KSOS 8 INS 7160/2011-B55
č.j. KSOS 8 INS 7160/2011-B55

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Davidem Stoškem v insolvenční věci dlužníka Ing. Václava anonymizovano , r.č. 530730/048, IČO: 60982691, bytem Polní 283, 788 32 Staré Město, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka

takto:

Soud p o v o l u j e výjimku Václavu anonymizovano , anonymizovano , bytem Nádražní 1693/2A, 785 01 Šternberk, nabývat nemovitý majetek z majetkové podstaty dlužníka Ing. Václava anonymizovano r.č. 530730/048, IČO: 60982691, bytem Polní 283, 788 32 Staré Město, zahrnutý do soupisu majetkové podstaty dlužníka ze dne 12.12.2011 na čl. B7/3, pod položkou A. nemovitý majetek.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j.-A13 ze dne 13.10.2011 byl zjištěn úpadek dlužníka. Usnesením č.j.-B9 ze dne 20.12.2011 prohlásil soud na majetek dlužníka konkurs. Insolvenční správce JUDr. Viliam Vidovič vyhotovil soupis majetkové podstaty dlužníka ke dni 12.12.2011.

Podáním, doručeným soudu dne 19.05.2015, požádal Václav anonymizovano , anonymizovano , syn dlužníka, bytem Nádražní 1693/2A, 785 01 Šternberk, insolvenční soud o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, pro nemovitost specifikovanou ve výroku tohoto usnesení.

Podle ust. § 408 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění (dále jen IZ ) platí ohledně majetku náležejícího do majetkové podstaty v době schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty obdobně ustanovení tohoto zákona o účincích prohlášení konkursu.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné.

Podle § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f).

Po zhodnocení situace v předmětném insolvenčním řízení, přihlédl soud zejména k výši přihlášených pohledávek a k nabízené kupní ceně a shledal důvod pro povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty a v souladu s ustanovením § 295 odst. 3 IZ rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

Účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V Ostravě dne 31.08.2015

Za správnost vyhotovení: Mgr. David Stošek v.r. Soňa Hanáková samosoudce