KSOS 8 INS 14498/2012-B12
Číslo jednací: KSOS 8 INS 14498/2012-B12

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Davidem Stoškem v insolvenční věci dlužníka : Real Energy s.r.o., IČO: 27830756, Přívozská 703/10, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka

takto:

Soud povoluje výjimku Grafitovým dolům Staré Město "v likvidaci", a.s., IČO: 64619583, Přívozská 703/10, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka a to majetku zapsaného v soupisu majetkové podstaty ze dne 27. listopadu 2012 představující odběr elektrické energie vyrábějící malou vodní elektrárnou ve vlastnictví dlužníka, která je blíže specifikovaná v žádosti na č.l. B10.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j.-A13 ze dne 19. září 2012 byl zjištěn úpadek dlužníka. Usnesením č.j.-B11 ze dne 18.12.2012 prohlásil soud na majetek dlužníka konkurs. Insolvenční správce vyhotovil soupis majetkové podstaty dlužníka ke dni 27. listopadu 2012.

Podáním doručeným soudu dne 10. prosince 2012 na č.l. B10 požádala společnost Grafitové doly Staré Město "v likvidaci", a.s., IČO: 64619583, Přívozská 703/10, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, insolvenční soud o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, pro nemovitost specifikovanou ve výroku tohoto usnesení.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění (dále jen IZ ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné.

Podle § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f).

Po zhodnocení situace v předmětném insolvenčním řízení, přihlédl soud zejména k výši přihlášených pohledávek a k nabízené kupní ceně a shledal důvod pro povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty a v souladu s ustanovením § 295 odst. 3 IZ rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. Zástupce věřitelů s výše uvedeným vyslovil souhlas na schůzi věřitelů konané dne 11. prosince 2012.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

Účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V Ostravě dne 19. prosince 2012

Za správnost vyhotovení : Mgr. David Stošek, v.r. Jana Návratová samosoudce zastupující JUDr. Markétu Nohavicovou

IVO2a