KSPA 44 INS 11859/2015-B-41
Č. j.: KSPA 44 INS 11859/2015-B-41

USNESENÍ Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Bulisovou v insolvenční věci dlužníků Jaroslava anonymizovano , rč: 660519/1527 a Anny Jílkové, rč: 775120/0809, oba bytem Husova 190, 537 01 Chrudim III

t a k t o:

Insolvenční soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků Jaroslava anonymizovano , rč: 660519/1527 a Anny Jílkové, rč: 775120/0809, oba bytem Husova 190, 537 01 Chrudim III, a to podílu o velikosti ideální 1/3 na stavební parcele č. st. 965, jejíž součástí je stavba č. ev. 59, rodinná rekreace, která stojí na stavební parcele č. st. 965, a podílu o velikosti ideální 1/3 na pozemkové parcele č. 481/40, vše zapsené na listu vlastnictví č. 1162 pro obec a k. ú. Horní Jelení u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Pardubice, nemovitosti jsou ve vlastnictví Jaroslava anonymizovano , a to pro bratry dlužníka Josefa anonymizovano , anonymizovano , bytem 539 56 Vrbatův Kostelec 29 a Martina anonymizovano , nar. 03. 02. 1969, bytem 538 32 Úhřetice 135.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích ze dne 30. 6. 2015, č. j.-A-10 byl zjištěn úpadek dlužníků Jaroslava anonymizovano a Anny Jílkové, povoleno řešení úpadku oddlužením a insolvenčním správcem ustanoven BANKRUPCY TRUSTEES, v. o. s.

Dne 20. 11. 2017 byl soudu doručen návrh Josefa anonymizovano a Martina anonymizovano , bratrů dlužníka Jaroslava anonymizovano , na udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobami blízkými dlužníkovi, a to nemovitých věcí uvedených ve výroku tohoto usnesení. Uvedli, že každý z nich vlastní 1/3 nemovitých věci a mají zájem nemovitosti užívat a provést nutnou rekonstrukci. Svou žádost doplnili podáním doručeným soudu 27. 11. 2017 a v elektronické zprávě dne 2. 12. 2017.

Soud má za to, že jsou dány důvody pro povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty pro žadatele Josefa anonymizovano a Martina anonymizovano . Výjimka se povoluje k prodeji nemovitých věcí uvedených ve výroku usnesení. Insolvenční správce požádal o vydání souhlasu se zpeněžením majetkové podstaty mimo dražbu, kterému soud vyhověl usnesením ze dne 10. 8. 2017.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Pardubicích dne 12. prosince 2017

JUDr. Ivana Bulisová v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Zuzana Dušková isir.justi ce.cz