KSOS 8 INS 3835/2012-A9
Číslo jednací: KSOS 8 INS 3835/2012-A9

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Davidem Stoškem v insolvenční věci dlužníka : Jan anonymizovano , anonymizovano , IČO: 73241652, 757 01 Jarcová 257, o odvolání dlužníka

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 8 INS 3835/2012-A7 ze dne 25. dubna 2012 o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se podle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) m ě n í tak, že se záloha n e u k l á d á .

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem doručeným Krajskému soudu v Ostravě dne 17. února 2012 bylo zahájeno insolvenční řízení. Navrhovatel se ve svém návrhu domáhal rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu na majetek dlužníka.

Usnesením č.j.-A7 ze dne 25. dubna 2012 soud vyzval navrhovatele, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení usnesení o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,--Kč s poučením, že nebude-li záloha ve stanovené lhůtě zaplacena, může soud insolvenční řízení zastavit. Usnesení s citovanou výzvou bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 25. dubna 2012 v 14.32 hod., a dlužníku bylo dále doručováno zvláštním způsobem. Dle doručenky bylo dané usnesení dlužníku doručeno dne 27. dubna 2012, poté počala běžet odvolací lhůta a rovněž lhůta k zaplacení zálohy.

Proti usnesení uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení č.j. -A7 ze dne 25. dubna 2012 podal dlužník včas odvolání. Odvolání dlužníka bylo soudu doručeno dne 11. května 2012, tedy včas. Odvolání dlužník odůvodnil tím, že je vlastníkem nemovitostí uvedených na LV 257, tedy že nedisponuje pouze drobným majetkem, tak jak je uvedeno ve výše citovaném usnesení.

Podle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Jelikož dlužník ve svém odvolání uvedl nové skutečnosti soud rozhodl tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se neukládá. Po právní moci usnesení bude dále pokračováno v řízení o insolvenčním návrhu.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15-ti dnů od doručení tohoto usnesení zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ) a to k v Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 18. května 2012

Za správnost vyhotovení : Mgr. David Stošek, v.r. Jana Návratová samosoudce zastupující JUDr. Markétu Nohavicovou

IVO2a