KSOS 8 INS 1752/2011-P23-4
Číslo jednací: KSOS 8 INS 1752/2011-P23-4

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Davidem Stoškem v insolvenční věci dlužníka : Miroslav anonymizovano , anonymizovano , IČO: 60814721, Abramovova 1586/4, 700 30 Ostrava-Zábřeh, o přihlášce pohledávky věřitele č. 22 ESSOX s.r.o., IČO: 26764652, Senovážné nám. 231/7, 370 01 České Budějovice (P23)

takto:

Usnesení č.j. KSOS 8 INS 1752/2011-P23-2 ze dne 21. března 2012 se mění tak, že se přihláška pohledávky věřitele ESSOX s.r.o., IČO: 26764652, Senovážné nám. 231/7, 370 01 České Budějovice n e o d m í t á .

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-A8 ze dne 23. května 2011, které bylo dne 23. května 2011 v 11:11 hod. zveřejněno v insolvenčním rejstříku, byl zjištěn úpadek dlužníka. Ve výroku č. IV. usnesení o úpadku byli věřitelé vyzváni, aby ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění rozhodnutí v insolvenčním rejstříku přihlásili své pohledávky s poučením, že k později podaným přihláškám nebude insolvenční soud přihlížet a tyto pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny.

Dne 24. ledna 2012 obdržel Krajský soud v Ostravě přihlášku pohledávky věřitelky ESSOX s.r.o., IČO: 26764652, Senovážné nám. 231/7, 370 01 České Budějovice (dále jen věřitelka ) ve výši 135.803,80 Kč. Dle prezentačního razítka na obálce byla přihláška předána k poštovní přepravě dne 23. ledna 2012. V předmětné věci bylo rozhodnutí o úpadku zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 23. května 2011 v 11:11 hod. a lhůta k přihlášení pohledávek uplynula v souladu s výrokem č. IV. tohoto usnesení dne 22. června 2011. Věřitelka, která předala přihlášku pohledávky k poštovní přepravě dne 23. ledna 2012, tak učinila opožděně. Jelikož byla přihláška pohledávky věřitelky podána opožděně insolvenční soud jí usnesením č.j.-P23-2 ze dne 21. března 2012 odmítl.

Proti tomuto rozhodnutí podala věřitelka včasné odvolání, ve kterém uvedla, že s rozhodnutím soudu nesouhlasí, když uvedla, že až do dne podání přihlášky nebyl dlužník v insolvenčním rejstříku označen v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ). Z výše uvedeného důvodu se věřitelka domnívá, že přihláška pohledávky byla ze strany věřitele dodržena.

Dle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

Vzhledem k tomu, že se soud ztotožnil s argumentací věřitelky a přihláška věřitele byla podána včas, rozhodl soud dle ust. § 95 IZ tak, že odvolání v celém rozsahu vyhověl a usnesení, kterým byla odmítnuta přihláška pohledávky věřitele změnil. Po právní moci tohoto usnesení bude pokračováno v insolvenčním řízení i s přihláškou pohledávky věřitele.

P o u č e n í : Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem. Odvolání proti němu může podat pouze dlužník, a to do 15-ti dnů ode dne, kdy mu usnesení bylo doručeno zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 4.4.2012

Za správnost vyhotovení : Mgr. David Stošek, v.r. Jana Návratová samosoudce zastupující JUDr. Markétu Nohavicovou

IVO2a