KSPA 44 INS 10352/2013-B-12
Č.j.: KSPA 44 INS 10352/2013-B-12

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Bulisovou v insolvenční věci dlužnice Zdeny anonymizovano , anonymizovano , Pastviny 71

t a k t o:

Insolvenční soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice Zdeny anonymizovano , anonymizovano , bytem Pastviny 71, a to nemovitých věcí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí na listu vlastnictví č. 412 pro obec Pastviny a katastrální území Pastviny u Klášterce nad Orlicí: pozemek parcelní č. st. 22-zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba budovy čp. 71-rodinný dům, pozemek parcelní č. st. 894-zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba budovy bez č.p./č.e.-jiná stavba, pozemek parcelní č. 118/3-trvalý travní porost, pozemek parcelní č. 127/2-trvalý trávní porost, pozemek parcelní č. 127/7-trvalý trávní porost a pozemek parcelní č. 151/1-lesní pozemek a movitých věcí: mikrovlnná trouba, lednice s mrazákem, mrazák, obývací stěna, televize, DVD, sedací souprava a pračka, a to pro syna dlužnice Jiřího anonymizovano , anonymizovano , bytem Pastviny 71.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích ze dne 27.6.2013, č.j.-A-11 byl zjištěn úpadek dlužnice Zdeny anonymizovano , soud povolil řešení úpadku oddlužením a insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Jana Urbana.

Dne 4.2.2014 byl soudu doručen návrh Jiřího anonymizovano , anonymizovano , bytem Pastviny 71 na udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobami blízkými dlužníkovi, a to nemovitých a movitých věcí uvedených ve výroku tohoto usnesení. Uvedl, že k nemovitým věcem má citovou vazbu, v domě čp. 71 vyrůstal, v budoucnu by rád v tomto domě bydlel, v domě bydlí jeho matka, která se do tíživé finanční situace dostala tím, že pomohla své dceři, ačkoliv žádné finanční prostředky nezískala, a zpeněžení nemovitých věcí za cenu podle znaleckého posudku by nevedlo k oddlužení jeho matky, neboť by dluhy nebyly uspokojeny alespoň v rozsahu 30 %. Jako syn dlužnice požádal o výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Za nemovité věci nabízí kupní cenu 860.000,-Kč a za movité věci 11.700,-Kč, tedy za nemovité věci více, než činí obvyklá cena stanovená soudním znalcem, a za movité věci nabízí obvyklou cenou stanovenou insolvenčním správcem. V případě zpeněžení majetkové podstaty za uvedené kupní ceny dojde k uspokojení nákladů insolvenčního řízení a pohledávek věřitelů v rozsahu větším než 30 %.

Návrh na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku je podepsán Jiřím Paukem, bytem Pastviny 71, jeho podpis je úředně ověřen a v otisku razítka o ověření pravosti podpisu je připojena jeho adresa trvalého pobytu Pastviny 71.

Soud má za to, že jsou dány důvody pro povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty pro žadatele Jiřího anonymizovano . Výjimka se povoluje k prodeji nemovitých věcí a movitých věcí uvedených ve výroku usnesení. Zástupce věřitelů Komerční banka, a.s. podáním ze dne 5.2.2014 vyjádřil souhlas se zpeněžením nemovitých věcí za kupní cenu 860.000,-Kč ve prospěch pana Jiřího anonymizovano a souhlasil s povolením výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Pardubicích dne 18. února 2014

JUDr. Ivana Bulisová v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Petra Bláhová