KSOS 8 INS 3120/2011-A13
Číslo jednací: KSOS 8 INS 3120/2011-A13

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Davidem Stoškem v insolvenční věci dlužníka : Stanislav anonymizovano , anonymizovano , Kpt. Nálepky 525, 739 61 Třinec-Lyžbice, o insolvenčním návrhu dlužníka

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. 8 INS 3120/2011-A9 ze dne 18. dubna 2011 o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se dle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) se z r u š u j e .

Odůvodnění:

Návrhem ze dne 16. února 2011, doručeným Krajskému soudu v Ostravě dne 25. února 2011, bylo ve věci dlužníka zahájeno insolvenční řízení. S insolvenčním návrhem spojil dlužník návrh na povolení oddlužení.

Usnesením č.j. 8 INS 3120/2011-A9 ze dne 18. dubna 2011 soud uložil dlužníku, aby ve lhůtě 7 dnů od právní moci usnesení o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 35.000,--Kč s poučením, že nebude-li záloha ve stanovené lhůtě zaplacena, může soud insolvenční řízení zastavit. Usnesení s citovanou výzvou bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 18.04.2011 v 13,58 hod. a dlužníku bylo dále doručováno zvláštním způsobem. Dle doručenky bylo dané usnesení doručeno dne 21.04.2011, poté počala běžet odvolací lhůta a rovněž lhůta k zaplacení zálohy. Dlužník podal proti tomuto rozhodnutím včas odvolání. Odvolání dlužníka bylo soudu doručeno dne 27. dubna 2011.Odvolání dlužník odůvodnil tím, že ho od 01.04.2011 zaměstnavatel povýšil na vyšší funkci a tím se mu změnil i jeho měsíční průměrný příjem na 21.000,--Kč.

Podle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Jelikož odpadl důvod pro uložení soudem požadované zálohy, postupoval soud k podanému odvolání dlužníka podle ust. §95 IZ a usnesení č.j. 8 INS 3120/2011-A9 ze dne 18. dubna 2011 o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení zrušil. Po právní moci usnesení bude dále pokračováno v řízení o insolvenčním návrhu.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15-ti dnů od doručení tohoto usnesení zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ) a to k v Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 19. května 2011

Za správnost vyhotovení : Mgr. David Stošek, v.r. Jana Návratová samosoudce zastupující JUDr. Markétu Nohavicovou

IVO2a