem zve ejnČní v insolvenním rejst íku; úastník m incidenního sporu se však doruuje i zvláštním zp sobem. Proti tomuto rozhodnutí není p ípustný opravný prost edek. Nesplní-li povinný dobrovolnČ, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, m že se oprávnČný domáhat výkonu rozhodnutí.

V BrnČ dne 29. listopadu 2015

JUDr. Ji í Z a v á z a l , v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Marie Pezlarová