KSOS 8 INS 6569/2012
NEJVYŠŠÍ SOUD ýESKÉ REPUBLIKY KSOS 8 INS 6569/2012 29 NSýR 98/2016-B-45

USNESENÍ

Nejvyšší soud ýeské republiky rozhodl p edsedou senátu Mgr. Milanem Poláškem v insolvenní vČci dlužnice Alice Bordovské, narozené 8. íjna 1976, bytem v Praze 5, Pod Barví kou 2385/5, PSý 150 00, vedené u Krajského soudu v OstravČ pod sp. zn. KSOS 8 INS 6569/2012, o zmČnu rozhodnutí o schválení oddlužení plnČním splátkového kalendá e, o dovolání dlužnice proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 25. ledna 2016, . j. KSOS 8 INS 6569/2012, 3 VSOL 716/2015-B-36, takto:

Dovolací ízení se zastavuje.

Od vodnČní:

V záhlaví oznaeným rozhodnutím Vrchní soud v Olomouci k odvolání dlužnice potvrdil usnesení ze dne 8. ervna 2015, . j.-B-29, jímž Krajský soud v OstravČ (dále jen insolvenní soud ) zamítl žádost dlužnice o stanovení jiné výše mČsíních splátek p i oddlužení plnČním splátkového kalendá e. Usnesení odvolacího soudu napadla dlužnice dovoláním (B-39 a B-41). Jelikož p i podání dovolání nebyla dovolatelka zastoupena advokátem, ani nedoložila, že má sama odpovídající právnické vzdČlání (§ 241 zákona . 99/1963 Sb., obanského soudního ádu, ve znČní pozdČjších p edpis -dále jen o. s. . ), insolvenní soud ji usnesením ze dne 1. dubna 2016, . j.-B-40, dorueným dovolatelce zvláš dne 1. dubna 2016 (srov. doruenku u B-40), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranila do 15 dn od doruení usnesení. Nedostatek povinného zastoupení dovolatelka neodstranila ve lh tČ urené ve výzvČ a ani pozdČji, a to p es pouení o následcích neinnosti. Nejvyšší soud proto podle § 241b odst. 2, § 104 odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. . ízení o jejím dovolání zastavil. S p ihlédnutím k dobČ vydání napadeného rozhodnutí je pro dovolací ízení rozhodný obanský soudní ád ve znČní úinném od 1. ledna 2014 (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 2014, sen. zn. 29 NSýR 45/2014, uve ejnČné pod íslem 80/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, které je dostupné též na webových stránkách Nejvyššího soudu). Toto usnesení se považuje za doruené okamžikem zve ejnČní v insolvenním rejst íku; dlužnici, insolvenní správkyni, vČ itelskému výboru (zástupci vČ itel ) a státnímu isir.justi ce.cz zp sobem. Proti tomuto rozhodnutí není p ípustný opravný prost edek.

V BrnČ dne 24. kvČtna 2016

Mgr. Milan P o l á š e k, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Ingrid Rafajová, DiS.