KSOS 8 INS 6069/2009
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Vaše sp. zn.: KSOS 8 INS 6069/2009 Krajský soud v Ostravě Naše spis. zn.: 2 VSOL 497/2017-B-194 Havlíčkovo nábřeží 34 Vyřizuje: Vladimíra Kvapilová 728 81 Ostrava telefon: 5855396321 email: podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Datum: 25. srpna 2017

Vrácení spisu bez věcného vyřízení

Po poradě odvolacího senátu vracíme bez věcného vyřízení Váš spis vedený pod sp. zn., pod kterou probíhá insolvenční řízení ve věci dlužníka Ladislava anonymizovano , anonymizovano , bytem Výškovická 425/159, Ostrava -Výškovice.

Spis byl předložen odvolacímu soudu k rozhodnutí o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j.-B-128 ze dne 9.5.2013, kterým byl zamítnut návrh dlužníka, aby ze seznamu přihlášených pohledávek soud vyloučil pohledávku věřitele č. 24 Finanční úřad v Novém Jičíně v částce 2.026.208 Kč, přihláška č. P24.

Z obsahu spisu vyplývá, že odvolací soud dne 20.12.2006 vrátil věc bez věcného vyřízení (poté, co byl spis soudem prvního stupně předložen odvolacímu soudu k rozhodnutí o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j.-B-163 ze dne 3.3.2016) mimo jiné z důvodu, že z obsahu spisu vyplývá, že dlužník požádal o ustanovení právního zástupce podle ustanovení § 30 odst. 2 o.s.ř., přičemž o této žádosti soudem prvního stupně nebylo rozhodnuto.

Z obsahu spisu dále vyplývá, že dlužník u jednání soudu prvního stupně dne 13.3.2014 (č.l. B-150) upřesnil, že podáními ze dne 13.6.2013 (B-131) a ze dne 6.9.2012 (B-138) požádal o ustanovení právního zástupce, nikoli opatrovníka, tedy ustanovení zástupce z řad advokátů podle § 30 odst. 2 o.s.ř. V podání ze dne 13.6.2013 k tomu uvedl, že žádá o přidělení zástupce, protože je nejen velmi vážně zdravotně postižen, ale není schopen platit právní ani jiné služby související s tím, že insolvenční správce postupuje v rozporu s insolvenčním a jinými zákony v jeho insolvenčním řízení. U jednání dne 6.11.2015 (č.l. B-160) k žádosti o ustanovení právního zástupce dále uvedl, že důvodem pro ustanovení právního zástupce je i jeho trvale nepříznivý zdravotní stav a s tím související medikace, která ovlivňuje významně jeho psychickou stránku, což mu dlouhodobě znemožňuje plnohodnotnou účast v insolvenčním řízení, stejně jako dostatečně kvalifikovaně argumentovat v rámci stížností v insolvenčním řízení. Z usnesení soudu prvního stupně isir.justi ce.cz 2 VSOL 497/2017-B-194 vyhlášeného u tohoto jednání pak vyplývá, že o návrhu na ustanovení právního zástupce nebo opatrovníka bude rozhodnuto samostatným usnesením.

Podle odvolacího soudu ve věci nelze rozhodovat o podáních dlužníka včetně jeho odvolání dříve, než bude pravomocně rozhodnuto o jeho žádosti o ustanovení zástupce z řad advokátů podle ustanovení § 30 odst. 2 o.s.ř., případně o jeho nové žádosti o ustanovení opatrovníka podle ustanovení § 29 odst. 3, odst. 4 o.s.ř. (je-li u dlužníka dána změna poměrů od rozhodnutí o jeho žádosti usnesením Krajského soudu v Ostravě č. j.-B-129 ze dne 14.5.2013, potvrzeného rozhodnutím Vrchního soudu v Olomouci č. j., 2 VSOL 621/2013-B-143 ze dne 31.10.2013), jinak by nebylo zaručeno právo dlužníka na spravedlivý proces.

Vzhledem k tomu, že není zřejmé, zda dlužník žádá o ustanovení zástupce z řad advokátů (§ 30 odst. 2 o.s.ř.) nebo o ustanovení opatrovníka (§ 29 odst. 3, odst. 4 o.s.ř.), bude třeba, aby soud prvního stupně dlužníka o tomto poučil a vyzval dlužníka k tomu, aby se dlužník jednoznačně vyjádřil, zda žádá o ustanovení zástupce z řad advokátů nebo opatrovníka, případně opatrovníka z řad advokátů z důvodu, že opatrovníkem nemůže být jmenován někdo jiný (osoba blízká, případně jiná vhodná osoba). Teprve poté, co o žádosti dlužníka bude pravomocně rozhodnuto, lze věc znovu předložit odvolacímu soudu s novou předkládací zprávou.

VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI Masarykova 1 771 00 Olomouc

Za správnost vyhotovení: JUDr. Ivana Wontrobová, v.r. Renáta Hrubá pověřená členka senátu