KSPA 44 INS 10098/2014-P
Č. j.: KSPA 44 INS 10098/2014-P 14-5 /

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Bulisovou v insolvenční věci dlužnice Jany Dvořákové, r. č. 555804/0158, IČO 13546732, Nám. Hrdinů 6, 533 72 Moravany, o přihlášce pohledávky věřitele Finanční úřad pro Pardubický kraj, Boženy Němcové 2625, 530 02 Pardubice, ve výši 15 630 Kč vedené pod č. P 14

takto:

Usnesení zdejšího soudu č. j. KSPA 44 INS 10098/2014-P 14-2 ze dne 8. října 2014 se zrušuje.

Odůvodnění:

Podáním doručeným Krajskému soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích dne 16. září 2014 přihlásil Finanční úřad pro Pardubický kraj do insolvenčního řízení na majetek dlužnice své pohledávky ve výši 387 678,75 Kč. Přihláška těchto pohledávek je vedená pod číslem P 11. Téhož dne přihlásil tento věřitel též pohledávky ve výši 3 Kč, přihláška je vedena pod číslem P 12. Dne 6. října 2014, tj. po lhůtě pro podávání přihlášek, která dle rozhodnutí o úpadku č. j. KPSA 44 INS 10098/2014-A-12 ze dne 18. srpna 2014 skončila dne 17. září 2014, podal věřitel další přihlášku pohledávek ve výši 15 630 Kč. Tato přihláška je vedena pod číslem P 14.

S odkazem na ustanovení § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení-insolvenční zákon (dále jen IZ ) ve spojení s ust. § 173 odst. 1 IZ soud usnesením č. j.14-2 ze dne 8. října 2014 odmítl přihlášku pohledávek P 14 z důvodu jejího opožděného podání.

Dne 21. října 2014 podal věřitel odvolání proti výše uvedenému usnesení, v němž sdělil, že podání doručené soudu dne 6. října 2014 je svým obsahem doplněním přihlášky P 12, nikoli doplněním přihlášky vedené pod č. P 11 či samostatnou přihláškou pohledávek.

S ohledem na uvedené skutečnosti rozhodl soud za analogického využití ustanovení § 9 odst. 1 zák. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů v platném znění tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. Podání věřitele ze dne 6. října 2014 je svým obsahem doplněním přihlášky P 12, nikoli samostatnou přihláškou P 14. Současně dojde ke správnému zařazení tohoto podání věřitele ze dne 6. října 2014 pod č. l. P 12-2.

Poučení: Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze věřitel, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích do patnácti dnů ode dne, kdy mu usnesení bylo doručeno. Lhůta k podání odvolání

začíná přihlášenému věřiteli běžet ode dne, kdy mu bude písemnost doručena zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ).

V Pardubicích dne 4. listopadu 2014

JUDr. Ivana Bulisová v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Iveta Popílková