KSPA 44 INS 10950/2011-P2-8
Č.j.: KSPA 44 INS 10950/2011-P2-8

USNESENÍ Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Bulisovou v insolvenční věci dlužníka: David anonymizovano , anonymizovano , bytem 530 09 Pardubice, Brožíkova 431, o přihlášce pohledávky věřitele: Raiffeisen stavební spořitelna a.s., 130 45 Praha 3, Koněvova 2747/99, IČO 49241257, ve výši 19.768,77 Kč,

takto:

Usnesení zdejšího soudu č.j.: KSPA 44 INS 10950/2011-P 2-4 ze dne 16. března 2012 se zrušuje.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského osudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích č.j. KSPA 44 INS 10950/2011-A-11 ze dne 13. září 2011 soud zjistil úpadek dlužníka, povolil jeho řešení oddlužením a insolvenčním správcem ustanovil společnost 1. správcovská a konkurzní v.o.s., 530 02 Pardubice, třída Míru 67.

Podáním doručeným soudu dne 13. března 2012 přihlásil věřitel Raiffeisen stavební spořitelna a.s. se sídlem 130 45 Praha 3, Koněvova 2747/99, IČO 49241257, do insolvenčního řízení na majetek dlužníka svou pohledávku ve výši 19.768,77 Kč. Na přezkumném jednání dne 3. listopadu 2011 byla pohledávka zjištěna v plné výši. Podáním doručeným soudu dne 1. února 2012 sdělil věřitel soudu, že jeho pohledávka byla zcela uhrazena z pozice ručitele třetí osobou. Podáním doručeným soudu dne 13. března 2012 vzal věřitel pohledávku v celé přihlášené výši zpět.

Podle ustanovení § 184 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení-insolvenční zákon (dále jen IZ ) platí, že věřitel, který podal přihlášku pohledávky nebo na něhož se hledí jako na věřitele přihlášeného, může kdykoli v průběhu insolvenčního řízení vzít přihlášku pohledávky zpět. Insolvenční soud vezme zpětvzetí přihlášky na vědomí rozhodnutím. Právní mocí tohoto rozhodnutí věřitelova účast v řízení končí. Vzhledem k tomu, že věřitel vzal v průběhu insolvenčního řízení pohledávku v celé přihlášené výši zpět, soud vzal v souladu s ustanovením § 184 IZ toto zpětvzetí na vědomí svým usnesením č.j. -P 2-4 ze dne 16. března 2012.

Podáním ze dne 9. března 2012 (doručeným soudu dne 15. března 2012) navrhla paní Blanka Homolková, která z pozice ručitele dlužníka uhradila celý jeho dluh, svůj vstup do insolvenčního řízení na místo původního věřitele.

Dle ust. § 18 IZ, nastane-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, se kterou právní předpisy spojují převod nebo přechod přihlášené pohledávky z původního věřitele na nabyvatele pohledávky, aniž původní věřitel ztrácí způsobilost být účastníkem řízení, insolvenční soud rozhodne, že místo tohoto věřitele vstupuje do insolvenčního řízení nabyvatel jeho pohledávky. Učiní tak na základě návrhu věřitele a po písemném souhlasu nabyvatele jeho pohledávky.

Ve smyslu ustanovení § 183 odst. 3 věta druhá IZ pokud věřitel takovou pohledávku přihlásí, mohou se jí tyto osoby v rozsahu, v němž pohledávku uspokojí, v insolvenčním řízení domáhat místo něj s tím, že pro jejich vstup do řízení platí přiměřeně § 18; návrh podle tohoto ustanovení mohou podat samy.

Dle ustanovení § 18 odst. 2 IZ o návrhu rozhodne insolvenční soud do konce pracovního dne nejblíže následujícího po dni, kdy mu takový návrh došel; nestane-li se tak, má se po uplynutí této lhůty za to, že insolvenční soud vydal rozhodnutí, jímž návrhu vyhověl.

Vzhledem k tomu, že z technických důvodů na straně soudu tento nezaznamenal včas podání ručitelky dlužníka ze dne 9.března 2012, doručené soudu 15. března 2012 se žádostí o vstup do insolvenčního řízení, vyhotovil dne 16. března 2012 usnesení, jímž vzal na vědomí zpětvzetí přihlášky původního věřitele s tím, že právní mocí usnesení končí účast věřitele v řízení. Téhož dne však nastala fikce rozhodnutí soudu o vstupu ručitelky na místo původního věřitele, a tedy k uvedenému datu skončila účast původního věřitele na řízení. Usnesení o vzetí zpětvzetí přihlášky na vědomí ze dne 16.3.2012 je nadbytečné a působilo by zmatečně v určení doby, kdy se nový věřitel stává účastníkem řízení. S ohledem na uvedené skutečnosti rozhodl soud za analogického využití ustanovení § 9 odst. 1 zák. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů v platném znění tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. Dne 16.3.2012 skončila účast původního věřitele na řízení a na jeho místo tímto dnem vstoupil nový věřitel Blanka Homolková. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Poučení: Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze věřitel, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích do patnácti dnů ode dne, kdy mu usnesení bylo doručeno. Lhůta k podání odvolání začíná přihlášenému věřiteli běžet ode dne, kdy mu bude písemnost doručena zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ).

V Pardubicích dne 22. března 2012

JUDr. Ivana Bulisová, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Iveta Popílková