KSPA 44 INS 15060/2012-P6-4
KSPA 44 INS 15060/2012-P6-4

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Bulisovou v insolvenčním řízení dlužnice: Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem Vysoké Mýto, B. Smetany 92 o odvolání věřitele Emila Jarabicy, bytem Horelica 379, Čadca, Slovenská republika proti rozhodnutí soudu č.j. KSPA 44 INS 15060/2012-P6 ze dne 31.1.2013

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích ze dne 31.1.2013, č.j. KSPA 44 INS 15060/2012-P6 se zrušuje v plném rozsahu.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 8.10.2012 č.j.-A-10 soud zjistil úpadek dlužnice Petry anonymizovano , povolil řešení úpadku oddlužením a insolvenčním správcem ustanovil Ing. Janu Vodrážkovou. Zároveň nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů na 6.12.2012. Vyzval věřitele, aby podali přihlášky pohledávek do 7.11.2012.

Dne 30.1.2013 byla insolvenčnímu soudu doručena přihláška věřitele Emila Jarabicy, bytem Horelica 379, Čadca, Slovenská republika ve výši 78 000,-Kč. Usnesením ze dne 31.1.2013 soud tuto přihlášku odmítl jako opožděnou a rozhodl, že právní mocí usnesení končí účast věřitele v insolvenčním řízení. Usnesení bylo doručeno zástupci věřitele dne 28.2.2013. Ve lhůtě pro odvolání podal věřitel odvolání, kterým se domáhal v podstatě zrušení usnesení, a jako důvod uvedl skutečnost, že má bydliště ve Slovenské republice a nebyl soudem informován podle ust. § 430 insolvenčního zákona o zahájení insolvenčního řízení, ačkoliv se v jeho osobě jednalo o známého věřitele, neboť ho dlužnice uvedla ve svém insolvenčním návrhu.

Dlužnice uvedla mezi svými věřiteli, resp. v závazcích pod bodem 18 insolvenčního návrhu a návrhu na povolení oddlužení též věřitele Emila Jarabicu s výší závazku 78 000,-Kč a rovněž jeho jméno uvedla v seznamu závazků v příloze č. 1 svého návrhu, kde zároveň uvedla jeho bydliště Čadca, Horelica 397. Určitě a srozumitelně uvedla nejen jméno věřitele, ale zejména jeho adresu ve Slovenské republice.

Vzhledem k tomu, že věřitel nebyl vyrozuměn o zahájení insolvenčního řízení a o vydání rozhodnutí o úpadku, nelze považovat jeho přihlášku pohledávky doručenou zdejšímu soudu 30.1.2013 za opožděnou.

Podle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm v občanskoprávních a obchodních věcech rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Napadené usnesení vydala vyšší soudní úřednice, která byla k takovému postupu oprávněna pověřením soudkyně ze dne 12.11.2012.

Soud postupoval podle shora uvedeného ustanovení zákona o vyšších soudních úřednicích a napadené usnesení zrušil.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je přípustné odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Pardubicích dne 26. března 2013

JUDr. Ivana Bulisová v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Petra Bláhová