KSOS 8 INS 5386/2013-A5
Číslo jednací: KSOS 8 INS 5386/2013-A5

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Davidem Stoškem v insolvenční věci dlužnice: Cecília anonymizovano , anonymizovano , bydlištěm Novodvorská č.p. 3070, 738 01 Frýdek-Místek, o návrhu Mgr. Jaroslava Kocince, LL.M, soudního exekutora, Exekutorský úřad Frýdek-Místek, Farní 19, 738 01 Frýdek-Místek, na vydání předběžného opatření

takto:

Návrh Mgr. Jaroslava Kocince, LL.M, soudního exekutora, Exekutorský úřad Frýdek-Místek, Farní 19, 738 01 Frýdek-Místek, ze dne 27.2.2013, doručený soudu dne 1.3.2013, na vydání předběžného opatření, kterým by insolvenční soud omezil účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení ve věci dlužníka: Cecília anonymizovano , anonymizovano , bydlištěm Novodvorská č.p. 3070, 738 01 Frýdek-Místek, uvedené v ust. § 109 odst. 1 písm. c) zák.č. 182/2006 Sb. a soudnímu exekutorovi výslovně povolil provedení dražby níže uvedených nemovitostí:

Byt č.p./č. jednotky 3070/9 v budově-bytovém domu v části obce Frýdek, č.p. 3068, 3069, 3070, 3071, LV 9659, na pozemku parcela č. 1831/23, 1831/364, 1831/365, 1831/366, zapsaný na listu vlastnictví č. 10588, vedené u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, pro obec Frýdek-Místek, kat. území Frýdek

Spoluvlastnického podílu povinných ve výši id. 6930/577259 na nemovitostech -pozemek-zastavěná plocha a nádvoří, parcela č. 1831/23 o výměře 255 m -pozemek-zastavěná plocha a nádvoří, parcela č. 1831/364 o výměře 256 m -pozemek-zastavěná plocha a nádvoří, parcela č. 1831/365 o výměře 255 m -pozemek-zastavěná plocha a nádvoří, parcela č. 1831/366 o výměře 256 m -budova v části obce Frýdek č.p. 3068, 3069, 3070, 3071-byt. dům, která se nachází na pozemku parcele č. 1831/23, 1831/364, 1831/365, 1831/366, zapsaného na listu vlastnictví č. 9659, vedené u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, pro obec Frýdek-Místek, kat. území Frýdek

a to včetně jejich součástí a příslušenství se z a m í t á .

Odůvodnění:

Návrhem ze dne 27.2.2013, doručeným soudu do datové schránky dne 1.3.2013, se Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M, soudní exekutor domáhal, vydání předběžného opatření, kterým by insolvenční soud omezil účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení ve věci dlužníka: Cecília anonymizovano , anonymizovano , bydlištěm Novodvorská č.p. 3070, 738 01 Frýdek-Místek, uvedené v ust. § 109 odst. 1 písm. c) zák.č. 182/2006 Sb. a soudnímu exekutorovi výslovně povolil provedení dražby shora uvedených nemovitostí.

Soudní exekutor uvedl, že usnesením Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 26.4.2012, č.j. 26 EXE 3637/2012-9, jež nabylo právní moci dne 1.6.2012, byl pověřen provedením exekuce vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu ve Frýdku-Místku č.j. 119 C 109/2011-16 ze dne 21.11.2011 v právní věci oprávněného Společenství vlastníků jednotek Novodvorská 3068-3071, sídlem Frýdek-Místek, Družstevní 844, PSČ 738 01, identifikační číslo 285 94 584, k vymožení pohledávky ve výši 18.818,-Kč s příslušenstvím, proti povinným Jozefu anonymizovano , nar. 22.3.1957 a Cecílii anonymizovano , nar. 10.6.1960, oba bydlištěm Novodvorská čp. 3070, 738 01 Frýdek-Místek.

Dne 15.5.2012 vydal soudní exekutor exekuční příkaz č.j. 142 EX 00942/12-014 k provedení exekuce prodejem shora uvedených nemovitostí povinné. Následně byla dne 9.1.2013 vydána dražební vyhláška č.j. 142 EX 00942/12-149, kterou bylo nařízení dražební jednání na den 28.2.2013 v 8:00 hodin.

Povinná Cecília anonymizovano dne 27.2.2013 podala u Krajského soudu v Ostravě dlužnický insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení.

Soudní exekutor navrhl vydání předběžného opatření podle ust. § 82 odst. 2 písm. b) IZ s odůvodněním, že podaný insolvenční návrh je zjevně nedůvodný, přičemž jeho účelem je zmaření provedení exekuce prodejem nemovitostí povinné dlužnice v dražbě. Mezi dalšími důvody pro vydání předběžného opatření exekutor uvedl vlastní náklady vynaložené s přípravou dražby v rámci exekučního řízení, dále transparentnost veřejné dražby nemovitostí, jakož i skutečnost, že v případě schválení oddlužení lze u nezajištěných věřitelů očekávat až 70 % neuspokojenost jejich pohledávek.

Podle ust. § 82 odst. 2 písm. b) zák.č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona (dále jen IZ ), předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu takéomezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Z insolvenčního návrhu Cecílie anonymizovano ze doručeného soudu dne 27.2.2013 vyplývá, že tento obsahuje veškeré podstatné údaje pro přijetí závěru o nastalém úpadku navrhovatelky. Dále je patrné, že neobsahuje takové vady či nedostatky, pro které by bylo možné jej bez dalšího odmítnout podle ust. § 393 odst. 3 IZ. Důvody uváděné v návrhu na vydání předběžného opatření soud neshledává za hodné zvláštního zřetele, když tyto považuje

IVO2a za insolvenčním zákonem předvídaný (a přípustný) důsledek zahájeného insolvenčního řízení spojeného s řízením o povolení oddlužení. Nadto v případě zajištěných věřitelů těmto insolvenční zákon umožňuje ve větší míře podílet se na zpeněžení majetku, jímž byla jejich pohledávka zajištěna, za účelem dosažení nejvyššího možného výtěžku, než jak je tomu u veřejné dražby prováděné v rámci exekuce.

Soud proto návrh na vydání předběžného opatření jako nedůvodný zamítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15-ti dnů od doručení jeho písemného vyhotovení, k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 4. března 2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. David Stošek, v.r. Jana Návratová samosoudce zastupující JUDr. Markétu Nohavicovou

IVO2a