KSOS 8 INS 14643/2012-P5-7
Číslo jednací: KSOS 8 INS 14643/2012-P5-7

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Davidem Stoškem v insolvenční věci dlužníka : Jiří anonymizovano , anonymizovano , Jičínská 280/9, 700 30 Ostrava-Výškovice, o přihlášce pohledávky věřitele č. 5 PPF B1 B.V. soukromá společnost s ručením omezeným, se sídlem Strawinskylaan 933, 1077 Amsterdam, reg.č. 34192873 (P5), zastoupené Mgr. Lucií Tonikovou, advokátkou se sídlem Haštalská 27, 110 00 Praha 1

takto:

Usnesení č. j. KSOS 8 INS 14643/2012-P5-6 ze dne 12. prosince 2012 se mění tak, že se přihláška pohledávky věřitele č. 5 PPF B1 B.V. soukromá společnost s ručením omezeným, se sídlem Strawinskylaan 933, 1077 Amsterdam, reg.č. 34192873, v částce 83.698,75 Kč, n e o d m í t á a právní mocí usnesení č. j.-P5-6 ze dne 12. prosince 2012 účast věřitele v insolvenčním řízení n e k o n č í.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-A6 ze dne 25. července 2012 rozhodl insolvenční soud o úpadku dlužníka a povolil jeho řešení oddlužením. Usnesením č.j. KSOS 8 INS 14643/2012-B3 ze dne 30. října 2012 soud schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře.

Podáním doručeným soudu dne 20. srpna 2012 přihlásil shora uvedený věřitel přihlášku pohledávky v celkové výši 83.698,75 Kč s tím, že přihláška je evidována pod číslem P5.

Insolvenční správkyně v souladu s ust. § 198 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ) vyzvala věřitele, jehož pohledávka byla na přezkumném jednání popřena, k podání žaloby na určení výše popřené pohledávky. Ovšem žaloba ve stanovené lhůtě soudu nedošla a soud usnesením č. j. -P5-6 ze dne 12. prosince 2012 rozhodl tak, že se přihláška pohledávky věřitele č. 5 PPF B1 B.V. soukromá společnost s ručením omezeným, se sídlem Strawinskylaan 933, 1077 Amsterdam, reg.č. 34192873 v částce 83.698,75 Kč odmítá.

Žaloba výše uvedeného věřitele ovšem byla soudu doručena dne 8. listopadu 2012 a je vedena pod sp. zn. 8 ICm 3301/2012.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem rozhodl soud dle ust. § 95 IZ tak jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15-ti dnů od doručení tohoto usnesení zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ) a to k v Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 4. ledna 2013

Za správnost vyhotovení : Mgr. David Stošek, v.r. Jana Návratová samosoudce zastupující JUDr. Markétu Nohavicovou

IVO2a