KSOS 8 INS 3122/2011
NEJVYŠŠÍ SOUD ýESKÉ REPUBLIKY KSOS 8 INS 3122/2011 29 NSýR 126/2015-B-58

USNESENÍ

Nejvyšší soud ýeské republiky rozhodl p edsedou senátu JUDr. Ji ím Zavázalem v insolvenní vČci dlužnice Silvie Malyszové, narozené 20. dubna 1976, bytem v Mostech u Jablunkova 369, PSý 739 98, vedené u Krajského soudu v OstravČ pod sp. zn. KSOS 8 INS 3122/2011, o zrušení schváleného oddlužení, o dovolání dlužnice proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 8. ervence 2015, . j. KSOS 8 INS 3122/2011, 1 VSOL 105/2015-B-48, takto:

Dovolací ízení se zastavuje.

Od vodnČní:

Usnesením ze dne 9. prosince 2014, . j.-B-31, zrušil Krajský soud v OstravČ (dále jen insolvenní soud ) schválené oddlužení dlužnice Silvie Malyszové (bod I. výroku), prohlásil konkurs na majetek dlužnice (bod II. výroku), uril, že konkurs bude projednán jako nepatrný (bod III. výroku) a že úinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zve ejnČní usnesení v insolvenním rejst íku (bod IV. výroku) a uložil insolvennímu správci, aby ve lh tČ 20 dn p edložil soudu zprávu o hospodá ské situaci dlužnice ke dni prohlášení konkursu (bod V. výroku). K odvolání dlužnice Vrchní soud v Olomouci v záhlaví oznaeným usnesením potvrdil usnesení insolvenního soudu. Proti usnesení odvolacího soudu podala dlužnice dovolání. Jelikož p i podání dovolání nebyla dovolatelka zastoupena advokátem, ani nedoložila, že má sama odpovídající právnické vzdČlání (§ 241 zákona . 99/1963 Sb., obanského soudního ádu-dále jen o. s. . ), insolvenní soud ji usnesením ze dne 3. listopadu 2015, . j.-B-53, dorueným dovolatelce zvláš (zp sobem upraveným v ustanovení § 50 odst. 1 o. s. .) dne 5. listopadu 2015 (srov. doruenku u B-53), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranila do 15 dn od doruení tohoto usnesení. Nedostatek povinného zastoupení dovolatelka (p es pouení o následcích neinnosti) neodstranila. Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. . ízení o dovolání zastavil.

Toto usnesení se považuje za doruené okamžikem zve ejnČní v insolvenním rejst íku; dlužnici, insolvennímu správci, vČ itelskému výboru (zástupci vČ itel ) a státnímu zastupitelství, které (p ípadnČ) vstoupilo do insolvenního ízení, se však doruuje i zvláštním zp sobem. Proti tomuto rozhodnutí není p ípustný opravný prost edek.

V BrnČ dne 19. prosince 2015

JUDr. Ji í Z a v á z a l , v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Marie Pezlarová