KSOS 8 INS 24824/2012-B22
č.j.: KSOS 8 INS 24824/2012-B22

Usnesení Krajský soud v Ostravě rozhodl vyšší soudní úřednicí Yvetou Kalinovou v insolvenční věci

anonymizovano : Jitka Fusková, rodné číslo: 705514/569 Luční 1799/3, 741 01 Nový Jičín

takto:

I. Kateřině Doležalové, družce bratra anonymizovano , anonymizovano , bytem Staré Oldřůvky 79, 747 87 Budišov nad Budišovkou se v souladu s ust. § 295 odst. 3 insolvenčního uděluje výjimka ze zákazu nabývat z majetkové podstaty anonymizovano nemovitý majetek, získaný na základě usnesení Okresního soudu v Opavě ze dne 25. 09. 2017, č.j.: 20D 2225/2014-89, a to ideální 1/2 nemovitostí ve spoluvlastnictví anonymizovano Jitky Fuskové, rodné číslo: 705514/5691 a dlužníka Dušana Holuba, rodné číslo: 780723/5447. Zděděné nemovitosti tvoří ideálních 5/8 nemovitých věcí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava na LV 130 pro katastrální území Staré Oldřůvky, obec Budišov nad Budišovkou, a to ideálních 5/8 pozemku p.č. St. 178 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Staré Oldřůvky, č.p. 79 rodinný dům, která na tomto pozemku stojí.

I. Soud dle ust. § 289 IZ uděluje insolvenční správkyni Mgr. Dagmar Cenknerové souhlas ke zpeněžení nemovitého majetku anonymizovano Jitky Fuskové specifikovaného ve výroku I. tohoto usnesení prodejem mimo dražbu za cenu nejméně 45 000 Kč, přičemž nabytí vlastnického práva musí být vázáno na zaplacení sjednané ceny.

II. Tento souhlas je i souhlasem věřitelského orgánu, jehož funkci insolvenční soud v tomto insolvenčním řízení vykonává.

III. Insolvenční soud ukládá insolvenční správkyni, aby předložila soudu k založení do insolvenčního spisu a ke zveřejnění v insolvenčním rejstříku smlouvu, kterou došlo ke zpeněžení majetku anonymizovano současně s vyúčtováním nákladů spojených se zpeněžením tohoto majetku a vyúčtováním odměny správkyně.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Shodu s prvopisem potvrzuje Ivana Smyčková isir.justi ce.cz

Proti tomuto usnesení lze podat námitky do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení ke Krajskému soudu v Ostravě. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy.

Ostrava 23. ledna 2018

Yveta Kalinová, v.r. vyšší soudní úřednice

Shodu s prvopisem potvrzuje Ivana Smyčková