KSPA 44 INS 12862/2013-B-32
Č. j.: KSPA 44 INS 12862/2013-B-32

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Bulisovou v insolvenční věci dlužníka Jasana Ludvíka Haluzy, r. č. 580903/1745, 535 01 Valy 125,

takto:

Insolvenční soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka Jasana Ludvíka Haluzy, r. č. 580903/1745, 535 01 Valy 125, a to nemovitých věcí zapsaných na listu vlastnictví č. 106, vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, k.ú. Valy nad Labem, obec Valy u Přelouče, a to : pozemek parcelní č. st. 154, jehož součástí je stavba budovy čp. 125, pozemek parcelní č. 238/19 pro paní Janu Hořeňovskou, bytem Okružní 125, 535 01 Valy u Přelouče.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích ze dne 4. září 2013, č. j.-A-16 byl zjištěn úpadek dlužníka, na jeho majetek prohlášen konkurs a insolvenčním správcem ustanovena Mgr. Ing. Michaela Jedličková. Dne 22. června 2017 byla soudu doručena žádost Jany Hořeňovské o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, a to nemovitých věcí, které jsou ve vlastnictví dlužníka. Uvedla, že zajištěný věřitel s prodejem nemovitosti souhlasí. Dne 29. června 2017 insolvenční soud obdržel žádost insolvenčního správce Mgr. Ing. Michaely Jedličkové o udělení souhlasu s prodejem nemovitých věcí mimo dražbu. Zajištěný věřitel Komerční banka, a.s., který je zároveň zástupcem věřitelů, souhlasil s prodejem nemovitých věcí uvedených ve výroku paní Janě Hořeňovské za kupní cenu 1,500.000 Kč podáním ze dne 8.6.2017. Soudu je známo, že žadatelka je osobou blízkou ve smyslu § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení-insolvenční zákon (dále jen IZ ) vůči dlužníkovi. Soud má za to, že jsou dány důvody pro povolení výjimky pro žadatelku Janu Hořeňovskou ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Předmětem prodeje jsou nemovité věci zapsané na listu vlastnictví č. 106, vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice pro k.ú. Valy nad Labem, obec Valy u Přelouče. Kupní cena za prodej nemovitých věcí bude činit 1,500.000 Kč.

Poučení: Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze osoba, která návrh podala, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích do patnácti dnů ode dne, kdy mu usnesení bylo doručeno (ust. § 295 odst. 3 IZ).

V Pardubicích dne 11. července 2017 JUDr. Ivana Bulisová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Zuzana Dušková isir.justi ce.cz