KSPA 44 INS 12210/2015-A-37
Č. j.: KSPA 44 INS 12210/2015-A-37

USNESENÍ Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Bulisovou v insolvenční věci dlužníka Davida Kracíka, r. č. 860705/3103, Mikulovice 298, 530 02 Mikulovice, o insolvenčním návrhu věřitele ACEMA Credit Czech, a.s., IČ 26158761, Kobližná 71/2, 602 00 Brno

takto:

Usnesení zdejšího soudu č. j.: KSPA 44 INS 12210/2015-A-34 ze dne 24. října 2016 se zrušuje.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích č. j. KSPA 44 INS 12210/2015-A-34 ze dne 24. října 2016 soud rozhodl, že se insolvenční řízení ve věci dlužníka Davida Kracíka zastavuje. Usnesení nenabylo právní moci, neboť proti němu bylo podáno 1. listopadu 2016 odvolání. Usnesení vydala vyšší soudní úřednice.

Dne 8. září 2016 došlo usnesením č. j.-P1-3 k převodu přihlášené pohledávky z původního věřitele CASHDEBT EU s.r.o. na nabyvatele ACEMA Credit Czech, a. s. Výzva k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení měla být zaslána novému věřiteli, resp. nástupci navrhovatele. Protože výzva byla zaslána původnímu navrhovateli a ten zálohu nezaplatil a soud řízení chybně zastavil, nezbylo, než rozhodnutí vydané dne 24. října 2016 zrušit.

S ohledem na uvedené skutečnosti rozhodl soud a podle § 9 odst. 1 zák. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů v platném znění usnesení vyšší soudní úřednice ze dne 24.10.2016 zrušil. Rozhodnutí samosoudkyně je rozhodnutím soudu prvního stupně.

Poučení: Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze věřitel, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích do patnácti dnů ode dne, kdy mu usnesení bylo doručeno.

V Pardubicích dne 24. listopadu 2016 JUDr. Ivana Bulisová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Kristýna Vinšová, DiS. isir.justi ce.cz