KSPA 44 INS 13072/2011-B-54
Č. j.: KSPA 44 INS 13072/2011-B-54

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Bulisovou v insolvenční věci dlužníků Josefa Kosaře, r. č. 710315/3134 a Dany Kosařové, r. č. 776223/3512, oba bytem Československé armády 433, 539 01 Hlinsko, o osvobození dlužníků od placení pohledávek

takto:

Návrh dlužníků Josefa Kosaře, r. č. 710315/3134 a Dany Kosařové, r. č. 776223/3512, oba bytem Československé armády 433, 539 01 Hlinsko, aby jim soud přiznal osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny, se zamítá.

Odůvodnění:

Dne 26. července 2011 bylo zahájeno insolvenční řízení výše uvedených dlužníků. Následně soud usnesením č. j.-A-11 ze dne 30. září 2011 zjistil úpadek dlužníků, současně povolil řešení tohoto úpadku oddlužením a insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Ing. Michaelu Jedličkovou. Usnesením ze dne 2. ledna 2012, č. j.-B-6, soud schválil oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře. Při oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen po dobu 5 let měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky. Celková výše zjištěných pohledávek nezajištěných věřitelů, kteří byli zahrnuti do splátkového kalendáře, činila ve znění změněného splátkového kalendáře (č. l. B-30) 695 199,70 Kč. Po změně výše přihlášky P1 činila celková částka k uspokojení 673 571,70 Kč. Podáním ze dne 27. února 2017 insolvenční správce sdělil soudu, že ve věci shora uvedených dlužníků byla nezajištěným věřitelům vyplacena za dobu trvání oddlužení částka v celkové výši 206 182,39 Kč. Pohledávky nezajištěných věřitelů tak byly uspokojeny do výše 30,61 %. Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo maximální možné délky trvání oddlužení (pět let), soud vzal usnesením č. j.-B-53 ze dne 23. května 2017 splnění oddlužení dlužníků na vědomí, přiznal insolvenčnímu správci odměnu a náhradu hotových výdajů a zprostil jej funkce. Podle ust. § 414 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení- insolvenční zákon (dále jen IZ ), jestliže dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, vydá insolvenční soud usnesení, jímž dlužníka osvobodí od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Učiní tak jen na návrh dlužníka. Toto osvobození se vztahuje také na věřitele, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo, na věřitele, kteří své pohledávky isir.justi ce.cz do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit a na ručitele a jiné osoby, které měly vůči dlužníku pro tyto pohledávky právo postihu. Podáním doručeným soudu dne 6. března 2017 požádali dlužníci o osvobození od placení zbytku pohledávek ve smyslu ust. § 414 IZ. Při rozhodování o návrhu dlužníku na osvobození od placení zbytku pohledávek soud zejména zkoumal jejich platební morálku v průběhu oddlužení, výši jejich příjmů a plnění povinností zejm. dle ust. § 412 IZ. Podle ust. § 412 IZ po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen: a) vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat, b) hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře, c) bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání, d) vždy k 15. březnu a k 15. září kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců, e) nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání účinků schválení oddlužení, f) neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody, g) nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit. Vzhledem k nejasnostem ve zprávě insolvenčního správce týkajících se zaměstnání dlužníků a vzhledem k významnému rozdílu předpokládaného uspokojení nezajištěných věřitelů na počátku oddlužení (cca 70 %) a jejich reálného uspokojení (30,61%), soud vyzval insolvenčního správce k vyjádření. Zároveň jej požádal o doložení přehledu příjmů dlužníků, pokud těmito přehledy disponuje. Soudu dlužníci doručili prohlášení o příjmech toliko dvakrát, a to za rok 2013 a za první pololetí roku 2014. Insolvenční správce ve svém podání ze dne 2. května 2017 sdělil, že dlužníci nenahlásili nové zaměstnání a přehledy příjmů zaslali insolvenčnímu správci až v roce 2016, nad to neúplné. Zároveň insolvenční správce konstatoval rozdíl ve výši 60 573 Kč, kdy výše srážek příjmů měla činit 325 550 Kč, přičemž dlužníci za dobu oddlužení zaslali pouze 264 977 Kč. Dle názoru soudu je však rozdíl podstatně vyšší, když insolvenční správce nezohlednil povinnost dlužníků zajistit zasílání finančního plnění ze smlouvy o důchodu ve výši 3 600 Kč měsíčně. Dlužníci prakticky po celou dobu oddlužení dlužníci zasílali pouze částku ve výši 3 600 Kč (vyjma měsíců únor až duben 2012, listopad 2014, únor 2016, červen až leden 2017). Ze smlouvy o důchodu ve výši 3 600 Kč měsíčně mělo být za pět let trvání oddlužení uhrazeno 216 000 Kč. Dlužníci uhradili částku 264 977 Kč, tj. přeplatek nad finančním plněním ze smlouvy o důchodu činí 48 977 Kč. Tuto částku tak dlužníci hradili ze svých příjmů. Šetřením insolvenčního správce na pokyn učiněný v rámci dohlédací činnosti soudu však bylo zjištěno, že dlužníci byli schopni srážkami z příjmů uhradit celkem 325 550 Kč. Rozdíl dlužné částky na srážkách z příjmů tak činí 276 573 Kč.

