KSPA 44 INS 11929/2014-P9-12
Č. j.: KSPA 44 INS 11929/2014-P9-12

USNESENÍ Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Bulisovou v insolvenční věci dlužníka Stanislavy Brunclíkové, r.č. 566012/1170, IČO 45510687, Chroustovice-Městec 26, 538 63 Chroustovice o vstupu nabyvatele pohledávky do insolvenčního řízení

takto:

Usnesení zdejšího soudu č.j. KSPA 44 INS 11929/2014-P9-10 ze dne 15. listopadu 2017 se mění tak, že na místo původní věřitelky Ing. Zuzany Semonské, Úhřetická Lhota 72, 530 02 Úhřetická Lhota vstupuje věřitel Martin Brunclík, Městec 26, 530 02 Chroustovice, a to pro pohledávku ve výši 503 445,50 Kč.

Odůvodnění:

Dne 29. dubna 2014 byl insolvenčnímu soudu doručen insolvenční návrh dlužnice Stanislavy Brunclíkové spojený s návrhem na povolení oddlužení. Usnesením č. j. KSPA 44 INS 11929/2014-A-6 ze dne 22. května 2014 soud zjistil úpadek dlužnice, současně povolil řešení tohoto úpadku oddlužením. Insolvenčním správcem je společnost AS ZIZLAVSKY v.o.s. Podáním doručeným soudu 20. 6. 2014 přihlásila pohledávku ve výši 1.410.654,84 Kč věřitelka Ing. Zuzana Semonská. Po schválení smíru byla její pohledávka zjištěna ve výši 1.006.891 Kč. Část pohledávky ve výši 503.445,50 Kč byla uspokojena v insolvenčním řízení sp. zn. KSPA 59 INS 17028/2014. Poté byla pohledávka ve stejné výši uspokojena v řízení vedeném pod sp.zn. KSPA 44 INS 24596/2014 s dlužníkem Martinem Brunclíkem.

Podáním doručeným 13. 11. 2017 soud obdržel návrh Martina Brunclíka, Městec 26, 530 02 Chroustovice na vstup jeho osoby jako nového věřitele do řízení na místo věřitelky Ing. Zuzany Semonské, pokud jde o pohledávku ve výši 503.445,50 Kč, neboť do této výše byla věřitelka uspokojena z výtěžku zpeněžení v řízení vedeném s ním jako dlužníkem pod sp.zn. KSPA 44 INS 24596/2014.

Podle ust. § 18 odst. 1 věta prvá insolvenčního zákona nastane-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, se kterou právní předpisy spojují převod nebo přechod přihlášené pohledávky z původního věřitele na nabyvatele pohledávky, aniž původní věřitel ztrácí způsobilost být účastníkem řízení, insolvenční soud rozhodne, že místo tohoto věřitele vstupuje do insolvenčního řízení nabyvatel jeho pohledávky.

Podle ust. § 183 odst. 3 insolvenčního zákona osoby, od kterých může věřitel požadovat plnění podle odstavců 1 a 2, mohou pohledávku, která by jim proti dlužníku vznikla uspokojením věřitele, přihlásit jako pohledávku podmíněnou. Jestliže však věřitel takovou pohledávku přihlásí, mohou se jí tyto osoby v rozsahu, v němž pohledávku uspokojí, v insolvenčním řízení domáhat místo něj bez zřetele k tomu, zda ji přihlásily, s tím, že pro jejich vstup do řízení platí přiměřeně § 18; návrh podle tohoto ustanovení mohou podat samy.

Dne 15. listopadu 2017 vydala vyšší soudní úřednice usnesení, kterým zamítla návrh Martina Brunclíka na jeho vstup jako nabyvatele pohledávky do insolvenčního řízení s dlužnicí

Shodu s prvopisem potvrzuje: Zuzana Dušková isir.justi ce.cz

Stanislavou Brunclíkovou, r.č. 566012/1170. Toto rozhodnutí není v souladu s insolvenčním zákonem, nejen s ust. § 18, ale rovněž nerespektovalo ust. § 183 insolvenčního zákona.

Podáním ze dne 29. listopadu 2017 doručeným soudu téhož dne insolvenční správce AS ZIZLAVSKY v.o.s. navrhl přezkoumat usnesení vyššího soudního úředníka ze dne 15. listopadu 2017, toto podání soud posoudil jako včas podané námitky proti citovanému usnesení.

Podle ust. § 9 odst. 2 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení nebo soudním řízení správním, proti němuž nelze podat odvolání, odpor nebo námitky podle občanského soudního řádu, může účastník řízení podat námitky do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy. O těchto námitkách rozhodne předseda senátu, který rozhodnutí vydané vyšším soudním úředníkem bez jednání potvrdí nebo změní. Proti rozhodnutí předsedy senátu o námitkách, o odmítnutí námitek nebo o zastavení námitkového řízení, není odvolání přípustné. Doručené rozhodnutí vyššího soudního úředníka, proti kterému již není možné podat námitky, je v právní moci. Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, použijí se na námitkové řízení ustanovení upravující odvolání podle občanského soudního řádu obdobně.

S ohledem na zjištěné skutečnosti soud změnil usnesení vyšší soudní úřednice ze dne 15. listopadu 2017 a vyhověl návrhu Martina Brunclíka na vstup do řízení na místo věřitelky Ing. Zuzany Semonské.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Pardubice dne 30. ledna 2018

JUDr. Ivana Bulisová v. r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje: Zuzana Dušková