KSOS 8 INS 4048/2012-A6
Číslo jednací: KSOS 8 INS 4048/2012-A6

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Davidem Stoškem v insolvenční věci dlužníka : FANER SPEDITION s.r.o., IČO: 27772217, Lipové náměstí 383/9a, 783 36 Křelov, zastoupený: Mgr. Marek Gocman, advokát se sídlem Ostrava-Mariánské Hory, 28. října 219/438, o insolvenčním návrhu věřitele-navrhovatele: František anonymizovano , anonymizovano , bytem Staškova 682/36, 789 85 Mohelnice

takto:

Výrok II. usnesení č.j.-A3 ze dne 24. února 2012 se mění tak, navrhovatel je povinen zaplatit dlužníkovi na nákladech řízení částku 6.480,--Kč k rukám jeho právního zástupce, a to do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem věřitele doručeném Krajskému soudu v Ostravě dne 21. února 2012, bylo zahájeno insolvenční řízení.

V podaném insolvenčním návrhu věřitel nevylíčil skutečnosti osvědčující úpadek dlužníka a insolvenční soud návrh odmítl usnesením č.j.-A3 ze dne 24. února 2012 s tím, že ve výroku II. výše citovaného usnesení určil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník včasné odvolání, ve kterém uvedl, že rozhodnutí soudu je nesprávné, neboť insolvenčnímu dlužníkovi, který byl v řízení zastoupen advokátem, měla být jako úspěšnému účastníkovi přiznána náhrada nákladů řízení, jelikož usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno 24. února 2012 v 11.21 hodin a dlužník prostřednictvím svého právního zástupce doručil dne 24.

února 2012 v 08.26 hodin obsáhlé kvalifikované vyjádření spolu s řadou listinných důkazů svědčících o tom, proč by měl být návrh odmítnut.

Dle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

Vzhledem k tomu, že se soud ztotožnil s argumentací dlužníka, rozhodl soud dle ust. § 95 IZ tak, že odvolání v celém rozsahu vyhověl a usnesení, kterým byl odmítnut insolvenční návrh věřitele a rozhodnuto, že žádný z účastníku nemá právo na náhradu nákladů řízení změnil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. Dlužník měl ve věci plný procesní úspěch, soud mu proto přiznal právo na náhradu nákladů řízení neúspěšným navrhovatelem, a to za právní zastoupení ve výši 6.480,--Kč, které se skládají z odměny advokáta ve výši 4.500,--Kč dle ust. § 8 a § 13 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění účinném do 29. února 2012 a ze tří režijních paušálů (převzetí věci, písemné vyjádření ze dne 24. února 2012, podání odvolání) dle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. spolu s 20 % DPH ve výši 1.080,--Kč. V souladu s ust. § 149 odst. 1 o.s.ř. uložil soud navrhovateli povinnost uhradit tyto náklady k rukám právního zástupce dlužníka.

P o u č e n í : Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem. Odvolání proti němu může podat pouze dlužník, a to do 15-ti dnů ode dne, kdy mu usnesení bylo doručeno zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 11.dubna 2012

Za správnost vyhotovení : Mgr. David Stošek, v.r. Jana Návratová samosoudce zastupující JUDr. Markétu Nohavicovou

IVO2a