KSPA 44 INS 16/2011-P
Č.j.: KSPA 44 INS 16/2011-P 41-5

USNESENÍ Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích rozhodl asistentkou samosoudkyně Mgr. Kateřinou Podeszwovou v insolvenční věci dlužníka Euro Paper, spol. s r.o. v likvidaci, 530 02 Pardubice, Bílé Předměstí, Štrossova 291, IČO 25959301,

takto:

Řízení o odvolání věřitele Société s.r.o., 180 00 Praha 8, Střížkovská 110/3, IČO 27081613, ve věci dlužníka Euro Paper, spol. s r.o. v likvidaci, 530 02 Pardubice, Bílé Předměstí, Štrossova 291, IČO 25959301, se zastavuje.

Odůvodnění:

Usnesením č.j. KSPA 44 INS 16/2011-A-12 ze dne 31. ledna 2011 soud zjistil úpadek dlužníka a současně prohlásil konkurs na jeho majetek. Toto usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 31. ledna 2011, přičemž tímto dnem nastaly účinky rozhodnutí o úpadku. V rozhodnutí o úpadku soud zároveň vyzval věřitele, aby ve lhůtě do 40 dnů ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku, tj. do 14. března 2011, přihlásili své pohledávky na předepsaném formuláři a poučil je, že k přihláškám, které budou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Dne 24. května 2012 byla insolvenčnímu soudu doručena přihláška věřitele Société s.r.o. ve výši 25.716,-Kč. Z připojené obálky a z podacího razítka soud zjistil, že tato přihláška byla odevzdána k poštovní přepravě dne 23. května 2012. Lhůta pro podání přihlášek však uplynula již 14. března 2012, tj. přihláška byla podána až po uplynutí lhůty stanovené k podání přihlášek. Usnesením č.j.41-2 ze dne 5. června 2012 byla přihláška pohledávky věřitele odmítnuta a účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení ukončena. Proti tomuto usnesení podal věřitel dne 13. června 2012 včasné odvolání. Následně byl odvolávající se věřitel vyzván k zaplacení soudního poplatku dle položky 22 bod 11 ve spojení s položkou 4 bod 1 písm. c) Sazebníku soudních poplatků ve výši 2.000,-Kč do 8 dnů od doručení tohoto usnesení. To bylo věřiteli doručeno dne 26. června 2012 do datové schránky. Věřitel však soudní poplatek ve lhůtě nezaplatil, proto soud v této věci řízení o odvolání dle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb, o soudních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, zastavuje.

Poučení: Proti tomuto usnesení je odvolání přípustné, a to do patnácti dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Pardubicích dne 2. ledna 2013 Mgr. Kateřina Podeszwová, v.r. asistentka samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Petra Bláhová