KSPA 44 INS 16247/2015-B-13
Č. j.: KSPA 44 INS 16247/2015-B-13

USNESENÍ Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Bulisovou v insolvenční věci dlužníka Josefa Švandy, r. č. 841007/3133, Havlíčkova 296, 539 73 Skuteč t a k t o:

Insolvenční soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka Josefa Švandy, r. č. 841007/3133, Havlíčkova 296, 539 73 Skuteč, a to nemovitých věcí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Chrudim na listu vlastnictví č. 2379 pro obec a k.ú. Skuteč: bytová jednotka č. 396/3 v budově čp. 294, 296, 297 (bydlení), na pozemku-stavební parcele č. 761, 762, 763, spoluvlastnického podílu ve výši ideálních 741/5063 na společných částech domu čp. 294, 296, 297, spoluvlastnického podílu ve výši ideálních 741/5063 na společných částech pozemku-stavební parcele č. 761, 762, 763 pro sestru dlužníka paní Janu anonymizovano , anonymizovano , bytem Sládkova 861, 539 73 Skuteč. Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích ze dne 6. srpna 2015, č. j.-A-8 byl zjištěn úpadek dlužníka Josefa Švandy, povoleno řešení úpadku oddlužením a insolvenčním správcem ustanoven Tomko a partneři, v.o.s.

Dne 21. 10. 2015 a následně 27. 10. 2015 po doplnění byl soudu doručen návrh paní Jany anonymizovano , anonymizovano , bytem Sládkova 861, 539 73 Skuteč na udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobami blízkými dlužníkovi, a to nemovitých věcí uvedených ve výroku usnesení. Uvedla, že je sestrou dlužníka, za koupi nemovitých věcí náležejících dosud dlužníkovi zaplatí kupní cenu 900.000,-Kč.

Ve zprávě ze dne 3. 11. 2015 udělil zajištěný věřitel Českomoravská stavební spořitelna, a.s. pokyn ke zpeněžení uvedených nemovitých věcí a souhlasil s jejich přímým prodejem za cenu nejméně 900.000,-Kč vybranému zájemci.

Působnost věřitelského orgánu v řízení s dlužníkem Josefem Švandou vykonává soud.

Soud má za to, že jsou dány důvody pro povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty pro žadatele paní Janu anonymizovano . Výjimka se povoluje k prodeji nemovitých věcí uvedených ve výroku usnesení. Z prodeje nemovitých věcí za nejméně 900 000,-Kč by měl být uspokojen nejen zajištěný věřitel, ale i nezajištění věřitelé. S použitím části výtěžku z prodeje pro nezajištěné věřitele dlužník souhlasil již dne 19. října 2015.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Pardubicích dne 28. prosince 2015 JUDr. Ivana Bulisová v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Petra Karlíková