Soud dále konstatuje, že ačkoliv v průběhu celého oddlužení hradili dlužníci pouze zmiňovanou částku 3 600 Kč a pouze výjimečně částku vyšší, v měsících červenec 2016 až leden 2017 hradili průměrně částku 9 574 Kč, přičemž dva měsíce dokonce uhradili částku ve výši 15 161 Kč. Soud v tomto jednání spatřuje účelovost navýšení splátek těsně před uplynutím doby pěti let trvání oddlužení tak, aby uhrazená částka dosáhla hranice alespoň 30 %. Dle ust. § 412 písm. d) IZ jsou dlužníci povinni předkládat přehledy svých příjmů každých 6 kalendářních měsíců. Tuto povinnost dlužníci neplnili řádně a včas. Dle písm. e) totožného ustanovení jsou dlužníci povinni nezatajovat žádný ze svých příjmů. Lze konstatovat, že dlužníci právě tak činili, neoznámili-li insolvenčnímu správci nového zaměstnavatele a nezajistili-li-byť i ve spolupráci s insolvenčním správcem, který mohl zaměstnavateli poskytnout podrobné informace k provádění srážek z příjmů dlužníků-provádění srážek dle zákona. Nad to soud konstatuje usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 17. srpna 2016, č. j. KSBR 27 INS 25983/2012, 4 VSOL 868/2016-B-45, v němž se soud přiklonil k závěru, že dlužník, který při oddlužení splátkovým kalendářem nahodile splácí částky, aniž by prokázal jejich původ, pouze za tím účelem a v takové výši, aby vycházelo uspokojení nezajištěných věřitelů za 60 měsíců trvání oddlužení na spodní zákonné hranici (tj. 30 % jejich pohledávek), neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení ve smyslu ustanovení § 418 odst. 1, písm. a) IZ. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a vzhledem k nedbalému plnění povinností dlužníků dospěl soud k závěru, že zde nejsou dány podmínky, za kterých by mohl dlužníkům osvobození přiznat, a proto rozhodl o osvobození dlužníků od placení pohledávek tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Rozhodnutí insolvenčního soudu o návrhu dlužníka na přiznání osvobození podle § 414 a 415 se doručuje zvlášť dlužníku, insolvenčními správci a věřitelskému výboru. Proti rozhodnutí, jímž insolvenční soud takový návrh zamítl, se může odvolat pouze dlužník (dlužníci). (§ 416 odst. 2 IZ) Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích. Lhůta k podání opravného prostředku začíná běžet ode dne, kdy bude toto usnesení doručeno adresátu zvláštním způsobem (ustanovení § 74 odst. 2 IZ). Účinky tohoto rozhodnutí nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (ustanovení § 89 odst. 1 IZ).

V Pardubicích dne 30. června 2017 JUDr. Ivana Bulisová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Zuzana Dušková