KSOS 8 INS 24501/2012-B30
č.j.: KSOS 8 INS 24501/2012-B30

Usnesení Krajský soud v Ostravě rozhodl vyšší soudní úřednicí Yvetou Kalinovou v insolvenční věci

anonymizovano : Dušan Holub, rodné číslo: 780723/5447 Staré Oldřůvky 79, 747 87 Budišov nad Budišovkou IČO: 681 59 307

takto:

I. Kateřině Doležalové, družce anonymizovano , anonymizovano , bytem Staré Oldřůvky 79, 747 87 Budišov nad Budišovkou se v souladu s ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona uděluje výjimka ze zákazu nabývat z majetkové podstaty anonymizovano nemovitý majetek, získaný na základě usnesení Okresního soudu v Opavě ze dne 25. 09. 2017, č.j.: 20D 2225/2014-89, a to ideální 1/2 nemovitostí ve spoluvlastnictví anonymizovano Dušana Holuba, rodné číslo: 780723/5447 a dlužnice Jitky Fuskové, rodné číslo: 705514/5691. Zděděné nemovitosti tvoří ideálních 5/8 nemovitých věcí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava na LV 130 pro katastrální území Staré Oldřůvky, obec Budišov nad Budišovkou, a to ideálních 5/8 pozemku p.č. St. 178 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Staré Oldřůvky, č.p. 79 rodinný dům, která na tomto pozemku stojí.

II. Soud dle ust. § 289 IZ uděluje insolvenčnímu správci Mgr. Lukáši Stočkovi souhlas ke zpeněžení nemovitého majetku anonymizovano Dušana Holuba specifikovaného ve výroku I. tohoto usnesení prodejem mimo dražbu za cenu nejméně 45 000 Kč, přičemž nabytí vlastnického práva musí být vázáno na zaplacení sjednané ceny.

III. Tento souhlas je i souhlasem věřitelského orgánu, jehož funkci insolvenční soud v tomto insolvenčním řízení vykonává.

IV. Insolvenční soud ukládá insolvenčnímu správci, aby předložil soudu k založení do insolvenčního spisu a ke zveřejnění v insolvenčním rejstříku smlouvu, kterou došlo ke zpeněžení majetku anonymizovano současně s vyúčtováním nákladů spojených se zpeněžením tohoto majetku a vyúčtováním odměny správce.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Shodu s prvopisem potvrzuje Ivana Smyčková isir.justi ce.cz

Proti tomuto usnesení lze podat námitky do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení ke Krajskému soudu v Ostravě. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy.

Ostrava 23. ledna 2018

Yveta Kalinová, v.r. vyšší soudní úřednice

Shodu s prvopisem potvrzuje Ivana Smyčková